realizētie projekti

Izglītības un zinātnes ministrijas mūžizglītības projekts 2015.gadā

Eiropas Komisijas līdzfinansēto projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) uzsāka ar mērķi iesaistīt mūžizglītības aktivitātēs lielāku pieaugušo skaitu un mazināt sadrumstalotību, kas vērojama, plānojot un realizējot pieaugušo izglītību Latvijā.

Latvijas situāciju mūžizglītības jomā raksturo fakts, ka 2012. gadā 7% iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 65 gadiem iesaistījās izglītības pasākumos, iepretim 8,9% vidējam rādītājam Eiropas Savienībā un      10 -12% tādās valstīs kā Vācija un Šveice. Zināšanu un prasmju pilnveide mūža garumā jāpadara par pašsaprotamu praksi, un šis projekts bija viena no aktivitātēm IZM īstenoto pasākumu kopumā, lai 2020. gadā mūžizglītības pasākumos Latvijā būtu iesaistījušies 15% no visiem pieaugušajiem.  

Gada garumā projekts kalpoja kā platforma, lai pilnveidotu pieaugušo izglītības politiku Latvijā un turpinātu sadarbības modeļa  izstrādi starp visiem mūžizglītībā iesaistītajiem “spēlētājiem”: valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, pieaugušo izglītības piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības pasākumu mērķauditoriju.

Izglītības un zinātnes ministrijas valsts sekretāra vietniece,  Izglītības departamenta direktore Evija Papule akcentēja IZM gatavību veidot un koordinēt sadarbības tīklu starp valsts pārvaldes institūcijām, nevalstiskajām organizācijām, pieaugušo izglītības piedāvātājiem un potenciālo mūžizglītības pasākumu mērķauditoriju, lai pieaugušo izglītība kalpotu ne tikai katra cilvēka personības izaugsmei, bet arī nodrošinātu indivīda stabilu vietu darba tirgū un sasauktos ar valsts tautsaimniecības nozaru attīstības prognozēm. Kā vienu no nozīmīgākajiem partneriem pieaugušo izglītības jautājumu risināšanā E.Papule minēja pašvaldības.

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktores vietniece Baiba Bašķere iepazīstināja ar situāciju, izstrādājot Latvijas pieaugušo izglītības pārvaldības modeli 2015. - 2020. gadam. Saskaņā ar šo modeli 2016.gadā būs jākoordinē dažādu valsts un pašvaldību institūciju aktivitātes, lai pārvaldītu ES struktūrfondu līdzekļus, kas iezīmēti  strādājošo pieaugušo izglītības pilnveidei un profesionālai pārprofilēšanai nākamajos piecos gados.

Vajadzību ievērot nemainīgi augstus pieaugušo izglītības kvalitātes kritērijus akcentēja  projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” vadītāja Silvija Kārkliņa un Somijas Izglītības ministrijas augstākās izglītības eksperts Petri Haltia. Abi runātāji arī uzsvēra, ka tas, vai pieaugušie aktīvi iesaistās izglītības pasākumos, ir cieši saistīts ar valsts ekonomiskās un sociālās labklājības līmeni. Jo savrupāk un izolētāk sociālu vai ekonomisku apstākļu dēļ dzīvo cilvēks, jo zemāka ir viņa sākotnējā izglītība, jo niecīgāka ir motivācija mācīties un papildināt zināšanas.

Projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītības jomā” ietvaros tika izveidota šī pieaugušo izglītības mājas lapas www.muzizglitiba.lv, kas darbojas kā viena no Izglītības un zinātnes ministrijas mājas lapas www.izm.gov.lv sadaļām. 

2015. gadā visā Latvijā notika kopumā 40 dažāda līmeņa semināri, nodrošinot informācijas apmaiņu un debates gan ministriju, gan plānošanas reģionu, gan pašvaldību un sociālo partneru līmenī, kā arī četri izglītības gadatirgi, kuros katra Latvijas reģiona iedzīvotāji varēja iepazīties ar izglītības piedāvātāju mācību programmām.

Gadatirgus Latgalē "Izglītība pieaugušajiem"  
Skatīt foto

Pieaugušo izglītības gadatirgus Vidzemē
Skatīt foto

Izglītības gadatirgus un EXPO Biznesam Jelgavā "Izglītība & Bizness"
Skatīt foto

Pieaugušo izglītības gadatirgus un kurzemes biznesa attīstības kontakttirgus "Bizness un izglītība tiekas Liepājā"
Skatīt foto

Pieaugušo izglītības gadatirgus Rīgā
Skatīt foto 

Pieaugušo izglītības gadatirgi Rīgā, Liepājā, Jelgavā, Jaunpiebalgā, Rēzeknē
Skatīt video