Pieaugušo izglītība Latvijas pašvaldībās

Apmeklējot sarakstā norādītās saites, būs iespējams uzzināt par pieaugušo izglītības iespējām pašvaldībās: pieaugušo izglītības koordinators/-e, kontaktinformācija, pieaugušo izglītības piedāvājums.

Uzklikšķiniet uz pilsētas vai novada nosaukumu sarakstā un uzziniet, kādas pieaugušo izglītības iespējas ir pieejamas pašvaldībā!

Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīvē

Uzrunājot iedzīvotājus apmācībai Smiltenē, par digitālo pakalpojumu izmantošanu ikdienas dzīvē, nokomplektējās divas senioru grupas vienu ar priekšzināšanām un otru bez priekšzināšanām. Ļoti svarīga ir pasniedzēja izvēle, tas ir 90% no laba rezultāta. Pasniedzējam jābūt ne tikai mācību priekšmeta zināšanām, bet jāpārzina pieaugušo pasniegšanas metodika un psiholoģija. Svarīgs ir mācīšanas temps, lai katrs tiek līdz. Pasniedzējam jāprot iedrošināt un kopā priecāties par izdošanos.

Pēc apmācībām seniori bija ļoti priecīgi par apgūtajām zināšanām un lepojās ar tām. Viņi saka, tagad ir tēmas par ko var runāt ar mazbērniem! Mazbērni jūtās lepni, ka var pamācīt vecvecākus, kas nāk par labu savstarpējām attiecībām.

Seniori vēlās šādas nodarbības turpināt un jau veidojās pieprasījums pēc jaunu grupu izveides.

Ir īstenota neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā.”

Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju Ludzas pilsētā realizēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) neformālās izglītības programmu “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā.”

Projekta aktivitātes tika īstenotas Eiropas Digitālās nedēļas ietvaros no 24.-28. aprīlim un 2.,3. maijā. Nodarbības notika Ludzas pilsētas vidusskolā, tās vadīja datorikas skolotāja I.Kalverša. Kopumā digitālās prasmes apguva 12 seniori. Programmas ietvaros seniori iepazinās ar 7 moduļu mācību saturu. Katram modulim tika veltīta 1 nodarbība (3 stundas). Tika sniegtas zināšanas par digitālo iekārtu veidiem un to izmantošanas iespējām, informācijas meklēšanas pamatprincipiem internetā, digitālo pakalpojumu veidiem, drošības principiem un datu aizsardzību digitālajā vidē, e-paraksta izmantošanu un tā nozīmi pakalpojumu saņemšanai, Internetbankas lietošanu – nepieciešamajiem datiem un piekļuvi, portāla Latvija.lv uzbūvi un atbilstošo pakalpojumu izmantošanu u.c.

Programmas noslēgumā dalībnieki sniedza savu redzējumu par apmācību norisi un programmas saturu. Kā būtiskāko ieguvumu norādīja to, ka ir pilnveidotas datorprasmes, mācības ir ļoti noderīgas interneta pakalpojumu izmantošanai ikdienā, ir lielāka pārliecība par sevi, savām prasmēm, darbojoties digitālajā vidē, ir svarīgi pievērst uzmanību datu drošībai. Projekta dalībnieki augstu novērtēja skolotājas darbu, iespēju piedalīties projektā, izteica vēlēšanos iesaistīties datorprasmju apguvē arī turpmāk. Piemēram, iemācīties veidot apsveikumus, noformējumus, pilnveidot zināšanas par WhatsApp, sociālo tīklu izmantošanu u.c.

Ludzas novada Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķe Sarmīte Leščinska

Par programmas realizēšanu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā”

Preiļu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju Preiļu novada bibliotēkās, izglītības iestādēs un Preiļu pilsētā realizēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA),kurš norisinājās 22.02.2023. - 28.04.2023

Projekta laikā tika realizētas 17 nodarbības, katra trīs astronomiskās stundas gara par prioritātēm apmācību procesā nosakot 1.; 2.; 3; 4.; 5. moduli. Pilotprogramma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” licencēta Preiļu novada pašvaldībā 30.01.2023., licences Nr. 7.4./2023/3. derīga līdz 30.01.2025.

Projekta ietvaros tika izveidota un licencēta 7 moduļu neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”. Tā tika pielāgota iedzīvotāju mērķa grupas mācību vajadzībām un spējām. Programmas pilotēšanā piedalījās pieaugušie ar zemām digitālajām prasmēm un lietotāju digitālajām prasmēm. Programmu kopumā pilotēja 78 Preiļu novada iedzīvotāji. Preiļu novada pašvaldība šo projektu realizēja ar vislielāko dalībnieku skaitu un apmācības grupu iesaisti visā novada teritorijā- Preiļu pilsētā un mazajos ciemos -Galēnos, Sīļukalnā, Riebiņos, Ārdavā, Rušonā, Kastīrē. Novada iedzīvotāji ar lielu atsaucību piedalījās nodarbībās, apgūstot dažus moduļus padziļināti. Modulis “ E-paraksta rīki un to izmantošanas iespējas” bija visaktuālākais visām grupām, kā arī atzīts par noderīgāko un praktiski izmantojamu ikdienas dzīves situācijās. Projekta dalībnieki izteica pateicību par iespēju piedalīties projektā un vēlmi apgūt dažādas prasmes arī turpmāk mūžizglītības jomā.

Solvita Ķibere
Preiļu novada Izglītības pārvaldes pieaugušo , karjeras un neformālās izglītības speciālists

Neformālās izglītības programmas “DIGITĀLO PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA IKDIENAS DZĪVES SITUĀCIJU RISINĀŠANĀ” īstenošana Jelgavas valstspilsētā

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā no 20. marta iedzīvotāji apgūst pamatprasmes viedierīču ikdienas izmantošanai. Tās ir bezmaksas mācību iespējas jelgavniekiem, kas tiek nodrošinātas Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) ietvaros.

Mācībām tika aicināti pieteikties tie iedzīvotāji, kuri līdz šim ar viedierīcēm ir bijuši uz “JŪS”, bet vēlas sākt izmantot datoru, planšeti vai viedtālruni informācijas ieguvei, ikdienas saziņai un pakalpojumu saņemšanai.

Jelgavnieku atsaucība bezmaksas mācību iespējām bija ļoti liela. Plānotās vienas kursu grupas vietā mācības ir uzsākušas 4 kursu grupas, programmas apguvē iesaistot 47 dalībniekus.

Projekta aktivitātes vērstas uz to, lai digitālo prasmju apguves iespējas prioritāri nodrošinātu sabiedrības mazaizsargātām grupām – senioriem, cilvēkiem ar zemāku sākotnējo izglītības līmeni un personām ar īpašām vajadzībām, tāpēc viena no mācību grupām ir izveidota sadarbībā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi, nodrošinot datorprasmju pamatu apguvi cilvēkiem ar invaliditāti, kam īpaši svarīgi ir iemācīties iegūt informāciju un sazināties ar valsts un pašvaldību institūcijām, neizejot no mājas.

Pirmā pilotgrupa- 17 dalībniku sastāvā mācības veiskmīgi pabeidza 12.aprīlī, apgūstot 7 satura moduļus, kuros tika apgūta digitālo prasmju pielietošana ikdienas dzīves situāciju risināšanai, apgūstot prasmes:
1. Izmantot sava viedtālruņa iespējas.
2. Atrast informāciju un sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm.
3. Izmantot e-pakalpojumus: Latvija. lv, E-veselība, Internetbanka, E-biļetes un tūrisma pakalpojumi, E-pasta lietošana.
4. Lietot drošas paroles, atpazīt krāpnieciskus e-pastus un kritiski izvērtēt informāciju.

Dalībniekiem bija iespēja saņemt individuālās konsultācijas un palīdzību gadījumos, ja kādu prasmi vajadzēja nostiprināt, vai dalībniekam bija individuāls jautājums.

Mācības pārējām grupām turpināsies līdz maija vidum, un tas būs vēl viens mazs solis pretī sabiedrības digitalizācijai, paplašinot to jelgavnieku skaitu, kuri ikdienā pratīs droši un mērķtiecīgi izmantot viedierīces.

PIEAUGUŠO PROJEKTS NOSLĒDZIES!

Madonas novada pašvaldība iesaistījās Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pilnvarotās pārstāves Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) neformālās izglītības programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” pieaugušajiem pilotēšanā.

Laikā no 13.marta līdz 3.aprīlim divas reizes nedēļā - Liezēres pagastā, Liezēres pamatskolā - digitālās prasmes apguva 12 pieaugušie (seniori un pirmspensijas vecuma cilvēki). Nodarbības vadīja Liezēres pamatskolas skolotāja Jolanta Riekstiņa.

Programmas ietvaros pieaugušie tika iepazīstināti ar 7 moduļiem, katram modulim tika veltīta 1 nodarbība (3 stundas). Tika sniegtas zināšanas par digitālo iekārtu veidiem un to izmantošanas iespējām, mācīts meklēt informāciju internetā, izmantojot dažādus interneta pārlūkus. Interesējošākās tēmas - E-pakalpojumi: valsts, pašvaldības iesniegumi, to meklēšana, e-paraksts, e-veselība, internetbankas izmantošana, Latvija.lv portāla piedāvātās iespējas u.c.

Noderīga informācija tika sniegta par drošības pamatprincipiem digitālo pakalpojumu izmantošanā un izplatītākajiem riskiem – datoru inficēšanās ar vīrusiem, viltus rēķinu iesūtīšana, viltus ziņas, datu izmānīšana u.c.

Noslēguma aptaujā visi pieaugušie atzina, ka ir kļuvuši daudz zinošāki, pārliecinātāki darboties virtuālajā vidē. Sauklis “Mācies atvērt pasauli!” pilnībā attaisnojās, katrs ieguva sev tās zināšanas un prasmes, kuras viņam bija visvairāk nepieciešamas. Tagad tik atliek apgūto nostiprināt, praktiski darbojoties ik dienu!

Paldies visām iesaistītajām pusēm par veiksmīgi realizēto projektu!

Informāciju sagatavoja Jolanta Pabērza,
Madonas novada Centrālās administrācijas
Izglītības nodaļas izglītības darba speciāliste

ROPAŽU NOVADA PIEREDZE NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS "DIGITĀLO PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA IKDIENAS DZĪVES SITUĀCIJU RISINĀŠANĀ"

Ropāžu novada pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju Dienas centrā “Vangaži”, Parka ielā 2, Vangažos, Vangažu pilsētā realizēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA), kurš norisinājās 7.02.2023. - 27.02.2023.

Projekta ietvaros tika izstrādāta un licencēta 7 moduļu neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”, divdesmit vienas stundas apmērā. Tā tika pielāgota programmu mērķa grupas mācību vajadzībām un spējām. Programmas pilotēšanā piedalījās pieaugušie ar trūkstošām digitālajām prasmēm atbilstoši Eiropas Komisijas ieteikumam “DigComp 2.2: Digitālās kompetences ietvars pilsoņiem - ar jauniem zināšanu, prasmju un attieksmju piemēriem” 1. – 3. līmenim. Programmu kopumā pilotēja divdesmit viens Ropažu novada iedzīvotājs. Programmas pilotēšanas rezultāti un ieteikumi turpmākai projekta attīstībai un atkārtota piedāvājuma veidošanai Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar programmas dalībniekiem ir iesniedzis projekta sadarbības iestādei Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai.

Lepojamies, ka Ropažu novada pašvaldība šo projektu realizēja kā pirmā starp visām Latvijas pašvaldībām, kuras ir vai plāno iesaistīties “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” 7 moduļu projektā.

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” PILOTĒŠANA PAŠVALDĪBĀS.

Eiropas Savienības Erasmu + programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā “ ietvaros 15.novembrī Baltijas Datoru akadēmijā notika pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru pieredzes apmaiņas seminārs “Neformālās izglītības programmas pieaugušajiem: saturs, iesaiste, īstenošana”.

Semināra ievadā Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālo un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte –projektu vadītāja Laura- Iveta Peniga iepazīstināja ar darba organizēšanu un projekta realizācijas gaitu neformālās izglītības programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” pilotēšanai Latvijas pašvaldībās.

Turpinot semināra norises gaitu, Baltijas Datoru akadēmijas izpilddirektore Signe Briķe stāstīja par neformālās programmas saturu un īstenošanas gaitu, kā arī iepazīstināja ar moduļu aprakstiem un galvenajiem uzdevumiem. Tika sniegta plaša informācijas par programmas apguves sasniedzamajiem rezultātiem un mācību metodēm, pielāgojot mērķgrupas vajadzībām un digitālajām prasmēm.

Preiļu novada pašvaldības pieaugušo, neformālās un karjeras izglītības koordinatore Solvita Ķibere iepazīstināja ar paaudžu iedalījumu un raksturoja galvenās mērķgrupas, to paradumus un raksturīgākās iezīmes. Latvijas pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori darbojās darba grupās un aktīvi iesaistījās diskusijās par mērķu grupas aizsniegšanu, uzrunāšanu, iesaistīšanu. Darba grupas uzsvēra mācību vadīšanas pasniedzēju jeb lektoru nozīmīgo lomu sekmīgai programmas realizēšanai. Tika apzinātas realizācijas vietas un mērķauditorijas grupas. Katras pašvaldības koordinators dalījās savā pieredzē un labās prakses piemēros. Diskusijas rezultātā tika izveidots sadarbības modelis pašvaldībās un programmas realizēšanas gaitas galvenie virzieni.

13. decembrī Latvijas pieaugušo izglītības koordinatori pulcējās tiešsaistes seminārā par programmas pilotēšanu pašvaldībās. Preiļu novada pašvaldības pieaugušo, neformālās un karjeras izglītības koordinatore Solvita Ķibere prezentēja apkopotos aptaujas rezultātus par neformālās izglītības programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošanu ikdienas dzīves situāciju risināšanā” pilotēšanu pašvaldībās. Mācību programmas īstenošanā un aprobācijā piedalīsies 19 Latvijas pašvaldības- Gulbenes, Limbažu, Ādažu. Preiļu, Ropažu, Kuldīgas, Jēkabpils, Aizkraukles, Tukuma, Bauskas, Varakļānu, Jelgavas, Ludzas, Smiltenes, Madonas, Dobeles, Valmieras pašvaldības, Liepājas valstspilsēta un Jelgavas valstspilsēta.

Mācību programmas realizācijas laikus pašvaldības pārstāvji izvēlējās no 2023. gada janvāra līdz 2023. gada aprīlim. Respondenti ir izvirzījuši mērķgrupas, kuriem būtu aktuālas projekta tēmas un vēlas piedalīties projekta aprobācijā - seniori, uzņēmēji, pašvaldību iestāžu darbinieki, ilgstoši bezdarbnieki, pirmspensijas vecuma iedzīvotāji un ikviens interesents. Apkopojot telpu un resursu nodrošinājumu,visās pašvaldībās ir iespējams īstenot programmas apguvi klātienes vai jaukta tipa nodarbībās. Kopējā diskusijā tika aktualizēti dažādi jautājumi par reklāmu, publikācijām vietējos mēdijos un organizatoriskie jautājumi.

Baltijas Datoru akadēmijas izpilddirektore Signe Briķe stāstīja par neformālās programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” moduļu aprakstu un īstenošanas gaitu. Tika uzsvērta atgriezeniskās saites nepieciešamība pēc programmas apguves gan dalībniekiem, gan īstenotājiem. Galvenie izaicinājumi un labās prakses atziņas apkopojamas metodiskajā materiālā tālākai programmas iedzīvināšanai un ilgtspējai pašvaldībās. Pieaugušo izglītības koordinatori izteica atzinību par piedāvāto metodisko palīdzību un mācību materiālu resursiem digitālo prasmju apguvei, e-pakalpojumu un dzīves situāciju interneta resursu piedāvājumu, finanšu pratības mācību video un digitālo prasmju novērtēšanas testu paraugiem.

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālo un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte –projektu vadītāja Laura- Iveta Peniga noslēdza semināru ar kopēju diskusiju, kur tika aktualizēti jautājumi par reklāmu, publikācijām vietējos mēdijos un dažādi organizatoriskie jautājumi. Projekta vadītāja aicināja pašvaldības koordinatorus izvērtēt projekta nepieciešamību iedzīvotāju grupām, piedāvājot mācības īpaši tiem iedzīvotājiem, kuriem digitālās prasmes ir visvairāk vajadzīgas. Projekta vadītāja informēja par turpmāko projekta realizācijas gaitu un mācību procesa norisi pašvaldībās.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Ķibere
Preiļu novada Izglītības pārvaldes (PNIP)
pieaugušo, karjeras un neformālās izglītības speciālists
t.26162423
solvita.kibere@preili.lv

LATVIJAS PAŠVALDĪBU PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS KOORDINATORI GŪST PIEREDZI IGAUNIJĀ

Augusta sākumā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” ietvaros 12 pašvaldību – Jelgavas, Dobeles, Ventspils, Liepājas, Varakļānu, Ludzas, Preiļu, Gulbenes, Mārupes un Smiltenes - pieaugušo izglītības koordinatori kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecāko eksperti - projektu vadītāja Lauru Ivetu Penigu devās mācību baucienā uz Igaunijā, lai uzzinātu, kā tiek organizēta pieaugušo izglītība un iepazītos ar labo praksi īstenojot mūžizglītības projektus kaimiņvalstī. Mācību brauciena programma sākās Tallinas Tautskolā, kur dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar pieaugušo neformālās izglītības mācību procesa organizāciju, iestādes telpām, kā arī kopīgi diskutēt par to kā motivēt iedzīvotājus iesaistīties pieaugušo neformālās izglītības nodarbībās. Igaunijā tautskolas ir iecienītas un tajās var mācīties ikviens, kurš to vēlas, neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības un vecuma, pieaugušie labprāt mācās un apgūst jaunas prasmes. Šobrīd pieprasītākās izglītības programmas Tallinas Tautskolā ir kaligrāfija, angļu valoda, kulinārija un māksla. Kopumā vairāk kā 250 dažādas izglītības programmas ir pieejamas un gada laikā vidēji 3000 pieaugušie apmeklē nodarbības. Mācības notiek dažāda lieluma grupās, kā arī ir iespēja individuāli apgūt izvēlēto programmu. Lielākoties mācības ir par maksu, bet daudz zemāku nekā privātajās izglītības iestādēs un iedzīvotājiem no dažādām sociālajam grupām ir bez maksas.

Igaunijā ir 13 tautskolas dažādos reģionos un tās visas darbojas pēc līdzīgiem principiem un mērķiem. Visām skolām ir piešķirta Eiropas kvalitātes zīme, kas apliecina, ka īstenotās programmas atbilst prasībām attiecībā uz pieaugušo neformālās izglītības kvalitāti.

Tautskolu mērķis ir veicināt iedzīvotāju personisko un profesionālo attīstību un dot iespēju iedzīvotājiem apgūt jaunas prasmes.

Pēc Tautskolas apmeklējumu Latvijas pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem bija iespēja uzzināt, kā darbojas Igaunijas Pieaugušo izglītības asociācija “Andras”. Nevalstiskā organizācija “Andras “ ir dibinātā 1991. gadā ar mērķi veicināt pieaugušo izglītības attīstību Igaunijā un sniegt atbalstu pieaugušo izglītības politikas īstenotājiem. Organizācijā darbojas 65 biedri. Tikšanās laikā tika uzzināts, kādas akcijas un kampaņas tiek īstenotas, lai veicināta iedzīvotāju vēlmi mācīties, kā tiek veidots dialogs ar lēmumu pieņēmējiem un kādi projekti šobrīd tiek īstenoti. Kā labo praksi var piemināt, ka Igaunijā ir izveidots plašs un koordinēts brīvprātīgo tīkls, kuri informē vietējo sabiedrību par pieaugušo izglītības iespējām un aktivitātēm. Tika pārrunātas arī iespējamās sadarbības iespējas un diskutēts par to, kā veiksmīgāk sadarboties ar lēmum pieņēmējiem un vietējām pašvaldībām, lai tiktu sadzirdētas iedzīvotāju vajadzības pieaugušo izglītībā.

Mācību vizītes laikā tika apmeklēts arī Veru apriņķa Pieaugušo izglītības centrs, kur iedzīvotājiem notiek dažādas pieaugušo neformālās izglītības nodarbības un aktivitātes. Kopā ar centra brīvprātīgajām organizatorēm tika diskutēt par iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītības aktivitātēs un kā veicināt vīriešu iesaisti nodarbību apmeklēšanā. Diskusijas laikā kopīgi iezīmējās vairākas problēmas – grūti sasniegt iedzīvotājus no attālākajiem reģioniem, zems vīriešu iesaistes procents un vajadzības ir vairāk nekā piešķirtais finansējums.

Pieredzes apmaiņa noslēdzās Tartu pieaugušo ģimnāzijā, kur bija iespēja ne tika uzzināt par vakarskolas pieredzi kā motivēt iedzīvotājus atgriezties formālajā izglītībā un turpināt iesāktās mācības, bet arī tikties ar Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrijas Pieaugušo izglītības politikas departamenta vecāko eksperti un iepazīties ar Igaunijas pieaugušo izglītības sistēmu un piedāvājumu. Bezdarbnieku Apdrošināšanas fonda galvenā speciāliste informēja par Igaunijas pieaugušo izglītības finansējuma modeli.

Tartu pieaugušo ģimnāzija ir izglītības iestāde, kur var apgūt formālo izglītību iedzīvotāji, kuri pārtraukuši mācības dažādu apstākļu dēļ. Skolas vadība dalījās ar labo praksi, ka viņuprāt panākumu atslēga ir tā, ka viņi strādā pie katra skolēna individuālā mācību plāna un ir elastīgas mācību pieejas piekritēji. Katrs skolēns šeit jūtas gaidīts un kopīgi tiek strādāts pie tā, lai ir iespēja iegūt izglītību un turpināt studijas koledžās un augstskolās.

Mācību un pieredzes apmaiņas vizīte Igaunijā aizritēja veiksmīgi un dalībnieki ar jaunām idejām un vēlmi darboties vēl labāk atgriezās mājās. Kopvērtējumā vizītē Igaunijā bija ļoti vērtīga, jo bija iespēja tikties ar dažādām pusēm, kuras ir iesaistītas pieaugušo izglītības politikas veidošanā un kopīgi tika diskutēts par aktualitātēm un veidota sadarbība, lai nākotnē būtu iespēja kopīgi īstenot projektus.

Latvijas pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem ir iespēja mācīties un pilnveidot savu profesionālo kompetenci Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” ietvaros. Projekta laikā ir iespēja apgūt teorētiskās zināšanas par pieaugušo izglītības tēmām, kā arī doties pieredzes apmaiņā uz dažādām pašvaldībām un iepazīt klātienē kā tiek organizēta pieaugušo izglītība.

Agnese Lejniece,
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra
Personības izaugsmes un pilnveides nodaļas vadītāja

Aizkraukles novada pašvaldība

Alūksnes novada pašvaldība

Augšdaugavas novada pašvaldība

Ādažu novada pašvaldība

Balvu novada pašvaldība

Bauskas novada pašvaldība

Cēsu novada pašvaldība

Daugavpils pilsētas

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Dobeles novada pašvaldība

Gulbenes novada pašvaldība

Jelgavas novada pašvaldība

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Jēkabpils novada pašvaldība

Jūrmalas valstspilsēta

Krāslavas novada pašvaldība

Kuldīgas novada pašvaldība

Ķekavas novada pašvaldība

Liepājas valstspilsēta

Limbažu novada pašvaldība

Līvānu novada dome

Ludzas novada pašvaldība

Madonas novada pašvaldība

Mārupes novada pašvaldība

Ogres novads

Olaines novada pašvaldība

Preiļu novada pašvaldība

Rēzeknes novada pašvaldība

Rēzeknes pilsētas dome

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Ropažu novada pašvaldība

Salaspils novada dome

Saldus novada pašvaldība

Saulkrastu novada pašvaldība

Siguldas novada pašvaldība

Smiltenes novada pašvaldība

Talsu novada pašvaldība

Tukuma novada pašvaldība

Valkas novada pašvaldība

Valmieras novada pašvaldība

Varakļānu novada pašvaldība

Ventspils novada pašvaldība

Ventspils valstspilsēta

KONTAKTI

Projekta vadītāja Laura Iveta Peniga
Tālr. 67047754
E-pasts: laura-iveta.peniga@izm.gov.lv

Projekta tīmekļa vietnes administratore Viktorija Jākobsone
E-pasts: viktorija.jakobsone@izm.gov.lv