Aicinām iepazīties ar “Nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju efektīvas iesaistes mācībās izvērtējums”

Lai apzinātu reālo situāciju, kā tiek īstenota pieaugušo izglītība Latvijas pašvaldībās, īpašu uzmanību pievēršot nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju, pēc Finanšu ministrijas pasūtījuma nodibinājums “Baltic Institute of Social Sciences” veica pētījumu, kā rezultātā izstrādāja izvērtējuma ziņojumu “Nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju efektīvākas iesaistes mācībās izvērtējums”.

 

Izvērtējuma mērķis bija izstrādāt nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju raksturojumu un identificēt to mācību vajadzības un efektīvākās sasniegšanas stratēģijas to iesaistei mācībās.

Izvērtējuma mērķa grupa – nodarbinātie pieaugušie ar zemu kvalifikāciju – ir pieaugušie vecumā no 25 gadiem un vecāki, kuri ir nodarbināti zemas kvalifikācijas profesijās (t.i. 8., 9.pamatgrupas profesijās*). Stratēģiskā sistēma Eiropas sadarbībai izglītības un apmācības jomā „Izglītība un apmācība 2020” par vienu no stratēģiskajiem mērķiem definē, ka līdz 2020. gadam ES pieaugušo izglītībā piedalās vismaz 15% iedzīvotāju vecumā no 25 līdz 64 gadiem. Šāds mērķis attiecībā uz Latviju iekļauts arī “Izglītības attīstības pamatnostādnēs 2014.-2020. gadam”. 2019. gadā šis rādītājs bija 7,4%. Nozīmīga loma pieaugušo izglītības īstenošanā un finansēšanā Latvijā ir ES fondu atbalstītajiem un Latvijas valsts līdzfinansētajiem projektiem. Saistībā ar Izvērtējuma tiešo mērķu grupu vislielākā loma ir VIAA administrētā 8.4.1. SAM projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (turpmāk - 8.4.1. SAM projekts) īstenošanai, kura viena no mērķa grupām atbilst Izvērtējuma tiešajai mērķa grupai.

Lai izstrādātu izvērtējuma ziņojumu, tika apzināta esošā situācija pieaugušo izglītībā, tika intervēti jomā strādājošie eksperti un veikta pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru aptauja.

Aicinām iepazīties ar pilnu 2020. gada 18. maija izvērtējuma ziņojumu šeit: “Nodarbināto pieaugušo ar zemu kvalifikāciju efektīvākas iesaistes mācībās izvērtējums” (identifikācijas numurs: FM2019/48 (TP IZV)).

Izmantojot ziņojumā iekļauto informāciju, EPALE Latvija sagatavojusi rakstu sēriju, kurā apkopots viss svarīgākais.

Ar visiem materiāliem var iepazīties šeit:

Iedzīvotāji ar zemu vai vidēji zemu izglītību Latvijā: statistiskais portrets

9 lielākie izaicinājumi pieaugušo izglītībā Latvijā 2020. gadā

Pieaugušo izglītības koordinatora reālā ikdiena Latvijas pašvaldībās

Kā pieaugušo izglītības koordinatori pašlaik uzrunā un motivē mācībās iesaistīties arī iedzīvotājus, kuriem ir zema vai vidēji zema izglītība?

 

*Profesiju klasifikatora 9.pamatgrupas profesijas, kurās strādājošie izpilda vienkāršus un monotonus darbus vai mehāniskas darba operācijas, lietojot rokas instrumentus un bieži arī fizisku spēku, un Profesiju klasifikatora 8.pamatgrupas profesijas, t.i. iekārtu un mašīnu operatori un izstrādājumu montieri (profesijas, kuru pamatuzdevumi ir saistīti ar augsti automatizētu un citu rūpniecisko mašīnu un iekārtu izmantošanu).

 

Materiālu sagatavoja: Kintija Bulava, ES Erasmus+ programmas projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” komunikācijas koordinatore.