Pieaugušo izglītība Latvijas pašvaldībās

Apmeklējot sarakstā norādītās saites, būs iespējams uzzināt par pieaugušo izglītības iespējām pašvaldībās: pieaugušo izglītības koordinators/-e, kontaktinformācija, pieaugušo izglītības piedāvājums.


Uzklikšķiniet uz pilsētas vai novada nosaukumu sarakstā un uzziniet, kādas pieaugušo izglītības iespējas ir pieejamas pašvaldībā!

Pieaugušo mūžizglītība – vērtība, ko saglabā un atbalsta Siguldas novada pašvaldība

Mūsdienu mainīgajā pasaulē, tostarp Siguldas novadā, arvien būtiskāku lomu ieņem pieaugušo izglītība. Lai saglabātu savas dzīves kvalitāti, sekmētu personības izaugsmi, pielāgotos darba tirgus prasībām un sekmīgi konkurētu darba tirgū, iedzīvotāji izvēlas turpināt izglītoties arī pieaugušā vecumā. Spēcīga pieaugušo mūžizglītības kultūra pašvaldībā nodrošina, ka iedzīvotāji ir gatavi uzlabot esošās prasmes vai apgūt jaunas, lai pielāgotos jauniem izaicinājumiem un iespējām. Kopienās, kur ir nodrošināta kvalitatīva, uz iedzīvotāju vajadzībām balstīta pieaugušo izglītības programmu pieejamība, ir tendence uz augstāku iedzīvotāju līdzdalību novada attīstības un izaugsmes nodrošināšanā.

Viens no pašvaldības uzdevumiem mūžizglītības kultūras stiprināšanas kontekstā ir panākt visaptverošu un pēc iespējas lielāku iedzīvotāju iesaistīšanos pieaugušo mūžizglītības pasākumos un aktivitātēs, jo tikai tādējādi ir iespējams sekmēt iedzīvotāju aktīvu pilsonisko attieksmi un nodarbinātību, kas ir būtiski priekšnoteikumi novada attīstībai.

Ik gadu Siguldas novada pašvaldībā tiek rīkots pieaugušo mūžizglītības projektu finansēšanas konkurss. Tā mērķis ir radīt labvēlīgus nosacījumus iedzīvotāju mācību iniciatīvām un atbalstīt izglītotas, radošas un aktīvas sabiedrības iesaisti, kā arī veidot pievilcīgu, saistošu dzīves vidi, kurā Siguldas novada iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja apgūt dzīves prasmes un veiksmīgi īstenot savu potenciālu. 2024. gada finansēšanas konkursā tika noteiktas sekojošas prioritātes: inovatīvu pasākumu, aktivitāšu piedāvājums iedzīvotāju prasmju apguvei un personības pilnveidei; sociālās izolētības mazināšana lauku teritorijās, sekmējot mūžizglītības kultūras popularizēšanu; zaļās prasmes zaļākai dzīvei. Saņemti 30 projektu pieteikumi, no kuriem atbalstu guva - 12 projekti un tie no aprīļa līdz decembrim tiek īstenoti Siguldas novadā.

Krimuldas pagasta iedzīvotāji projektā “Jaunas zināšanas un prasmes dod iespēju piepildīt sapņus” papildinā zināšanas, prasmes un iemaņas projektu vadībā un komercdarbības pamatos, kā arī līdzdarbojas keramikas prasmju pamatu apgūšanas nodarbībās. Savukārt, projektā “Izmanto pumpuru laiku – ēd, vāc, ārstējies” norisinās pasākumu cikls par gemmoterapiju.

Lēdurgā pieaugušajiem tiek dota iespēja piedalīties projektā “Lībiskās liecības Lēdurgā”, kura ietvaros tiek organizētas informatīvi izglītojošas ekskursijas un videofilmas veidošanā. Vienlaikus lēdurdziešiem projektā “Maizes ceļš” ir iespēja pilnveidot kompetences lekciju ciklā par maizes tapšanu, rudzu miltu spēka pīrāgu cepšanā un doties mācību ekskursijā.

Mālpilī tiek īstenots projekts “Inovatīvi, iekļaujoši, zaļi”, kurā ir paredzētas veselīgu ēdienu meistarklases, mākslas zinātnieces lekcijas, Ecoprint nodarbības, labbūtības/meža terapijas nodarbības. Vienlaikus Mālpilī tiek īstenots projekts “Dabas krāsas radošos darbos”, kurā iedzīvotāji var piedalīties gan teorētiskās nodarbībās par krāsvielu augiem, to sagatavošanu un apstrādi, gan līdzdarboties meistarklasē dziju krāsošanā.

Gan Mālpilī, gan Siguldā tiek īstenotas projekta “E-pilsoņi: Digitālo un starppaaudžu prasmju pilnveide” aktivitātes, kurās jaunieši ir mentori senioriem, kuri apgūst un pilnveido digitālās prasmes nodarbībās Digitālie pamati, E-pakalpojumi, Sociālie tīkli, Izklaides un tiešsaistes komunikācija, Drošība internetā.

Moreniešiem tiek īstenots projekts “Dabas meistarklases Mores pļavās”, kurā norisinās meistarklases pieaugušajiem ar bērniem – Latvijas pļavu augu un tēju atpazīšana, sīpolu virteņu pīšanas prasmju apguve no saimniecēm, komposta veidošana un atkritumu pareiza šķirošana, pļavas labirints un kroņu sagatavošana no dabas materiāliem, dabas kafejnīca.

Siguldas pilsētā norisinās lekciju cikls vecākiem “Kā izzināt savu pusaudzi?”. Tāpat tiks rīkota veselības diena – seminārs ar praktiskiem demonstrējumiem kompresijas saišu izmantošanā. Vienlaikus seniori tiek aicināti iesaistīties projektā “Radi skaisto”, kura ietvaros norisinās foto, sveču liešanas, ziepju gatavošanas, dekoru izgatavošanas, dekupāžas darbnīcas, kā arī noslēgumā tiks ierīkota radošo darbu un foto izstāde.

Mūsdienīga, iedzīvotāju vajadzībām atbilstoša pieaugušo mūžizglītības piedāvājuma pieejamība novadā liecina, ka uzsāktā mūžizglītības kultūras stiprināšana novadā ir jāturpina. Būtiski, ka publiskā un privātā sektora sadarbība ir veids kā sekmīgāk aptvert un iesaistīt mūžizglītības iniciatīvās pēc iespējas dažādāku mērķauditoriju. Pašvaldībai turpinot atbalstīt pieaugušo mūžizglītības iniciatīvas, Siguldas novads kļūst par aktīvu, radošu un izglītotu sabiedrību, kas spēj veiksmīgi pielāgoties mūsdienīgajām prasībām un izaicinājumiem, sniedzot jaunas, interesantas un dinamiskas iespējas ikvienam pieaugušajam dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Gunta Grīnhofa
Siguldas novada pašvaldības
pieaugušo izglītības projektu vadītāja

Ādažu novada pašvaldība neformālās izglītības programmas “Kļūsti par naudas pratēju” moduli “Manu personīgo finanšu plānošana”

Ādažu novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītībā veicināšanai Latvijā” (projekta numurs Nr. 101144108-NCLV2024-2025-ERASMUS-EDU-2023-AL-AGENDA-IBA) īstenoja Latvijas Bankas izstrādātās neformālās izglītības programmas “Kļūsti par naudas pratēju” moduli “Manu personīgo finanšu plānošana”.

Mācības notika 08.04.2024. – 29.04.2024. Piedalījās 8 dalībnieki grupā.

Tika izveidota viena grupa, kurai mācību norises vieta bija Ādažu sākumskolā. Mācības notika 7 vakarus, katrā pa 3 h.

Mācībās apskatītās tēmas:

• Mans budžets – Kā tu plāno savu budžetu? Kādi ir tavi mērķi šogad, nākošgad un pēc gadiem? Vai tu zini, kā saplānot ceļojumu, lai tā nepaliek tikai par ieceri?
• Ienākumi un izdevumi, kā tos pārvaldīt ikdienā – Ko tu dari, lai nauda nepārvalda pār tevi, bet tu pārvaldi par savu naudu?
• Uzkrājumi un to veidi – Krājobligācijas, krājkonts, uzkrājumi un nodokļu atvieglojumi. Kur izdevīgāk veidot uzkrājumu, lai nopelnītu un nezaudētu ieguldītos naudas līdzekļus?
• Mans “drošības spilvens” – Kā esi parūpējies par savu un tuvinieku drošību no neparedzētām, neplānotām situācijām?
• Mana pensija – Kurš pārvalda manu pensiju līmeni? Kur es varu redzēt, kāds ir uzkrātais kapitāls par manu pensijas 2. līmeni? Kam tu esi novēlējis savu pensijas 2.līmeņa uzkrājumu?
• Apdrošināšana. Pasargā to, kas tev svarīgs – Apdrošini to, kam nevari uzkrāt! Pasargā to, kas tev svarīgs!

PROGRAMMAS APROBĀCIJAS REZULTĀTU SECINĀJUMI:

Mācību programmas saturs bija labi strukturēts un aptvēra plašu tēmu loku, ieskaitot budžeta plānošanu, ietaupījumus, ieguldījumus, kredītus un parādu pārvaldību. Īpaši novērtējamas praktiskās nodarbības, kas ļāva pielietot gūtās zināšanas reālās situācijās. Tas palīdzēja labāk izprast finanšu lēmumu sekas un ieguva pārliecību par savām spējām pārvaldīt savas finanses. Šīs mācības deva vērtīgus rīkus un zināšanas, kas palīdzēs dalībniekiem pieņemt gudrus finanšu lēmumus nākotnē.

Par mācībām grupas dalībnieki izteicās ļoti atzinīgi, īpaši novērtējot praktiskās lietas un reālus piemērus, un gatavi turpināt mācības nākošajos moduļos. Viens dalībnieks bija uz vienu nodarbību, bet apliecību saņemt par to nevēlējās, jo bija liela interese apgūt pilnu kursu nākamajā modulī, par ko arī saņemtu apliecību.

Mācību vadītāja Ādažu vidusskolas Uzņēmējdarbības pamatu skolotāja Iveta Švarce bija profesionāla un iesaistoša, un viņai izdevās sarežģītākas tēmas izskaidrot saprotami un saistoši. Iveta sniedza arī daudz praktiskās informācijas un padomu, ko var pielietot savā ikdienā.

No dalībnieku puses īpaši tika uzteikts pasniedzējas darbs, un arī pedagogs guva lielu gandarījumu šinī mācību procesā un gatava turpināt nākošā moduļa dalībā.

IETEIKUMI TURPMĀKAJAI PROGRAMMAS APROBĀCIJAI:

Dalībnieki gatavi mācīties un labprāt izmantotu šādas iespējas arī turpmāk.

Daugavpilī, Preiļos un Krāslavā tikās Latvijas pieaugušo izglītības koordinatori

2024.gada 14. un 15.maijā Daugavpilī, Krāslavā un Preiļos tikās 40 Latvijas pieaugušo izglītības koordinatori, lai dalītos pieredzē par pieaugušo izglītības aktualitātēm Latgales pašvaldībās, kā arī lai diskutētu par izglītības kvalitāti un iepazītos ar Daugavpils pieaugušo izglītības ekosistēmu. Tikšanās tika organizēta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” ietvaros.

14.maijā tikšanās notika Daugavpilī, Marka Rotko muzejā. Semināra dalībniekus uzrunāja Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova, novēlot domāt par pieaugušo izglītotāju kvalitāti. M.Isupova savā uzrunā teica, ka “zinām, ka pasaule nebūs tik stabila, kāda tā bija vakar, jo mēs dzīvojam ļoti mainīgā laikmetā. Ir būtiski domāt par to, KĀ mēs mācām pieaugušos, kāds ir pieaugušo izglītības mērķis, ko mēs gribam sasniegt, ko iemācīt cilvēkiem, kuru darba mūžs paliek arvien garāks un garāks. Šodienas pieaugušie ir tie, kuri jau mācījās skolā citādāk, nekā mēs paši mācījāmies. Viņi negrib sēdēt pie galda un klausīties lekcijas.” Marina ikvienam novēlēja no semināra paņemt vērtīgas atziņas, ko īstenot savā pašvaldībā, kā arī “lai pieaugušo izglītība no pabērna lomas kļūtu par ļoti svarīgu un novērtētu jomu gan valstī, gan pašvaldībā.”

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte – projektu vadītāja Iveta Laura Peninga minēja, ka pieaugušo izglītība nav tikai “kursi”, tās ir arī meistarklases, semināri.

Kopš 2021.gada IZM īsteno projektu „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā”, kurā tika uzrunātas visas pašvaldības deleģēt pieaugušo izglītības koordinatorus, un tas tika izdarīts. Projekta ietvaros tika apmācīti pieaugušo izglītības koordinatori. Ieviesta jauna tradīcija “Atvērto e-durvju diena”, kas ir ikmēneša pasākums. Ir izstrādātas vairākas pilotprogrammas, lai iemācītos, kā uzrunāt iedzīvotājus, kā piedāvāt to, kas viņiem nepieciešams (digitālās prasmes, finanšu prasmes u.c.). Ne katrs cilvēks zina, ko viņam vajag mācīties un kas viņam nākotnē būs nepieciešams. Katrā pašvaldībā ir savs sadarbības tīkls.

Pēc ceļavārdiem semināra dalībniekus ar pieaugušo izglītības iespējām pašvaldībā iepazīstināja Augšdaugavas novada pašvaldības pedagoģe-karjeras konsultante Iveta Repkova, kurai viens no pienākumiem ir pārzināt pieaugušo izglītības jautājumus. Viņa uzsvēra, ka ir cieša sadarbība ar NVA, sociālo dienestu, bibliotēkām, kultūras pārvaldēm, kurās tiek realizēts darbs ar pieaugušajiem. Pašvaldība veic informācijas sniedzēja funkcijas. Krāslavā pieaugušo izglītības darbs arī ir deleģēts Izglītības pārvaldei un par to klātesošajiem pastāstīja Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sņežana Petroviča. Krāslavā aktīvi darbojas biedrības, kuras raksta projektus un tos realizē (piemēram, “Senioru skola”, “Krāslavas māmiņu klubs” u.c.). Sņežana atzīmēja, ka arī tradicionālajā pasākumā “Satiec savu meistaru” pieaugušie izglītojas.

Daugavpils valstpilsētā pieaugušo izglītošanas darbs tiek organizēts sadarbojoties dažādām organizācijām, un to koordinē Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos Ilze Onzule. Viņa ieskicēja galvenos darbības virzienus – neformālās programmas licencēšana vai atļauju izsniegšana (2023.gadā izsniegtas 52 interešu izglītības un 20 neformālās izglītības licences), semināru vai kursu rīkošana pieaugušo izglītotājiem un sadarbības partneriem, informācijas apkopošana par pieaugušo izglītības iespējām pašvaldībā un Latvijā, pieaugušo izglītības finanšu sadalījums un politikas veidošana pašvaldībā.

Seminārā arī piedalījās sadarbības partneru pārstāvji – Latgales Centrālā bibliotēka, Daugavpils Universitāte, Daugavpils Tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Latgales Industriālais tehnikums, mācību centrs “Plus”, mācību centrs “Latinsoft”, LIZDA, Marka Rotko muzejs. Sadarbībā ar Latgales plānošanas reģiona reemigrācijas koordinatoru tiek apzināti un veidots izglītības plāns tiem iedzīvotājiem, kuri Daugavpilī atgriežas – reemigranti.

Daugavpils Universitātes pasniedzēja Dr. Mārīte Kravale-Pauliņa un Dr. Sanita Kecko iepazīstināja ar Pieaugušo izglītības iespējām Daugavpils Universitātē un sadarbību ar uzņēmējiem. Ļoti svarīgi ir apzināties, kāds darbaspēks būs nepieciešams uzņēmējiem.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes eksperte projektu jautājumos Evelīna Balode prezentēja projektu “Tālāk – jauniešiem ir jāveido cerības par Eiropas nākotni” (CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT, 101138336) Pilsoņu, vienlīdzības, tiesību un vērtību programmas (CERV)” (Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV) ietvaros.

Semināra dalībniekiem bija iespēja piedalīties Mairitas Folkmanes rīkotajā izglītojošajā nodarbībā “Kā aplūkot mākslas darbu”. Viena no atziņām, kuru viņa iesaka – apmeklēt izstādi 3 reizes. Pirmo reizi izstādes atklāšanā, lai tiktos un uzklausītu mākslas darbu autorus – māksliniekus, otro reizi kopā ar draugiem, lai apspriestu un uzzinātu citu cilvēku domas, un trešo reizi vienam pašam.

Pieaugušo izglītība nav tikai vairāku stundu kursi telpā, tās ir arī meistarklases. Daugavpilī aktīvi meistarklases tiek rīkotas Tradīciju mājā, kur semināra dalībnieki apguva valodas prasmi, iepazinās ar mūzikas instrumentiem un senlatviešu darbarīkiem.

Augšdaugavas kultūras namā “Vārpa” semināra dalībnieki uzzināja, ka te ir izveidots metodiskais centrs kultūras darbiniekiem.

Latvijas pieaugušo izglītības balvas “Saules laiva” īpašnieki – Latgales Industriālais tehnikums – iepazīstināja semināra dalībniekus ar savām pieaugušo izglītības darba metodēm, ar sadarbības partneriem un mērķauditorijas uzrunāšanas metodiku.

Semināra pirmās diena beigās dalībnieki viesojās Krāslavā, biedrības “Māmiņu klubs” telpās, lai uzzinātu biedrības sadarbības iespējas ar pašvaldību.

Otrajā dienā pašvaldību koordinatori dalījās pieredzē par paveikto Preiļu un Līvānu pašvaldībās.

Latvijas pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem ir iespēja mācīties un pilnveidot savu profesionālo kompetenci Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” ietvaros. Projekta laikā ir iespēja apgūt teorētiskās zināšanas par pieaugušo izglītības tēmām, ir izstrādātas vadlīnijas “Vadlīnijas neformālās izglītības programmu izstrādei” un “Vadlīnijas atļauju izsniegšanai neformālās izglītības programmu īstenošanai”, kā arī doties pieredzes apmaiņā uz dažādām pašvaldībām un iepazīties klātienē, kā tiek organizēta pieaugušo izglītība.

Informāciju par pašvaldību koordinatoriem var atrast: www.muzizglitiba.gov.lv

Informāciju sagatavoja:
Ilze Onzule
Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes
izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos

E-durvju diena Saldū

2024.gada 24. aprīlī Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītībā veicināšanai Latvijā”, Nr. 101144108-NCLV2024-2025-ERASMUS-EDU-2023-AL-AGENDA-IBA, organizēja e-durvju dienu Saldus novadā. Pasākumā tika runāts par pieaugušo izglītības iespējām, sadarbību un informācijas apriti novadā. Šis notikums virtuāli pulcēja Latvijas novadu mūžizglītības koordinatorus un citus izglītības jomas interesentus, lai dalītos pieredzē un zināšanās par mūžizglītības organizēšanu Saldus novadā un visā Latvijā.

Tikšanās laikā Saldus novada pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatore Irēna Birgersone pastāstīja par mūžizglītības organizēšanu novadā, piedāvātajām iespējām un informācijas apriti. Ar Saldus tehnikuma piedāvājumu pieaugušo izglītības jomā iepazīstināja pieaugušo izglītības metodiķe Līga Ābele. Saldus tehnikums piedāvā plašu mācību programmu klāstu, kas ir saskaņā ar jaunākajām industriālajām un tehnoloģiskajām tendencēm. Programmas ir vērstas uz prasmju attīstīšanu, kas nepieciešamas mūsdienu darba tirgū, piemēram, kompetenču paaugstināšana ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā, drošības prasmju pilnveide virtuālajā vidē, mājas lapu izstrāde, dizains un funkcionalitāte, bērnu tiesības un aizsardzība u.c. Interesenti var apgūt atsevišķus moduļus Saldus tehnikumā apgūstamajās izglītības programmās.

Savukārt par aktualitātēm Latvijā un Kurzemē pastāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta projektu vadītāja Laura Iveta Peniga. Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas Izglītības jomas reģionālā koordinatore Agnese Lāce iepazīstināja ar aktualitātēm plānošanas reģionā. Liepājas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra Personības izaugsmes un pilnveides nodaļas vadītāja Agnese Lejniece pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatorus iepazīstināja ar organizētā pasākuma “Pieaugušo izglītības dienas Kurzemē” izvērtējumu. Laika posmā no 8. līdz 12. aprīlim visās Kurzemes reģiona pašvaldībās notika 18 dažādas pieaugušo izglītības aktivitātes, kuras pulcēja vairāk kā 550 dalībnieku no visas Latvijas. Pasākumu organizēja Kurzemes pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori sadarbībā ar Kurzemes plānošanas reģionu. Šī bija pirmā reize, kad tika organizētas pieaugušo izglītības dienas Kurzemē, bet ideja ir turpināt šo pasākumu arī nākošajā gadā, un cerams, ka tā kļūs par tradīciju.

Pasākuma laikā tika arī uzsvērta informācijas aprites nozīme gan novada, gan valsts līmenī. Vēl viena svarīga pasākuma daļa bija praktiska darbošanās ar mākslīgā intelekta rīkiem. Irēna Birgersone, Saldus novada pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatore, vadīja darbnīcu, kurā dalībnieki varēja paši izmēģināt dažādas MI rīkus. Prasme lietot šos rīkus var palīdzēt iedzīvotājiem konkurēt darba tirgū, piedāvājot augstākas kvalifikācijas darba iespējas un veicinot profesionālo izaugsmi. Mūsdienās tehnoloģiju attīstība notiek ļoti strauji, tāpēc nepārtraukta mācīšanās ir kļuvusi par nepieciešamību. Mākslīgā intelekta pielietošana rada arī dažādus ētiskus jautājumus, piemēram, privātuma un datu drošības jautājumus. Izpratne par MI un tā darbības principiem var palīdzēt cilvēkiem labāk saprast un vērtēt šos jautājumus, veicinot atbildīgu tehnoloģiju izmantošanu sabiedrībā. Izpratne par mākslīgā intelekta rīkiem un prasme tos lietot uzlabo individuālo konkurētspēju, bet arī veicina sabiedrības attīstību, efektivitāti un inovāciju.

Gada laikā šādas nodarbības ir organizētas Saldus Sociālajam dienestam, pašvaldības centrālajai pārvaldei, skolu pedagogiem, pirmsskolas izglītības iestāžu darbiniekiem un citiem interesentiem. Kopumā ap 600 dalībnieku ir iepazinušies un izmēģinājuši mākslīgā intelekta rīkus. Visiem dalībniekiem ir pieejama kopīgotā prezentācija, kura tiek papildināta ar jaunumiem MI jomā. Tas ir Saldus novada pašvaldības mūžizglītības koordinatores Irēnas Birgersones labās prakses piemērs, kā izglītot iedzīvotājus aktuālajās tēmās tad, ja pašvaldības budžetā nav paredzēti līdzekļi mūžizglītības aktivitātēm.

E-durvju dienas jau notika Liepājā, tagad Saldū, gaidām nākamās!

Saldus novada pašvaldības Izglītības pārvaldes tehnoloģiju un mūžizglītības speciāliste Irēna Birgersone

Finanšu pratības neformālās izglītības programma pieaugušajiem Cesvaines pilsētas bibliotēkā

Lai uzlabotu iedzīvotāju finanšu pratību, Madonas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītībā veicināšanai Latvijā” (projekta numurs Nr. 101144108-NCLV2024-2025-ERASMUS-EDU-2023-AL-AGENDA-IBA) īstenoja Latvijas Bankas izstrādātās neformālās izglītības programmas “Kļūsti par naudas pratēju” moduli “Manu personīgo finanšu plānošana”. Neformālās izglītības programma “Kļūsti par naudas pratēju!” sastāv no 3 neformālās izglītības programmām – 1.modulis “Manu personīgo finanšu plānošana”, 2.modulis "Finanšu darbības pamati: Kā nosargāt savu naudu un atpazīt finanšu krāpniekus", 3.modulis “Praktiski risinājumi: Kā veiksmīgi ikdienā lietot bankas pakalpojumus”.

Pirmo moduli “Manu personīgo finanšu plānošana” Madonas novada pašvaldībā pilotējam otro reizi. Pirmo reizi tas notika 2023.gada novembrī Madonas Valsts ģimnāzijā, tad programmas ietvaros zināšanas apguva 11 pieaugušie. Savukārt šogad, laikā no 2.aprīļa līdz 11.aprīlim, Cesvaines pilsētas bibliotēkā, septiņās nodarbībās 13 pieaugušie pasniedzējas Ilutas Zepas vadībā iepazinās ar 6 dažādām tēmām, proti, “Mans budžets”, “Ienākumi un izdevumi, kā tos pārvaldīt ikdienā”, “Uzkrājumi un to veidi”, “Mans "drošības spilvens"”, “Mana pensija”, “Apdrošināšana”.

Sniedzot atgriezenisko saiti par apgūtajām tēmām, neformālās izglītības programmas dalībnieki atzina, ka informācija saistoša, mūsdienīga, reālai dzīvei noderīga. Elīna Kārkliņa sacīja, ka “interesēja tēmas par budžeta plānošanu, uzkrājumiem. Guvu atziņu, ka nevajag tik ļoti taupīt, bet vajag atlicināt arī savam prieciņam. Pēc mācībām jūtos daudz pārliecinātāka, zināšanas sakārtojās pa “plauktiņiem”.

Ir jāizvērtē vairāki piedāvājumi, lai atrastu to, kas atbilst tieši tavām vajadzībām. Ļoti noderīgas tēmas par nodokļiem, par banku procentiem, par pensiju plāniem. Priecājos, ka pašizglītojos, veltīju laiku sev, satikos ar jaukiem cilvēkiem, uzklausīju arī citu pieredzi”. Ieva Lase: “Dalība mācībās man bija īstajā laikā un vietā. Pirms tam gan televīzijā, gan arī reālajā dzīvē tika dzirdēti stāsti par finanšu krāpniecībām, par pensiju līmeņiem, par nodrošinājumu vecumdienām un blakus faktoriem, kas ietekmē šos procesus. Ieguvums – nostiprinot esošās zināšanas, pavērās iespēja paskatīties uz jautājumiem par finansēm no citas puses, informācija ir daudzveidīga, jāizsver visi plusi un mīnusi, jāņem vērā ieteikumi rūpīgi iepazīties ar līgumiem, piedāvājumiem utt. Noteikti uzzināto pielietošu dzīvē, dalīšos ar saviem tuvākajiem. Klusēšana ne vienmēr ir zelts, jādalās ar iegūto informāciju”. Vēl daži piemēri no citu dalībnieku atbildēm – “mācīties nekad nav par vēlu. Brīvā atmosfērā iegūta pārliecība, ka finanšu jomā nav mazsvarīgu jautājumu, regulāri jāseko līdzi jaunumiem. Labi, ka ir zinošs speciālists, kas sniedz skaidrojumu par it kā zināmām lietām, pievēršot uzmanību detaļām, kas ir būtiskas, lai veiksmīgi pārvaldītu savas finanses”; “daudz lielāka izpratne par uzkrājumu veidošanu, apdrošināšanas nozīmīgumu, līgumu analīzi”; “iegūtas jaunas zināšanas par pensiju līmeņiem, apdrošināšanu, par sava budžeta sistematizēšanu”; “noderēja padomi, kā plānot izdevumus” u.c. Jautājot, kādas tēmas dalībniekiem šķita sarežģītas, nebija viennozīmīgu atbilžu. Vairāki minēja – “Uzkrājumi” un “Apdrošināšana”, bet lielākajai daļai tā bija katram sava tēma. Viens dalībnieks minēja, ka sarežģītu tēmu nebija. Atbildot uz jautājumu par turpmāko izglītošanos, priecēja, ka lielākā daļa no grupas labprāt apgūtu arī 2.moduli “Finanšu drošības pamati: Kā nosargāt savu naudu un atpazīt finanšu krāpniekus”.

Finanšu konsultantes Ilutas Zepas secinājumi: “Grupa daudzveidīga, interesanta, ļoti mērķtiecīga iegūt konkrētas zināšanas, ko pielietot dzīvē. Vēlu, lai tas arī tiktu darīts ilgtermiņā! Drosmīgi un radoši!” Paldies visām iesaistītajām pusēm par veiksmīgi realizēto neformālās izglītības programmu!

Jolanta Pabērza,
projekta koordinatore – Madonas novada Centrālās administrācijas Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste

Finanšu pratības neformālās izglītības programmas pieaugušajiem Ludzas novada pašvaldībā

Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītībā veicināšanai Latvijā” (projekta numurs Nr. 101144108-NCLV2024-2025-ERASMUS-EDU-2023-AL-AGENDA-IBA) īstenoja Latvijas Bankas izstrādātās neformālās izglītības programmas “Kļūsti par naudas pratēju” moduli “Manu personīgo finanšu plānošana”.

Lai nodrošinātu pēc iespējas vairāk Ludzas novada iedzīvotājiem apmeklēt neformālās izglītības programmu, Ludzas novada pašvaldība piedāvāja mācības tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai-tās notika Zilupē, Pušmucovā un Kārsavā.

Zilupē neformālās izglītības programmas “Kļūsti par naudas pratēju” moduli “Manu personīgo finanšu plānošana” apguva 9 iedzīvotāji. Nodarbības vadīja skolotāja Svetlana Kricka. Mācības notika no 11.03.2024. līdz 20.03.2024.

Pušmucovā neformālās izglītības programmu apguva 10 iedzīvotāji. Nodarbības vadīja skolotāja Elvīra Rimicāne. Mācības notika no 18.03.2024. līdz 02.04.2024.

Kārsavā mācījās plānot personīgās finanses 12 iedzīvotāji. Nodarbības vadīja bibliotēkas vadītāja Aija Paršova. Mācības notika no 02.04.2024. līdz 10.04.2024.

Neformālās izglītības programmas ietvaros visi interesenti iepazinās ar tēmām, kas saistītas ar finansēm – kas ir budžets, kā to plānot, kas ir ienākumi un izdevumi, kā tos plānot, kas ir krājobligācijas, krājkonts, uzkrājumi un nodokļu atvieglojumi, kur izdevīgāk veidot uzkrājumu, lai nopelnītu un nezaudētu ieguldītos naudas līdzekļus, kā parūpēties par savu un tuvinieku drošību, neparedzētās, neplānotās situācijās. Tika runāts par pensijas līmeņiem, ko tie nozīmē, pensijas pārvaldītāju un tā maiņu, kur var redzēt, kāds ir uzkrātais pensijas kapitāls, iespēju novēlēt savu pensijas 2.līmeņa uzkrājumu. Tika runāts par apdrošināšanu, kiberdraudu riskiem, kā atpazīt krāpniekus interneta vidē u.c. Neformālās izglītības programmas dalībnieki veica praktiskus uzdevumus. Noslēgumā pildīja zināšanu pārbaudes testu.

Neformālās izglītības programmas noslēgumā dalībnieki sniedza savu redzējumu par mācību norisi un programmas saturu. Zilupes iedzīvotāji kā būtiskāko ieguvumu norādīja to, ka ir radies stimuls vairāk domāt par savām finansēm – plānot izdevumus, sekot līdzi finanšu uzkrājumiem personīgajos pensiju līmeņos, ka labāk spēs atpazīt finanšu krāpniekus. Dalībnieki augstu novērtēja skolotājas Svetlanas Krickas profesionalitāti.

Pušmucovas iedzīvotāju pārdomas: “Pieteicos, noklausījos nodarbības un uzzināju, kā varu sekot līdzi un kontrolēt savu budžetu. Arī no maziem naudas līdzekļiem var veidot uzkrājumus. Patika tēma par apdrošināšanu un drošības spilvenu” (Jolanta).

“Man patika šis projekts “Manu personīgo finanšu plānošana”. Interesantākā tēma šķita: “Mans budžets”. Saku lielu paldies nodarbību vadītājai Elvīrai par interesantajām nodarbībām” (Inta).

“Patika, ka lektore runāja man saprotamā valodā, tas ir – izskaidroja visus finanšu jēdzienus. Ieguvu daudz jaunu zināšanu par finanšu pratību” (Aina).

Kārsavas iedzīvotāji atzina, ka turpmāk vairāk plānos savas finanses, veidos “drošības spilvenu” neparedzētiem gadījumiem. Ir radusies dziļāka izpratne par pensiju līmeņiem, apdrošināšanu. Neformālās izglītības programmas dalībnieki ar mācību procesu ir apmierināti, nodarbības bija interesantas un izzinošas. Iedzīvotāji iesaka biežāk organizēt mācības Ludzas novada iedzīvotāju izglītošanai.

Ludzas novada Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķe
Sarmīte Leščinska

Siguldas novada pašvaldībā notika Izglītības un zinātnes ministrijas organizētais Latvijas pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru seminārs “Pieaugušo izglītības darba organizēšana un īstenošana pašvaldībā”

Izglītības un zinātnes ministrija Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori dalības pieaugušo izglītība veicināšanai Latvijā” 101144108-NCLV2024-2025-ERASMUS-EDU-2023-AL-AGENDA-IBA ietvaros sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību 2024.gada 28.februārī rīkoja pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru semināru "Pieaugušo izglītības darba organizēšana un īstenošana pašvaldībā".

To, ka Siguldas pašvaldība nopietni attiecas pret pieaugušo izglītību, liecina Siguldas novada domes priekšsēdētāja Linarda Kumska un izpilddirektores vietnieces izglītības, kultūras un sporta jautājumos Sandras Tukišas klātbūtne. Tāpat bija padomāts par iespēju semināra dalībniekiem apmeklēt gleznotājas Ditas Lūses izstādi “Zūdošie laiki”.

Projekta vadītāja Laura Iveta Peniga informēja semināra dalībniekus par projekta aktivitātēm. Par iespēju organizēt neformālās izglītības mācības Latvijas iedzīvotājiem par efektīvu savu finanšu līdzekļu pārvaldību piedāvāja Latvijas bankas vecākā finanšu pratības speciāliste Aiga Rullere. Nozīmīgu izskaidrojošo darbu veica Anita Zaļaiskalne par projektā izstrādātajiem metodiskajiem materiāliem − “Vadlīnijas neformālās izglītības programmu izstrādei” un “Vadlīnijas atļauju izsniegšanai neformālās izglītības programmu īstenošanai” – un šo vadlīniju pielietojumu neformālās izglītības plānošanai un īstenošanai. Semināra dalībnieki aktīvi iesaistījās diskusijās, izteica pozitīvus viedokļus par vadlīniju nozīmīgumu pašvaldību darbā. Tāpat izteica arī priekšlikumus turpmākajiem metodiskajiem materiāliem un to sagatavošanu. Labās pieredzes stāstos par pieaugušo izglītību un mūžizglītību dalījās Siguldas novada speciālisti: Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns, Mālpils tautskolas vadītāja Līvija Mukāne, biedrības “Smailes” pārstāves Līvija Gridjuško un Ilze Kļaviņa. Praktiskas nodarbības un meistarklases semināra dalībniekiem nodrošināja biedrība “Cerību spārni” un tās vadītāja Eva Viļķina.

Semināru organizēja Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju. Tas īstenots Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” Nr. 10105130 – NCLV – ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA ietvaros.

Liels paldies Siguldas novada pašvaldībai, īpaši Guntai Grīnhofai, par pieaugušo izglītības koordinatoru uzņemšanu.

FOTO no pasākuma

Rakstu sagatavoja: Kristīne Bulka
Izglītības un zinātnes ministrijas
Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta
Projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” vecākā eksperte

Valmieras novada pašvaldība otro reizi veiksmīgi realizēja neformālās izglītības programmu “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”.

Valmieras novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju Valmierā jau otro reizi veiksmīgi realizēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) neformālās izglītības programmu “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”. Nodarbības norisinājās no 2023.gada 27.oktobra līdz 7.decembrim.

Valmieras novada iedzīvotāju interese par digitālo prasmju apgūšanu bija liela. Šoreiz mācības organizējām divām grupām. Viena grupa apguva nepieciešamās prasmes piektdienās un sestdienās Valmieras Integrētajā bibliotēkā, savukārt otra grupa mācījās pirmdienu un ceturtdienu vakaros Rūjienas vidusskolā. Programmas ietvaros mācīties gribētājiem bija iespēja apgūt septiņu moduļu mācību saturu. Katram modulim tika veltīta viena nodarbība (trīs stundas).

Dalībniekiem bija iespēja apgūt šādus moduļus:
1. Digitālo iekārtu veidi un to izmantošana ikdienas situāciju risināšanai, informācijas meklēšana;
2. Digitālo prasmju pielietošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā;
3. E-pakalpojumi (valsts un pašvaldības), finanšu pakalpojumi (interneta bankas) un to izmantošanas ieguvumi ikdienas situāciju risināšanā;
4. Vispārpieņemtie drošības principi, izmantojot digitālos pakalpojumus un personu datu aizsardzības pamatprincipi;
5. Personas apliecības (eID kartes), e-paraksta izmantošana un nozīme pakalpojumu saņemšanai, internetbankas dati un piekļuves;
6. Interneta banku izmantošana un ikdienas norēķinu veikšana;
7. Latvija.lv portāls un savas pensijas iemaksu uzkrājumu veidošana.

Dalībnieki aktīvi piedalījās nodarbībās un uz nodarbībām nāca ar jau sagatavotiem jautājumiem, kā arī ieteica citas tēmas, kuras viņi vēlētos apgūt. Pasniedzēji atzina, ka ar šādu publiku ir interesanti strādāt, jo jautājumu ir daudz un tie ir tik dažādi.

Valmieras novada Izglītības pārvalde pateicas pasniedzējiem par ieguldīto darbu, gatavojoties nodarbībām, izklāstot jauno tēmu un atbildot uz dalībnieku jautājumiem! Tāpat pateicamies iedzīvotājiem par izrādīto atsaucību apgūt jaunas prasmes un uzzināt vairāk par digitālo vidi!

Informāciju sagatavoja:
Valmieras novada
Izglītības pārvaldes
profesionālās un mūžizglītības speciāliste Baiba Ločmele

Neformālās izglītības programmu pilotēšana Dobelē

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju centra telpās Dobeles pilsētā realizēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA), kuru īstenojām no 23.10.2023. līdz 04.12.2023.

Projekta ietvaros tika izstrādāta 27 stundu neformālās izglītības programma “Digitālo prasmju pielietošana ikdienā izmantojot savu viedtālruni”, kura ieguva nosaukumu “Mācies atvērt pasauli”. Tā tika īstenota reizi nedēļā, Saskaņā ar klāt pievienoto programmu. Nodarbībās iesaistījās kopumā 19 dalībnieki – piedaloties pēc savām iespējām un interesēm vienā vai vairākās nodarbībās.

Programma tika izveidota tā, lai maksimāli apmierinātu gan dalībnieku vajadzības, gan arī ikdienā vairāk sāktu izmantot savu viedtālruņu iespējas.

Galvenais uzdevums bija parādīt, ka Google konts, ar kuru parasti tiek savienots viedtālrunis, ir pieejams no jebkuras iekārtas – stacionārā datora, portatīvā datora vai viedtālruņa (ko mēs arī kopīgi pārbaudījām, izmantojot visas iespējamās iekārtas), un informācija, kas nepieciešama ikdienā, vienlīdz pieejama pieslēdzoties no jebkuras iekārtas, ja vien ir pieejams interneta pieslēgums.

Novērtējot katra moduļa noderību katram dalībniekam 5 ballu sistēmā, vairumā gadījumu tos vērtē kā noderīgus, bet pa kādam vērtējumam parādās arī kā nederīgi (šajos gadījumos dalībnieki vai nu jau pārzin atbilstošo tēmu, vai arī baidās patstāvīgi attiecīgās iespējas izmantot).

Jautāti, par tēmām, kuras vēlētos apgūt padziļināti – atkal kopumā tika nosauktas visas tēmas, taču šoreiz vēlme pievērsties vairāk bija tieši latvija.lv, banku pakalpojumu lietošana Watsap lietošana. Tas rosina domāt par papildnodarbību organizēšanu tieši šajos jautājumos.

Secinājumi:
1. Nodarbības jāīsteno nelielās grupās, lai katram dalībniekam tiktu veltīta individuāla uzmanība (ne vairāk kā 8)
2. Katrā nodarbībā jāņem viens mazs jautājums, kuru praktiski “jāiestrādā”, t.i. lēnākā tempā un vairākkārtīgi atkārtojot.
3. Noteikti pēc laika būtu jāatkārto nodarbības, lai prasmes labāk nogulsnētos

Savukārt laika periodā no 02.11.2023. līdz 07.12.2023. īstenoja Projektā izstrādāto neformālās izglītības programmu “Manu personīgo finanšu plānošana” 6 (seši) moduļi, programmas apjoms ir 21 (divdesmit viena) stunda.

Izsludinot pieteikšanos uz šo programmu, pirmajā nodarbībā tiekoties ar dalībniekiem, sapratu, ka 7 cilvēki ir no Dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem “Solis”. Līdz ar to tika pārstrādāta (atvieglota) programma, un ar šiem cilvēkiem tikāmies vienu reizi nedēļā. Nodarbībās

izmantojām Latvijas Bankas izstrādātos materiālus un resursu no platformas “Naudas skola”, izvēloties tos dalībnieku izpratnes un sagatavotības līmenim.

Tomēr, pateicoties izrādītajai interesei par Finanšu plānošanu, piedāvājām “intensīvās” nodarbības mūsu centra Zoom platformā no 14.11.2023 līdz 23.11.2023. Šajā grupā piedalījās 8 dāmas, ar kurām tad arī izgājām cauri Latvijas Bankas sagatavotajam kursam. Paldies par sagatavotajiem materiāliem, skaidrojumiem, uzdevumiem, palīgmateriāliem un semināriem, kas bija ļoti liels atbalsts kursa vadīšanas procesā.

Secinājumi:
1. Visas tēmas – vairumā gadījumu tika atzīmētas kā noderīgas.
2. Sarežģītākās tēmas – mana pensija un apdrošināšana.
3. Neuzticība uzkrājumiem ilgtermiņā.
4. Par to, ka “drošības spilvens” ir nepieciešams – visi piekrita un dalījās arī savā pieredzē, kādi instrumenti tiek izmantoti.

Kopumā Zoom grupas dalībnieki kursu vērtēja kā veiksmīgu, kas liek aizdomāties par ikdienā nozīmīgu tēmu – finansiālo drošību.

Dienas aprūpes centra dalībnieki priecājās, ka viņiem bija iespēja atnākt uz mūsu centru, tikt pie datoriem un darboties ar programmām, kuras izmantojām no “Naudas skolas” platformas.

Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra
Apmācību procesa koordinētāja
Gundega Bicūze

Grobiņas Pieaugušo izglītības centrā noslēgušās mācības neformālās izglītības programmās “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” un “Manu personīgo finanšu plānošana”

No 3.novembra līdz 13. decembrim Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju tās īstenotā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) ietvaros, realizējām neformālās izglītības programmas "Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā", kā arī Latvijas Bankas veidoto mācību programmu "Manu personīgo finanšu plānošana".

Nodarbībās piedalīties tika aicināts jebkurš pieaugušais Dienvidkurzemē, kurš vēlējās pilnveidot zināšanas un prasmes digitālo pakalpojumu lietošanā vai sava personīgā budžeta veidošanā.

Pirmo uzsākām realizēt neformālās izglītības programmas "Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā". Sludinājumu par mācībām ievietojām novada avīzē, centra mājaslapā un sociālajos tīklos, izsūtījām informāciju bibliotēkām, sociālajiem dienestiem un pašvaldību klientu apkalpošanas centriem. Oktobra beigās bija pieteikušies 16 dalībnieki un sākām jau domāt par divu grupu izveidi. Diemžēl, visi dalībnieki nevarēja izbraukāt uz Grobiņu, kā arī citu iemeslu dēļ, galu galā mācības uzsāka 8 dalībnieki. Pirmās nodarbības pirmo daļu veltījām, lai iepazītos un kopīgi lemtu, kā organizēsim mācības. Grupai bija vajadzība radīt drošu un atbalstošu vidi, lai brīvi uzdotu jautājumus, lai nekautrētos no tā, ka kāds kaut ko nezina vai nemāk. Noskaidrojām, kādas kuram ir vajadzības un prasmes digitālo rīku lietošanā, kādus digitālos pakalpojumus katrs jau izmanto vai zina. Lai arī dalībniekiem bija atšķirīgi priekšzināšanu līmeņi vienojāmies, ka turpināsim strādāt kopā, jo zinošākie var palīdzēt biedriem, tādējādi nostiprinot savas prasmes. Grupa vienojās, ka labprātāk kursu īstenotu intensīvi, lai līdz nākamajai nodarbībai neaizmirstas jauniegūtās prasmes. Vienojāmies, ka pēc visu iespējām tiksimies vismaz divas reizes nedēļā. Tāpat arī vienojāmies, sākot ar otro nodarbību pievienot mācību programmu "Manu personīgo finanšu plānošana" tēmas. Nodarbības otrajā daļā iepazinām svarīgākos jēdzienus par un ap internetu, dalībnieki pildīja digitālās pratības testu un tie, kuriem vēl nebija, izveidoja e-pastus.

Katra nākamā nodarbība tika pielāgota dalībnieku vajadzībām. Sākumā dalībnieki apguva ierīču un interneta lietošanu, drošu interneta lietošanu, informācijas meklēšanu, sūtīšanu, un koplietošanu, grupu video sazvanes.Dalībnieki pārdomāja savus finanšu organizēšanas paradumus, diskutēja par iespējām veidot drošības spilvenu. Tālāk tika veidoti e-paraksti un apgūti interneta bankas piedāvātie pakalpojumi, uzkrājumu veidi. Nodarbību cikls beidzās ar pensiju un Latvija.lv izpēti, un diskusiju par apdrošināšanas veidiem, kas izvērtās ļoti spraiga, jo katram ir savs stāsts no pieredze.

Pēdējā nodarbībā grupa dalījās ieguvumos un ieteikumos. Visi kursanti bija apmierināti ar dalību nodarbībās. Kāds priecājās, ka iemācījies darboties e-pastā, kāds, ka iemācījies sakārtot dokumentus un mapes, kāds pārdomāja savus ieradumus finanšu jomā, kādam svarīgākais šķita e-paraksta izveidošana, bet kāds atkal priecājās, ka beidzot gudrajā telefonā varēs darīt, ko vairāk, kā tikai zvanīt un rakstīt ziņas. Nenovērtējams ieguvums grupai šķiet satikšanās, sarunāšanās un būšana kopā. Kopā pavadījām vairāk kā 30 stundas. Daudz tika strādāts ar individuālajām vajadzībām pirms vai pēc nodarbības, kas ir ieteikums un secinājums nākamajam darba cēlienam no grupas un vadītājas, attīstot programmu - cilvēkiem bez priekšzināšanām digitālajās prasmēs ir nepieciešama individuāla pieeja, lēnākā tempā, citādi cilvēks netiek līdzi un var noslēgties. Grobiņas Pieaugušo izglītības centrs piedāvās šādu iespēju arī 2024.gadā.

GULBENES NOVADĀ IR ĪSTENOTA NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA “DIGITĀLO PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA IKDIENAS DZĪVES SITUĀCIJU RISINĀŠANĀ.”

No 4. līdz 8.decembrim notika pieaugušo neformālās izglītības programmas "Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā" mācības. Mācību laikā dalībniekiem bija iespēja papildināt zināšanas darbā ar datoru, informācijas meklēšanā, e-pakalpojumu lietošanā, medijpratībā kā arī drošības pamatprincipos digitālajā vidē. Mācību dalībnieki pildīja dažādus testus, lai noteiktu savu digitālo prasmju līmeni, bet atzina, ka nav iespējams zināt visu.

Dalībnieki izvērtēšanas anketās teica, ka mācības bijušas aizraujošas un, ka sarežģītākās tēmas esot bijušas portāla latvija.lv apguve un informācijas meklēšana. Dalībnieki izteica vēlmi šādas mācības organizēt biežāk, jo daudz kas mēdz aizmirsties un tehnoloģijas nepārtraukti attīstās.

Mācības notika sadarbībā ar IZM projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībai" ietvaros.

Talsu novada Izglītības pārvalde īstenoja neformālās izglītības programmas

No 26. oktobra līdz 21. decembrim Talsu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju īstenoja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā" izstrādātās neformālās izglītības programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”, un "Manu personīgo finanšu plānošana".

Nodarbības notika Talsu Valsts ģimnāzijas datorklasē un tās apmeklēja kopumā 11 pieaugušie. Apmācību dalībnieki papildināja savas zināšanas par mūsdienu tehnoloģiju izmantošanas iespējām, veicot drošus e-pakalpojumus un citus finanšu pakalpojumus ikdienas dzīves situāciju risināšanai. Tas veicināja izpratni par digitālo pakalpojumu izmantošanas drošības principiem, ieguvumiem un priekšrocībām, kā arī iedrošināja izmantot digitālos pakalpojumus nākotnē. Neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” Talsos pirmo reizi tika īstenota jau maijā un saņēma labas atsauksmes, tāpat arī rudenī dalībnieces izteica vēlēšanos šāda veida apmācības turpināt.

Neformālās izglītības programmā "Manu personīgo finanšu plānošana" Pieaugušie tika iepazīstināti ar Latvijas Bankas programmas ietvaros izstrādātajiem 6 moduļiem, kas sniedza ieskatu par dažādām tēmām:

- Mans budžets – uzzinājām, cik svarīgi mācīties pārvaldīt naudu, neatkarīgi no tā, cik liels vai mazs ir tās apjoms, sapratām, ka finanšu plānošana ir iespēja izkļūt no finansiālām grūtībām un kļūt finansiāli neatkarīgam.

- Ienākumi un izdevumi, kā tos pārvaldīt ikdienā – Ko darīt, lai nauda nepārvalda pār tevi, bet tu esi pārvaldnieks pār savu naudu? Kā mazināt izdevumus, ietaupīt un kontrolē pašam savu naudu.

- Uzkrājumi un to veidi – Krājobligācijas, krājkonts, uzkrājumi un nodokļu atvieglojumi. Kur izdevīgāk veidot uzkrājumu, lai nopelnītu un nezaudētu ieguldītos naudas līdzekļus? Kurš uzkrājuma veids ir piemērotākais? Cik būt jānovirza uzkrājuma veidošanā?

- Mans “drošības spilvens” – Cik finansiāli noturīgi mēs esam? Kā esi parūpējies par savu un tuvinieku drošību no neparedzētām, neplānotām situācijām. Kā sākt krāt un kur veidot "drošības spilvenu"? Krājkonts. Kam būtu jāpievērš uzmanība atverot krājkontu, krājrīku? "Drošības spilvens" ir kā garantija, kas nodrošina, ka nākotnē tu spēsi segt neparedzētus izdevumus krīzes situācijās.

- Mana pensija – Kurš pārvalda manu pensiju līmeni? Kur var redzēt, kāds ir uzkrātais kapitāls pensijas 2.līmenī? Kam novēlēt savu pensijas 2.līmeņa uzkrājumu? Pensiju plāni.

- Apdrošināšana. Pasargā to, kas tev svarīgs – Kā vari pasargāt sevi un savu ģimeni no neparedzētiem zaudējumiem? Biežāk sastopamie apdrošināšanas veidi. Apdrošini to, kam nevari uzkrāt!

Kursa dalībnieces atzīst, ka apgūtās tēmas nebija vieglas, bet deva noderīgas zināšanas, ko turpmāk pielietot un ar ko dalīties savās ģimenēs un draugu lokā. Ir gūts ieskats, kur un kā meklēt nepieciešamo informāciju un kur vērsties pēc palīdzības. Nākotnē dalībnieces vēlas vairāk uzzināt par pensiju līmeņiem un to pārvaldīšanu, par iespējām uzkrāt naudas līdzekļus paredzētiem un arī neparedzamiem gadījumiem. Kur un iespējams ieguldīt līdzekļus, lai tie nestu peļņu.

Informācija par notikušajām apmācībām sasniedz arī iedzīvotājus ārpus Talsu pilsētas. Viņi izrāda interesi un izsaka vēlēšanos, lai šādas apmācības notiktu tuvāk viņu dzīves vietai. Ar Talsu novada pašvaldības atbalstu to varētu realizēt jau 2024. gadā.

Jelgavas novada iedzīvotāji gūst jaunas zināšanas un uzlabo digitālās prasmes

Šogad Jelgavas novadā veiksmīgi izmēģināta neformālās izglītības programma, kas fokusējas uz digitālo pakalpojumu izmantošanu ikdienas dzīves situācijās. Programma izstrādāta Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” ietvaros (projekta Nr. 10105130 - NCLV - ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA).

Šajā piedzīvojumā piedalījās divas dalībnieku grupas, katrā astoņi uzņēmīgi novada iedzīvotāji, un apguva prasmes, kas nepieciešamas digitālajā laikmetā, lai saņemtu pakalpojumus un risinātu ikdienas uzdevumus - no elektroniskajiem pakalpojumiem līdz iepirkumu veikšanai tiešsaistē.

Programmas dalībnieki atzīst, ka šādas inovatīvas izglītības iespējas ir neaizstājamas, lai pilnvērtīgi piedalītos mūsdienu sabiedrībā. Viņu stāsti liecina par to, cik lielā mērā digitālās prasmes var uzlabot ikdienas dzīvi un veicināt personas attīstību.Jelgavas novada pašvaldība plāno turpināt šo veiksmīgo iniciatīvu, kas palīdz iedzīvotājiem būt digitāli prasmīgiem un gataviem mūsdienu izaicinājumiem, kā arī atbalstīt un veicināt līdzīgas izglītības programmas.

Jelgavas novadā attīstās finanšu zināšanas un personīgās finanšu plānošanas joma

Pateicoties dalībai Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta Nr. 10105130 - NCLV - ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) 2023. gadā Jelgavas novadā tika veiksmīgi pilotēta neformālās izglītības programma "Manu personīgo finanšu plānošana".

Programmu izstrādāja Latvijas Banka un Izglītības un zinātnes ministrija, piedāvājot iespēju iedzīvotājiem attīstīt savu finanšu pratību.

Astoņu iedzīvotāju grupa no Jelgavas novada piedalījās 21 stundu ilgajos kursos, kas ietver sešus moduļus par svarīgiem finanšu tematiem. Dalībnieki apguva prasmes par ienākumiem un izdevumiem, to pārvaldību ikdienā, budžeta veidošanu, uzkrājumiem un to veidiem, "Drošības spilvena" izveidi, pensijas plānošanu un apdrošināšanu.

Programma ne tikai sniedza teorētiskas zināšanas, bet arī piedāvāja praktiskas iemaņas, kas nepieciešamas veiksmīgai personīgo finanšu pārvaldībai. Dalībnieki dalījās ar saviem pieredzes stāstiem, akcentējot to, cik svarīgi ir būt informētiem un prasmīgiem finanšu jautājumos mūsdienu dinamiskajā sabiedrībā. Mūžizglītības nodaļa plāno turpināt šos kursus vairākos novada pagastos, nodrošinot, finanšu pratību pieejamību visiem iedzīvotājiem. Tas ir solis pretī finansiālajai neatkarībai un ilgtspējīgai attīstībai.

Jelgavas novada pašvaldība aicina iedzīvotājus aktīvi iesaistīties šādās iniciatīvās un izmantot iespēju pilnveidot savas finanšu zināšanas.

Neformālās izglītības programmas “Manu personīgo finanšu plānošana” īstenošana Saldus novada pašvaldībā

Saldus novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju realizēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) neformālās izglītības programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” un “Manu personīgo finanšu plānošana” .

Mācības notika Saldus novada bibliotēkas Mācību centrā. Par projekta mērķauditoriju tika izvēlēti seniori. Programmu pilotēšana Saldū notika no 21.11.2023. līdz 1.12.2023. Neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” sastāv no 7 moduļiem un “Manu personīgo finanšu plānošana” no 6 moduļiem. Šīs programmas tika pielāgotas senioru vajadzībām un spējām.

Nodarbības vadīja bibliotēkas Mācību centra bibliotekāre Andra Gaigala. Divu nedēļu garumā seniori apmācībās iepazina, kā veidot personīgo finanšu plānu, sabalansēt izdevumus, gudri iepirkties un apguva ikdienā nepieciešamās iemaņas datora lietošanā. Apmācības grupa aktīvi iesaistījās diskusijā, katrs pārbaudīja savas zināšanas datorprasmēs un finanšu pratībā.

Mācību programmas noslēgumā seniori ieguva apliecinājumus par neformālās izglītības programmas apguvi. Seniori bija ļoti pateicīgi par šādu iespēju, kā arī atzinīgi novērtēja programmas kvalitāti un sniegtās zināšanas mācību laikā. Kā būtiskākos ieguvumus mācību procesā seniori atzina iegūtās prasmes informācijas meklēšanā un pārsūtīšanā internetā, e-paraksta (eID kartes) un e-pakalpojumu lietošanā, portāla Latvija.lv lietošanā, sava mobilā telefona pārvaldībā, izpratnē par pensiju sistēmu, savu uzkrājumu pārvaldīšanā, apdrošināšanu un “drošības spilvena” veidošanu. Senioriem bija iespēja iepazīties arī ar mākslīgā intelekta priekšrocībām, bet šo tēmu daudzi gribētu apgūt vairāk. Visu mācību laikā tika nodrošināta iespēja individuāla atbalsta sniegšanai dažādos digitālo prasmju jautājumos. Bibliotekāre apsolīja savu atbalstu arī turpmāk.

Visi seniori atzina, ka labprāt turpinātu šādas apmācības, jo ieguvums bija ļoti liels. Šo programmu realizācija ir sniegusi senioriem iespēju iepazīties ar jaunām tehnoloģijām un attīstīt savu finanšu pratību, kas ir ļoti svarīgas mūsdienu digitālajā vidē.

Ropažu novadā realizēts projekts "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā"

Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju un Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolu realizēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA), kurš norisinājās 27.10.2023. – 01.12.2023.

Projekta ietvaros, tika papildināta 7 moduļu neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”, divdesmit vienas stundas apmērā. Tā tika pielāgota programmu mērķa grupas mācību vajadzībām un spējām, kur par viss aktuālāko rīku mācību procesā tika atzīsta e paraksta izveide. Programmas pilotēšanā piedalījās pieaugušie ar trūkstošām digitālajām prasmēm atbilstoši Eiropas Komisijas ieteikumam “DigComp 2.2: Digitālās kompetences ietvars pilsoņiem - ar jauniem zināšanu, prasmju un attieksmju piemēriem” 1. – 3. līmenim. Programmu kopumā pilotēja desmit Ropažu novada iedzīvotāji, kas vienlaicīgi ir arī Garkalnes seniora kluba “Pīlādzītis” dalībnieki. Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments pateicas visiem projekta dalībniekiem un pedagogam Arnim Lasmanim par nesavtīgu darbu un izziņas garu visā apmācību lakā. Projekta realizācija nebūtu iespējama bez Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskolas vadības atbalsta, par ko izsakām lielu paldies.

Programmas pilotēšanas rezultāti abās norises kārtās un ieteikumi turpmākai projekta attīstībai un atkārtota piedāvājuma veidošanai Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar programmas dalībniekiem ir iesniedzis projekta sadarbības iestādei Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai.

Autors: Evija Lūkina, Galvenā speciāliste interešu izglītības, profesionālās ievirzes un mūžizglītības jautājumos

Bauskas novada Izglītības nodaļa īsteno neformālās izglītības programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”

Bauskas novada Izglītības nodaļa sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju realizēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) neformālās izglītības programmu “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” otrreiz.

Lai realizētu programmu par projekta mērķauditoriju arī šoreiz tika izvēlēti seniori. Kuri 2023.gada sākumā pilotprojekta ietvaros apguva datorprasmes, sadarbībā ar Bauskas novada Iecavas dienas centru “Iecavnīca”. Pēc senioru lūguma mācības turpināt un attīstīt digitālās prasmes, tika uzrunāti Bauskas novada seniori un nokomplektēta mācību grupa 9 personu sastāvā.

Programmas realizēšana Bauskas novadā notika no 25.10.2023. līdz 06.12.2023. Nodarbības notika Iecavas dienas centrā “Iecavnīca” un tās vadīja Elmārs Jirgensons, pensionēts IT speciālists. Šī programma tika pielāgota senioru vajadzībām un spējām, pirms tam aptaujājot seniorus, tika noskaidrotas mācību vajadzības un prasmes.

Neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” sastāv no 7 moduļiem:
1. modulis - Digitālās pamatprasmes ikdienas dzīvei.
2. modulis - Digitālo prasmju pielietošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā.
3. modulis - Digitālo pakalpojumu veidi, nepieciešamie rīki un to izmantošanas ieguvumi ikdienas dzīves situāciju risināšanai.
4. modulis - Drošības pamatprincipi digitālo pakalpojumu izmantošanā.
5. modulis - Digitālo pakalpojumu izmantošanai nepieciešamie rīki.
6. modulis - Interneta banku izmantošana un ikdienas norēķinu veikšana.
7. modulis - Latvija.lv portāls un savas pensijas iemaksu uzkrājumu veidošana.

Mācību programmas noslēgumā seniori ieguva apliecības par neformālās izglītības programmas apguvi 18/ 21 stundu apjomā. Seniori izteica pateicību par šādu iespēju, kā arī uzslavēja programmas kvalitāti un sniegtās zināšanas mācību laikā. Seniori atzina, ka labprāt turpinātu šādas apmācības. Šīs nodarbības ir sniegušas iespēju izprast savu viedierīces darbību un attīstīt savas prasmes, kas ir ļoti svarīgas mūsdienu digitālajā vidē.

Informāciju sagatavoja Vija Beļūna
Bauskas novada Izglītības nodaļas izglītības speciāliste mūžizglītības jomā
07.12.2023.

Līvānu novada pašvaldība īsteno neformālās izglītības programmas

Līvānu novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju ir īstenojusi Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) ietvaros neformālās izglītības programmas21 stundas apjomā un “Manu personīgo finanšu plānošana”.

Programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” apguve bija bezmaksas visiem interesentiem, kuri vēlējās apgūt pamatprasmes darbā ar datoru. Programmas apguves laikā dalībnieki iepazinās ar datora darbības principiem, drošību internetā, valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv iespējām, informācijas meklēšanu, internetbanku piedāvātajām iespējām, e- paraksta lietošanu. Darbojoties praktiski, tika apgūtas prasmes darbā ar datoru, lai ātrāk un ērtāk varētu sasniegt kādu sev nepieciešamo e-vides pakalpojumu. Kursu dalībnieki kā būtiskāko ieguvumu minēja informāciju par personas datu aizsardzību un sev nepieciešamās informācijas meklēšanas prasmes.

Neformālās izglītības programmas “Manu personīgo finanšu plānošana” apmācību gaitā dalībnieki apguva tēmas par budžetu, ienākumu un izdevumu plānošanu, uzkrājumiem un to veidiem, “drošības spilvenu”, pensiju sistēmu Latvijā un apdrošināšanu. Programmas mērķis ir uzlabot Latvijas iedzīvotāju finanšu pratību. Saistošā veidā, analizējot dažādas situācijas, kursu dalībnieki veidoja izpratni par to, kā saplānot budžetu, lai varētu realizēt savu mērķi, kas ir “drošības spilvens” un kā to veidot, kā veidojas pensija. Katras tēmas noslēgumā dalībniekiem bija iespēja pārbaudīt apgūtās zināšanas un prasmes pārbaudes testos. Apmācību dalībnieki kā būtiskākos ieguvumus minēja zināšanas par to, kā plānot savus ienākumus un izdevumus, izpratni par to, kā var iekrāt naudu, kā veidojas pensija. Situāciju analīze un praktiskie uzdevumi mācību nodarbības padarīja saistošas un raisījās saturīgas diskusijas par naudu.

Programmas finansēja Izglītības un zinātnes ministrija.

AIZKRAUKLĒ SENIORI APGŪST DIGITĀLĀS PRASMES.

Aizkraukles novada Interešu izglītības centrs sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju realizēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) neformālās izglītības programmu “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”.

Lai realizētu programmas pilotēšanu par projekta mērķauditoriju šoreiz tika izvēlēti seniori. Kuri 2023.gada sākumā apguva datorprasmes, sadarbībā ar Aizkraukles novada Interešu izglītības centra organizētiem kursiem. Pēc senioru lūguma mācības turpināt un attīstīt digitālās prasmes, tika uzrunāti Aizkraukles senioru biedrības “Askrāde” seniori un nokomplektēta mācību grupa 10 personu sastāvā.

Programmas pilotēšana Aizkrauklē notika no 07.11.2023. līdz 28.11.2023. Nodarbības notika Aizkraukles novada Interešu izglītības centrā un tās vadīja Agnese Sprukte-Leitāne. Šī programma tika pielāgota senioru vajadzībām un spējām, pirms tam aptaujājot seniorus, tika noskaidrotas mācību vajadzības un prasmes.

Neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” sastāv no 7 moduļiem:
1. modulis - Digitālās pamatprasmes ikdienas dzīvei.
2. modulis - Digitālo prasmju pielietošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā.
3. modulis - Digitālo pakalpojumu veidi, nepieciešamie rīki un to izmantošanas ieguvumi ikdienas dzīves situāciju risināšanai.
4. modulis - Drošības pamatprincipi digitālo pakalpojumu izmantošanā.
5. modulis - Digitālo pakalpojumu izmantošanai nepieciešamie rīki.
6. modulis - Interneta banku izmantošana un ikdienas norēķinu veikšana.
7. modulis - Latvija.lv portāls un savas pensijas iemaksu uzkrājumu veidošana.

Mācību programmas noslēgumā seniori ieguva apliecības par neformālās izglītības programmas apguvi 21 stundu apjomā. Seniori izteica pateicību par šādu iespēju, kā arī uzslavēja programmas kvalitāti un sniegtās zināšanas mācību laikā. Kā būtiskākos ieguvumus mācību procesā seniori atzina e-paraksta (eID kartes) un e-pakalpojumu lietošanu, informācijas un pārvaldīšanas funkcijas Latvija.lv portālā, informācijas meklēšanu un pārsūtīšanu internetā, dokumentu un bilžu pārvaldīšanu, ekrānuzņēmuma uzņemšanu, QR koda lietošanu un sava mobilā telefona pārvaldību. Senioriem bija iespēja iepazīties arī ar mākslīgā intelekta priekšrocībām.

Seniori atzina, ka labprāt turpinātu šādas apmācības. Šīs nodarbības ir sniegušas iespēju iepazīties ar jaunām tehnoloģijām un attīstīt savas prasmes, kas ir ļoti svarīgas mūsdienu digitālajā vidē.

Informāciju sagatavoja Ivonna Broka
Aizkraukles novada Interešu izglītības centra izglītības darba speciāliste

04.12.2023.

Neformālās izglītības programmas “Manu personīgo finanšu plānošana” īstenošana Madonas novada pašvaldībā

Madonas novada pašvaldība iesaistījās Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pilnvarotās pārstāves Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) neformālās izglītības programmas “Manu personīgo finanšu plānošana” pieaugušajiem pilotēšanā.

Laikā no 30.oktobra līdz 13.novembrim Madonas Valsts ģimnāzijā 11 pieaugušie apguva neformālās izglītības programmu “Manu personīgo finanšu plānošana”. Nodarbības vadīja pasniedzēja Iluta Zepa. Programmas ietvaros pieaugušie tika iepazīstināti ar Latvijas Bankas izstrādātajiem 6 moduļiem, katram modulim tika veltīta 1 nodarbība . Tika sniegtas zināšanas par dažādām tēmām:
1.tēma - Mans budžets – Kā tu plāno savu budžetu? Kādi ir tavi mērķi šogad, nākošgad un pēc gadiem? Vai tu zini, kā saplānot ceļojumu, lai tā nepaliek tikai par ieceri?
2.tēma - Ienākumi un izdevumi, kā tos pārvaldīt ikdienā – Ko tu dari, lai nauda nepārvalda pār tevi, bet tu pārvaldi pār savu naudu?
3.tēma - Uzkrājumi un to veidi – Krājobligācijas, krājkonts, uzkrājumi un nodokļu atvieglojumi. Kur izdevīgāk veidot uzkrājumu, lai nopelnītu un nezaudētu ieguldītos naudas līdzekļus?
4.tēma - Mans “drošības spilvens” – Kā esi parūpējies par savu un tuvinieku drošību no neparedzētām, neplānotām situācijām?
5.tēma - Mana pensija – Kurš pārvalda manu pensiju līmeni? Kur es varu redzēt, kāds ir uzkrātais kapitāls par manu pensijas 2.līmeni? Kam tu esi novēlējis savu pensijas 2.līmeņa uzkrājumu?
6.tēma - Apdrošināšana. Pasargā to, kas tev svarīgs – Apdrošini to, kam nevari uzkrāt! Pasargā to, kas tev svarīgs!

Aptaujājot pieaugušos kursu noslēgumā, secinājums – visi atzīst, ka kursi katram savā veidā deva noderīgas zināšanas, kuras varēs pielietot praktiskajā dzīvē. Daži piemēri no atbildēm par būtiskākajiem ieguvumiem –“ ieguvu drošību interneta vidē apgūt savu naudas plūsmu”; “iegūts pārskats, zināma sistēma par dažādajiem finanšu instrumentiem”; “lielāka skaidrība par uzkrājuma veidiem, apdrošināšanas veidiem, pensiju sistēmu Latvijā”; “lai iegūtu vēlamo rezultātu, viss ir priekšlaicīgi jāsaplāno. Uzzināju, kā darbojas pensiju līmeņi un kur to atrast, kur sekot”; “guvu apstiprinājumu savas rīcības pareizībai”; “lieliska grupa ar dažādu dzīves pieredzi, interesantas diskusijas”; “labi pavadīts laiks ar pievienoto vērtību – zināšanām” utt.. Jautājumā par sarežģītākajām tēmām nebija viennozīmīgu atbilžu. Katrs aptaujātais minēja sev sarežģītāko tēmu, vienam tas bija “Mans budžets”, citam “Mana pensija”, vēl citam “Apdrošināšana”. Vēl kāds cits atzīst, ka sarežģītu tēmu nebija vispār, bet tik un tā ir iegūta kopaina par finanšu sfēru kā tādu. Nākotnē kursantiem ir vēlme vēl papildus mācīties par tādām tēmām kā nauda pelna naudu, brīvo līdzekļu ieguldīšanas iespējas un fondu padziļināta izpēte, uzkrājumi u.c..

Pasniedzējas Ilutas Zepas komentārs kā vēlējums: “Sekot savām finansēm, prast plānot, analizēt, noteikt mērķi ikvienam iedzīvotājam!”

Paldies visām iesaistītajām pusēm par veiksmīgi realizēto projektu!

Informāciju sagatavoja
Madonas novada Centrālās administrācijas Izglītības nodaļas izglītības darba speciāliste Jolanta Pabērza

Eiropas prasmju gadā Limbažo tiek pilotēta digitālo prasmju programma

Eiropas Savienībā 2023.gads ir pieteikts kā Eiropas prasmju gads, kurā akcentēta nepieciešamība iesaistīt iedzīvotājus sabiedriskajos un demokrātiskajos procesos, dot iespēju sekmīgi pielāgoties pārmaiņām un iekļaut mācību procesā ikvienu. Aizvien aktuālāka kļūst digitālo prasmju apguve.

Limbažu novada pašvaldībā dažādām mērķa grupām tiek piedāvāta Baltijas Datoru akadēmijas izstrādātā 7 moduļu neformālās izglītības programma ”Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”. Programmā aptverts plašs jautājumu loks – no digitālo iekārtu lietošanas pamatprasmēm līdz elektroniskai saziņai ar dažādām institūcijām. Finansējumu nodrošina Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekts “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā”. (Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekts “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā”, projekts Nr.101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA).

Vispirms atbilstoši Līgumam ar IZM šo programmu pilotēja Limbažu vidusskola sadarbībā ar Sociālo dienestu, piedāvājot datorprasmes apgūt vai pilnveidot tā klientiem un darbiniekiem. Nodarbības vadīja skolas metodiķe, kuras pienākumos ir pedagogu metodiskais atbalsts, tai skaitā darbā ar IT, un informācijas sistēmas uzturētāja, kura ikdienā sadarbojas ar pedagogiem jautājumos par dažādām digitālo prasmju tēmām. 1. un 2. moduļa apguvei tika izveidota grupa no Sociālā dienesta pakalpojumu saņēmējiem – Dienas centra un Grupu dzīvokļu mājas klientiem.Viņi ir cilvēki ar invaliditāti – dažāda līmeņa GRT. Abas pasniedzējas guva vērtīgu pieredzi, kā komunicēt ar cilvēkiem, kuriem ir īpašas vajadzības, kā izmantot individuālā darba metodes. Apliecības par tēmu apguvi saņēma 9 dalībnieki, 2 – par piedalīšanos. Lai iegūtu atgriezenisko saiti, notika pārrunas un tika izmantotas emociju kartītes. Lai nodrošinātu projekta ilgtspēju, pašvaldība izvietoja 2 stacionāros datorus Dienas centrā. Bez tam projekta rezultātā tika uzsākta Sociālā dienesta sadarbība ar Limbažu Galveno bibliotēku – aprūpētāju pavadīti, dienesta klienti sāka apmeklēt lasītavu un bibliotēkas Mācību un metodisko centru.

3.,5. un 7.moduļa tēmas apguva 10 Sociālā dienesta darbinieki un 5 Limbažu vidusskolas tehniskie darbinieki.

Novembrī programma ”Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” Limbažu Galvenajā bibliotēkā tika īstenota senioru 2 grupās. Nodarbības vadīja topošā pedagoģe, kurai ir bibliotēkas darba pieredze informācijas meklēšanā un sadarbībā ar pieaugušo mērķa grupām, un datorsistēmu administrators, kurš pašlaik studē kiberdrošību un programmēšanu. Programmas metodikas jautājumus abi pasniedzēji risināja kopīgi.

Pirms mācībām tika apzinātas senioru vajadzības un vēlmes. Aptaujā atklājās viņu ieinteresētība justies drošāk digitālajā pasaulē – gan izmantojot datoru, gan telefonu, gan veicot noteiktas ikdienas darbības, piemēram, veikalā.Tas tika ņemts vērā, papildinot programmu moduļu saturu. Seniori saņēma arī metodisko materiālu ”Telefona ABC”. Tā kā 2/3 aptaujāto atzina, ka sastapušies ar krāpnieciskiem gadījumiem digitālajā vidē, tad moduļu saturā vairāk tika akcentēti jautājumi par IT drošību un kritisko domāšanu. Katrā nodarbībā seniori saņēma atbalstu ikdienas problēmsituāciju risināšanā. Ar nolūku nodrošināt projekta ilgtspēju, Limbažu Galvenā bibliotēka turpinās sniegt senioriem individuālu atbalstu digitālajos jautājumos.

Programmas pilotēšanas gaitā tika gūta vērtīga pieredze darbā ar senioriem, īpaši ar tiem, kuriem ir nepietiekama izpratne par mūsdienu IT līmeni. Apmācībās galvenās problēmas bija atšķirīgais interešu un zināšanu līmenis, kā arī nodarbību laiku salāgošana ar senioru pienākumiem ģimenēs (nodarbes ar mazbērniem, dīvesbiedra aprūpe u.c.). Vairākiem nebija eDI karšu, un, nodarbības uzsākot, viņi pieteicās to saņemšanai. Karšu lasītāji tika nodrošināti.Tika veidota atgriezeniskā saite, veikta testēšana, notika arī pārrunas. Apliecības par programmas dažāda līmeņa moduļu apguvi saņēma 19 dalībnieki.

Noslēguma aptaujas anketās atklājās, ka nodarbībās iegūtās prasmes turpmāk noderēs. Vērtējot pasniedzēju darbu, seniori atzīmēja atsaucību un prasmi izskaidrot. Gandrīz visi atzina, ka nākotnē vēlētos savas digitālās prasmes pilnveidot.

Iesaistoties projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” aktivitātēs, ieguvēji ir visi – gan tie, kuri mācās, gan izglītotāji, organizatori un koordinatori. Tiek gūta pieredze darbā ar dažādām mērķa grupām, un cerams, ka pieaugušo izglītībā turpinās darboties ikviens, kuram bija interese un uzņēmība programmas pilotēšanas laikā pirmo reizi kļūt par pieaugušo izglītotāju.

Limbažu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste
Vaira Ābele

Digitālo prasmju pilnveide ikdienas dzīves situācijām

Eiropas Savienības “Erasmus+” programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” ietvaros no 2023. gada 2. oktobra līdz 13. novembrim Jelgavas valstspilsētas profesionālās tālākizglītības iestādē “Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs” tika īstenota neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”.

Mūsdienās arvien vairāk pieaug tādu pakalpojumu klāsts, kurus var saņemt ne tikai klātienē, bet arī digitāli – iegādāties biļetes, iepirkties tiešsaistē, pieteikt vizīti pie ārsta, sazināties ar tuviniekiem vai iesniegt iesniegumu pašvaldībā utt. Lai varētu veiksmīgi izmantot jauno tehnoloģiju radītās iespējas, ir nepieciešamas digitālās prasmes un zināšanas, kā arī pārliecība, ka to darām pareizi un mūsu datu drošība nav apdraudēta.

Jelgavas valstspilsētas iedzīvotājiem bija iespēja apgūt šos un daudzus citus ar digitālo pakalpojumu izmantošanu saistītus jautājumus, apmeklējot 7 nodarbību ciklu. Dalībnieki atzina, ka guvuši vērtīgas zināšanas un pārliecību par savām spējām turpmāk izmantot digitālos rīkus, lai atvieglotu savu ikdienu un iepazītu jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas, piemēram, apmeklējot virtuālo bibliotēku, aplūkojot muzeju krājumus vai dodoties virtuālos ceļojumos.

Kursu noslēgumā izskanēja pateicības vārdi par sniegto iespēju apgūt sadzīvē noderīgas prasmes. Tāpat dalībnieki izteica vēlmi turpināt apgūt digitālo rīku lietošanu, tādējādi paplašinot iespējas sazināties, organizēt sadzīves un dažāda veida saimnieciskos jautājumus, izglītoties un radoši izpausties.

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra direktores vietniece
Skaidrīte Bukbārde

Seniori Varakļānos apgūst digitālās pamatprasmes

Varakļānu novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju realizēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) neformālās izglītības programmu “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā.”

Balstoties uz 2023.gada rudenī veikto pašvaldības aptauju par neformālās izglītības programmu apguvi novadā, par projekta mērķauditoriju tika izvēlēti novada seniori. Atsaucība no iedzīvotāju puses bija liela un tika nokomplektēta mācību grupa 15 cilvēku sastāvā, kuri laika posmā no 07.11.2023. līdz 16.11.2023. piedalījās mācībās, lai apgūtu tehnoloģiju lietošanas pamatprasmes, iepazītos ar digitālajiem rīkiem, kā arī iemācītos lietot e-pakalpojumus, tai skaitā, e-parakstu un uzzinātu būtiskas nianses par drošību internetā. Finansējumu pilotprogrammas realizēšanai nodrošina Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.

Neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” sastāv no 7 moduļiem: 1. modulis – Digitālās pamatprasmes ikdienas dzīvei; 2. modulis – Digitālo prasmju pielietošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā; 3. modulis – Digitālo pakalpojumu veidi, nepieciešamie rīki un to izmantošanas ieguvumi ikdienas dzīves situāciju risināšanai; 4. modulis – Drošības pamatprincipi digitālo pakalpojumu izmantošanā; 5. modulis – Digitālo pakalpojumu izmantošanai nepieciešamie rīki; 6. modulis – Interneta banku izmantošana un ikdienas norēķinu veikšana; 7. modulis – Latvija.lv portāls un savas pensijas iemaksu uzkrājumu veidošana.

Mācību programmas noslēgumā seniori ieguva apliecības par neformālās izglītības programmas apguvi, izsakot pateicību par šādas programmas apguves iespēju un augsti novērtējot pasniedzēju darbu. Seniori atzina, ka vissarežģītākā tēma bija par dokumentu elektronisko parakstīšanu, taču kopīgiem spēkiem tā tika veiksmīgi apgūta un eParaksta izmantošana vairs netiek uzskatīta par būtisku šķērsli ikdienā.

Informāciju sagatavoja
Varakļānu novada
pieaugušo izglītības koordinatore Līna Nagle

Turpinās senioru izglītošana digitālo pakalpojumu izmantošanā.”

Novembra mēnesis Senioru akadēmijas dalībniekiem Apē un Raunā ir ļoti darbīgs, jo tiek apgūtas zināšanas par digitālo pakalpojumu izmantošanu ikdienas dzīves situāciju risināšanā. Nodarbību dalībnieki ir ļoti zinātkāri un vēlās zināt, kur atrast informāciju saziņai, darbam, uzziņai un dažādiem e-pakalpojumiem izmantojot dažādas platformas. Liela interese arī ir par drošības pamatprincipiem digitālo pakalpojumu izmantošanā un drošību internetā.

Mācību dalībnieki ir gandarīti par iespēju apgūt digitālās prasmes, jo diferencējot mācību apgūšanas procesu, katrs var apgūt zināšanas savā tempā un savā līmeni, uzdot un saņemt jautājumus par sev interesējošiem jautājumiem.

Pēc pamatprasmju apgūšanas ir nepieciešama pēctecība un digitālās prasmes ir nepieciešams izmantot ikdienas dzīvē. Seniori atbalstu un iedrošinājumu arī turpmāk var saņemt Smiltenes novada bibliotēkā un tās struktūrvienībās novadā, kā arī Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros.

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām īsteno Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā”. Smiltenes novadā šo projektu īsteno Izglītības pārvalde sadarbībā ar Smiltenes novada bibliotēku.

Gunta Grigore
Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece
Smiltenes novada pašvaldība

ĶEKAVAS NOVADĀ IR ĪSTENOTA NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA “DIGITĀLO PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA IKDIENAS DZĪVES SITUĀCIJU RISINĀŠANĀ.”

Ķekavas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju realizēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) neformālās izglītības programmu “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā.”

Pieņemot lēmumu realizēt programmas pilotēšanu Ķekavas novadā, tika uzrunāti Baldones Pensionāru Biedrības seniori, noskaidrotas viņu mācību vajadzības (tās izrādījās ļoti daudzveidīgas un atšķirīgas) un izveidota mācību grupa. Tika atrasti mācībspēki un nodarbības varēja sākties. Finansējumu pilotprogrammas realizēšanai nodrošina Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.

Neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” sastāv no 7 moduļiem:

1. modulis – Digitālās pamatprasmes ikdienas dzīvei
2. modulis – Digitālo prasmju pielietošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā
3. modulis – Digitālo pakalpojumu veidi, nepieciešamie rīki un to izmantošanas ieguvumi ikdienas dzīves situāciju risināšanai
4. modulis – Drošības pamatprincipi digitālo pakalpojumu izmantošanā
5. modulis – Digitālo pakalpojumu izmantošanai nepieciešamie rīki
6. modulis – Interneta banku izmantošana un ikdienas norēķinu veikšana
7. modulis – Latvija.lv portāls un savas pensijas iemaksu uzkrājumu veidošana

Pirmā pilotgrupa apguva digitālās pamatprasmes ikdienas dzīvei moduli, kā arī guva drošības pamatprincipus digitālo pakalpojumu izmantošanā un visbeidzot guva zināšanas kā ātri, ērti un pareizi izmantot interneta banku un pareizi veica ikdienas norēķinus. Programmas noslēgumā dalībnieki sniedza savu redzējumu par apmācību norisi un programmas saturu. Kā būtiskāko ieguvumu norādīja to, ka digitālās prasmes būtiski atvieglo senioru ikdienu. Apmācības notika individuāli, pielāgojot mācību tempu. Projekta dalībnieki augstu novērtēja skolotājas darbu, iespēju piedalīties projektā, izteica vēlēšanos iesaistīties datorprasmju apguvē arī turpmāk.

Informāciju sagatavoja
Ķekavas novada Izglītības, Kultūras un Sporta pārvaldes
projektu koordinatore Ilva Šembele

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” aktivitātes sadarbībā ar vietējām pašvaldībām

• ir izveidota sadarbība ar visām pašvaldībām: ir izveidots un tiek stiprināts pieaugušo izglītības koordinatoru sadarbības tīkls,

• ir izstrādāts metodiskais materiāls “Ceļvedis pašvaldībām pieaugušo izglītības pārvaldībai”,

• ir izstrādāta kompetences pilnveides programma pieaugušo izglītības koordinatoriem,

• ir notikušas mācības: kā organizēt un koordinēt pieaugušo izglītību, veidot sadarbības tīklu pašvaldībā, aizsniegt, uzrunāt, iesaistīt, konsultēt un atbalstīt pieaugušos izglītības ceļā, īpaši gādājot par tiem, kam ir nepieciešams vislielākais atbalsts;

• notiek ikmēneša semināri un pieredzes un informācijas apmaiņas pasākumi (arī starptautiskie);

• ir izstrādāta neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”,

• ar 21 pašvaldību ir noslēgts līgums par programmas pilotēšanu, programma tiek pilotēta, iesaistot tos pieaugušos, kurus ir visgrūtāk aizsniegt. Programmas pilotēšana pašvaldībās noslēgsies 2023. gada 30. Jūnijā;

• pilotēšanas rezultāti tiek apkopoti un izmantoti, lai izstrādātu jaunas neformālās izglītības programmas iedzīvotāju digitālo, finansiālo, ilgtspējas un pilsonisko prasmju attīstīšanai atbilstoši DigComp, FinComp, GreenComp, EntreComp, LifEComp;

• 2023. gadā vēlreiz tiks aicinātas visas pašvaldības projektā sadarbībā ar Latvijas banku izstrādātās programmas "Finanšu prasme ikdienas dzīvē" pilotēšanā, iesaistot tos pieaugušos, kurus ir visgrūtāk aizsniegt. Darbs tiks turpināts arī 2024. un 2025. gadā, izstrādājot jaunas neformālās izglītības programmas atbilstoši DigComp, FinComp,
GreenComp, EntreComp, LifEComp u.c. Eiropas Padomes ieteikumiem un prasmju ietvariem, Šī pieredze tika aprakstīta, lai izstrādātu prioritāro pasākumu "Atbalsts pašvaldībām pieaugušo izglītības pieejamības nodrošināšanai"

• Pašvaldību koordinatori tiek iesaistīti koprades darbnīcās Individuālo mācību kontu koncepta izstrādē.

Noslēdzies Valkas bibliotēkas organizētais digitālo prasmju nodarbību cikls

No 24. maija līdz 29. jūnijam Valkas bibliotēka īstenoja septiņu nodarbību ciklu neformālās izglītības programmā “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”. To laikā dalībnieki papildināja zināšanas par datoru un interneta tīkla uzbūvi un darbības principiem, drošību internetā, iespējām, ko autorizētiem lietotājiem piedāvā interneta bankas un dažādi pakalpojumu sniedzēju portāli, kā arī Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla Latvija.lv sniegtajām iespējām. Praktiski darbojoties, tika apgūta e-paraksta lietošana, elektroniskā pasta izmantošana u.c.

Kopumā nodarbībās piedalījās astoņi dalībnieki, kuriem bija iespēja apmeklēt visas septiņas nodarbības vai izvēlēties sev interesējošās tēmas.

Apkopojot atgriezenisko saiti par nodarbībās dzirdēto secināms, ka kopumā dalībnieki atzīst nodarbības par vērtīgām, to laikā iegūtas jaunas zināšanas, radusies pārliecība par savām prasmēm datora lietošanā. Daži dalībnieki stāsta, ka jau ķērušies pie jauniegūto zināšanu pielietošanas praksē, veidojot maksājumus savos interneta bankas kontos vai pētot portāla eVeselībasPunkts piedāvātās iespējas, citi teic, ka jūtas daudz drošāki ienirt interneta plašumos, lai meklētu sev interesējošo informāciju. Novērtēšanas anketās dalībnieki minēja vairākas jaunas tēmas, ko vēl vēlētos apgūt - tas norāda uz nepieciešamību veidot līdzīgas mācību nodarbības arī turpmāk.

Pateicamies visiem mācību dalībniekiem par uzņēmību un drosmi!

Foto galerija : http://biblioteka.valka.lv/lv/galleries/apmacibu-kurss-digitalo-pakalpoj...

Mācības notika Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” Nr. 10105130 - NCLV - ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA ietvaros.

Informāciju sagatavoja
Aija Rudīte
Valkas novada Centrālās bibliotēkas vecākā bibliotekāre - metodiķe

Pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori iepazīst Latvijas Bankas zināšanu centru “Naudas pasaule”

Latvijas pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori, Eiropas Savienības Erasmus + programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” ietvaros š.g. 19. maijā piedalījās seminārā "Neformālās izglītības programmas iedzīvotāju finanšu pratības attīstīšanai”, kurš norisinājās Latvijas Bankas zināšanas centrā “Naudas pasaule”. Semināra mērķis bija iepazīt Latvijas Bankas zināšanu centru un diskutēt par nepieciešamību pēc jaunas, finanšu pratības neformālās izglītības programmas izstrādes Latvijas iedzīvotājiem.

Latvijas Bankas zināšanas centrs “Naudas pasaule” ir interaktīvs finanšu izglītības un informācijas centrs katram, kas interesējas par naudas politiku, apriti un vēsturi. "Naudas pasaules" mērķis ir rosināt cilvēkus saskatīt un apdomāt naudas ceļus un izprast naudas nozīmi tautsaimniecībā.

Semināra pirmā daļa sākās ar centra apskati un interaktīvu objektu izpēti. Centrs ir veidots kā mūsdienīga finanšu izglītības un informācijas ieguves vieta par un ap naudu. Apskatāmās ekspozīcijas veidotas saskaņā ar principu: "Nāc, ieraugi, pieskaries, izpēti un apdomā!". Izstāde ir interaktīva, un informatīvos stendus papildina multivides prezentācijas, īsfilmas, datorspēles un dažādi pārsteigumi. Centrs ir atvērts ik vienam interesentam, gan grupā, gan individuāli, tikai iepriekš savs apmeklējums ir jāpiesaka.

Pēc iepazīšanās ar centrā pieejamām ekspozīcijām, sekoja finanšu pratības nodarbība, ko vadīja, Latvijas Bankas Finanšu pratības daļas vadītāja Aija Brikše. Nodarbības laikā tika apskatītas tādas tēmas kā - kas ir nauda, kas ir budžeta veidošana, kā veicināt pārdomātu finanšu plānošanu, kas ir uzkrājumi un kā sevi pasargāt no krāpniekiem internetā. Pēc nodarbības bija iespēja arī uzzināt kādas ir aktualitātes Latvijas un pasaules ekonomikā.

Semināra otrajā daļā pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori dalījās pieredzē par to, kā pašvaldībās tiek pilotēta jau izstrādātā neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” un kādi ir plānotie rezultāti pēc programmas realizēšanas. Balstoties jau uz esošo pieredzi īstenojot pašvaldībās programmu “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”, tiek plānots izstrādāt arī jaunu programmu par finanšu pratību.

Seminārs noslēdzās ar diskusiju par neformālās izglītības programmas izstrādi iedzīvotāju finanšu pratības attīstīšanai, lai saprastu kādi temati būtu jāiekļauj programmas saturā un kā to labāk realizēt pašvaldībās. Pēc diskusijas koordinatori atzina, ka šāda programma būtu ļoti nepieciešama, lai veicinātu iedzīvotāju izprati par finanšu plānošanu, budžeta veidošanu, drošu internetbankas lietošanu, kā arī par uzkrājumu veidošanu. Programmu plānots izstrādāt balstoties FinComp sasniedzamiem mācīšanās rezultātiem. Programmas izstrāde plānota sadarbībā ar Latvijas Bankas ekspertiem un pilotēšanas procesa organizēšana sadarbībā ar pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem.

Paldies Latvijas Bankas zināšanu centra “Naudas pasaule” komandai par uzņemšanu un dalīšanos pieredzē.

Mācies atvērt pasauli!

Talsu novada pašvaldība iesaistījās Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pilnvarotās pārstāves Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) neformālās izglītības programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” pieaugušajiem pilotēšanā.

Pieņemot lēmumu realizēt programmas pilotēšanu Talsu novadā, tika uzrunāti Talsu Pensionāru Biedrības seniori, noskaidrotas viņu mācību vajadzības (tās izrādījās ļoti daudzveidīgas un atšķirīgas) un izveidota mācību grupa. Talsu Valsts ģimnāzija laipni piedāvāja mācību vajadzībām savu datorklasi, tika atrasti mācībspēki un nodarbības varēja sākties. Finansējumu pilotprogrammas realizēšanai nodrošina Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija.

Mācies atvērt pasauli!– ar šādu saukli un domu šī programma tika īstenota 21 Latvijas pašvaldībā, tai skaitā arī Talsos.

Neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” sastāv no 7 moduļiem:
1. modulis – Digitālās pamatprasmes ikdienas dzīvei
2. modulis – Digitālo prasmju pielietošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā
3. modulis – Digitālo pakalpojumu veidi, nepieciešamie rīki un to izmantošanas ieguvumi ikdienas dzīves situāciju risināšanai
4. modulis – Drošības pamatprincipi digitālo pakalpojumu izmantošanā
5. modulis – Digitālo pakalpojumu izmantošanai nepieciešamie rīki
6. modulis – Interneta banku izmantošana un ikdienas norēķinu veikšana
7. modulis – Latvija.lv portāls un savas pensijas iemaksu uzkrājumu veidošana

Nodarbību grafiks bija pietiekami intensīvs - 2 reizes nedēļā pa 3 akadēmiskajām stundām no 9. līdz 30. maijam.

Mācībās bija iespējams iepazīties ar šādām tēmām: digitālo iekārtu veidi un to izmantošana ikdienā, datoru lietošanas pamatprasmes, informācijas meklēšana internetā, valsts un pašvaldības e-pakalpojumu izmantošana, eParaksta lietošana, datu drošība, internetbankas lietošana, portāla “latvija.lv” lietošana un vēl daudz citu praktisku ikdienā nepieciešamu iemaņu apgūšana.

Projekta mācību posmam beidzoties, dalībnieku atsauksmes bija pozitīvas un cerību pilnas, ka šāda veida apmācības būs iespējams turpināt rudenī, lai nostiprinātu un padziļinātu jau apgūtās iemaņas un iemācītos jaunas prasmes darbā ar datoru, planšeti vai viedtālruni. Protams, čaklajamiem un mācīties gribošajiem senioriem arī turpmāk vajadzības gadījumā būs iespēja sazināties ar pasniedzējām un saņemt nepieciešamās konsultācijas un palīdzību digitālo jautājumu risināšanā.

Informāciju sagatavoja Anita Āboliņa,
Talsu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekts "Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta Nr. 10105130 - NCLV - ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA)

Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīvē

Uzrunājot iedzīvotājus apmācībai Smiltenē, par digitālo pakalpojumu izmantošanu ikdienas dzīvē, nokomplektējās divas senioru grupas vienu ar priekšzināšanām un otru bez priekšzināšanām. Ļoti svarīga ir pasniedzēja izvēle, tas ir 90% no laba rezultāta. Pasniedzējam jābūt ne tikai mācību priekšmeta zināšanām, bet jāpārzina pieaugušo pasniegšanas metodika un psiholoģija. Svarīgs ir mācīšanas temps, lai katrs tiek līdz. Pasniedzējam jāprot iedrošināt un kopā priecāties par izdošanos.

Pēc apmācībām seniori bija ļoti priecīgi par apgūtajām zināšanām un lepojās ar tām. Viņi saka, tagad ir tēmas par ko var runāt ar mazbērniem! Mazbērni jūtās lepni, ka var pamācīt vecvecākus, kas nāk par labu savstarpējām attiecībām.

Seniori vēlās šādas nodarbības turpināt un jau veidojās pieprasījums pēc jaunu grupu izveides.

Ir īstenota neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā.”

Ludzas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju Ludzas pilsētā realizēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) neformālās izglītības programmu “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā.”

Projekta aktivitātes tika īstenotas Eiropas Digitālās nedēļas ietvaros no 24.-28. aprīlim un 2.,3. maijā. Nodarbības notika Ludzas pilsētas vidusskolā, tās vadīja datorikas skolotāja I.Kalverša. Kopumā digitālās prasmes apguva 12 seniori. Programmas ietvaros seniori iepazinās ar 7 moduļu mācību saturu. Katram modulim tika veltīta 1 nodarbība (3 stundas). Tika sniegtas zināšanas par digitālo iekārtu veidiem un to izmantošanas iespējām, informācijas meklēšanas pamatprincipiem internetā, digitālo pakalpojumu veidiem, drošības principiem un datu aizsardzību digitālajā vidē, e-paraksta izmantošanu un tā nozīmi pakalpojumu saņemšanai, Internetbankas lietošanu – nepieciešamajiem datiem un piekļuvi, portāla Latvija.lv uzbūvi un atbilstošo pakalpojumu izmantošanu u.c.

Programmas noslēgumā dalībnieki sniedza savu redzējumu par apmācību norisi un programmas saturu. Kā būtiskāko ieguvumu norādīja to, ka ir pilnveidotas datorprasmes, mācības ir ļoti noderīgas interneta pakalpojumu izmantošanai ikdienā, ir lielāka pārliecība par sevi, savām prasmēm, darbojoties digitālajā vidē, ir svarīgi pievērst uzmanību datu drošībai. Projekta dalībnieki augstu novērtēja skolotājas darbu, iespēju piedalīties projektā, izteica vēlēšanos iesaistīties datorprasmju apguvē arī turpmāk. Piemēram, iemācīties veidot apsveikumus, noformējumus, pilnveidot zināšanas par WhatsApp, sociālo tīklu izmantošanu u.c.

Ludzas novada Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķe Sarmīte Leščinska

Par programmas realizēšanu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā”

Preiļu novada Izglītības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju Preiļu novada bibliotēkās, izglītības iestādēs un Preiļu pilsētā realizēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA),kurš norisinājās 22.02.2023. - 28.04.2023

Projekta laikā tika realizētas 17 nodarbības, katra trīs astronomiskās stundas gara par prioritātēm apmācību procesā nosakot 1.; 2.; 3; 4.; 5. moduli. Pilotprogramma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” licencēta Preiļu novada pašvaldībā 30.01.2023., licences Nr. 7.4./2023/3. derīga līdz 30.01.2025.

Projekta ietvaros tika izveidota un licencēta 7 moduļu neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”. Tā tika pielāgota iedzīvotāju mērķa grupas mācību vajadzībām un spējām. Programmas pilotēšanā piedalījās pieaugušie ar zemām digitālajām prasmēm un lietotāju digitālajām prasmēm. Programmu kopumā pilotēja 78 Preiļu novada iedzīvotāji. Preiļu novada pašvaldība šo projektu realizēja ar vislielāko dalībnieku skaitu un apmācības grupu iesaisti visā novada teritorijā- Preiļu pilsētā un mazajos ciemos -Galēnos, Sīļukalnā, Riebiņos, Ārdavā, Rušonā, Kastīrē. Novada iedzīvotāji ar lielu atsaucību piedalījās nodarbībās, apgūstot dažus moduļus padziļināti. Modulis “ E-paraksta rīki un to izmantošanas iespējas” bija visaktuālākais visām grupām, kā arī atzīts par noderīgāko un praktiski izmantojamu ikdienas dzīves situācijās. Projekta dalībnieki izteica pateicību par iespēju piedalīties projektā un vēlmi apgūt dažādas prasmes arī turpmāk mūžizglītības jomā.

Solvita Ķibere
Preiļu novada Izglītības pārvaldes pieaugušo , karjeras un neformālās izglītības speciālists

Neformālās izglītības programmas “DIGITĀLO PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA IKDIENAS DZĪVES SITUĀCIJU RISINĀŠANĀ” īstenošana Jelgavas valstspilsētā

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā no 20. marta iedzīvotāji apgūst pamatprasmes viedierīču ikdienas izmantošanai. Tās ir bezmaksas mācību iespējas jelgavniekiem, kas tiek nodrošinātas Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) ietvaros.

Mācībām tika aicināti pieteikties tie iedzīvotāji, kuri līdz šim ar viedierīcēm ir bijuši uz “JŪS”, bet vēlas sākt izmantot datoru, planšeti vai viedtālruni informācijas ieguvei, ikdienas saziņai un pakalpojumu saņemšanai.

Jelgavnieku atsaucība bezmaksas mācību iespējām bija ļoti liela. Plānotās vienas kursu grupas vietā mācības ir uzsākušas 4 kursu grupas, programmas apguvē iesaistot 47 dalībniekus.

Projekta aktivitātes vērstas uz to, lai digitālo prasmju apguves iespējas prioritāri nodrošinātu sabiedrības mazaizsargātām grupām – senioriem, cilvēkiem ar zemāku sākotnējo izglītības līmeni un personām ar īpašām vajadzībām, tāpēc viena no mācību grupām ir izveidota sadarbībā ar Jelgavas Sociālo lietu pārvaldi, nodrošinot datorprasmju pamatu apguvi cilvēkiem ar invaliditāti, kam īpaši svarīgi ir iemācīties iegūt informāciju un sazināties ar valsts un pašvaldību institūcijām, neizejot no mājas.

Pirmā pilotgrupa- 17 dalībniku sastāvā mācības veiskmīgi pabeidza 12.aprīlī, apgūstot 7 satura moduļus, kuros tika apgūta digitālo prasmju pielietošana ikdienas dzīves situāciju risināšanai, apgūstot prasmes:
1. Izmantot sava viedtālruņa iespējas.
2. Atrast informāciju un sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm.
3. Izmantot e-pakalpojumus: Latvija. lv, E-veselība, Internetbanka, E-biļetes un tūrisma pakalpojumi, E-pasta lietošana.
4. Lietot drošas paroles, atpazīt krāpnieciskus e-pastus un kritiski izvērtēt informāciju.

Dalībniekiem bija iespēja saņemt individuālās konsultācijas un palīdzību gadījumos, ja kādu prasmi vajadzēja nostiprināt, vai dalībniekam bija individuāls jautājums.

Mācības pārējām grupām turpināsies līdz maija vidum, un tas būs vēl viens mazs solis pretī sabiedrības digitalizācijai, paplašinot to jelgavnieku skaitu, kuri ikdienā pratīs droši un mērķtiecīgi izmantot viedierīces.

PIEAUGUŠO PROJEKTS NOSLĒDZIES!

Madonas novada pašvaldība iesaistījās Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas pilnvarotās pārstāves Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA) neformālās izglītības programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” pieaugušajiem pilotēšanā.

Laikā no 13.marta līdz 3.aprīlim divas reizes nedēļā - Liezēres pagastā, Liezēres pamatskolā - digitālās prasmes apguva 12 pieaugušie (seniori un pirmspensijas vecuma cilvēki). Nodarbības vadīja Liezēres pamatskolas skolotāja Jolanta Riekstiņa.

Programmas ietvaros pieaugušie tika iepazīstināti ar 7 moduļiem, katram modulim tika veltīta 1 nodarbība (3 stundas). Tika sniegtas zināšanas par digitālo iekārtu veidiem un to izmantošanas iespējām, mācīts meklēt informāciju internetā, izmantojot dažādus interneta pārlūkus. Interesējošākās tēmas - E-pakalpojumi: valsts, pašvaldības iesniegumi, to meklēšana, e-paraksts, e-veselība, internetbankas izmantošana, Latvija.lv portāla piedāvātās iespējas u.c.

Noderīga informācija tika sniegta par drošības pamatprincipiem digitālo pakalpojumu izmantošanā un izplatītākajiem riskiem – datoru inficēšanās ar vīrusiem, viltus rēķinu iesūtīšana, viltus ziņas, datu izmānīšana u.c.

Noslēguma aptaujā visi pieaugušie atzina, ka ir kļuvuši daudz zinošāki, pārliecinātāki darboties virtuālajā vidē. Sauklis “Mācies atvērt pasauli!” pilnībā attaisnojās, katrs ieguva sev tās zināšanas un prasmes, kuras viņam bija visvairāk nepieciešamas. Tagad tik atliek apgūto nostiprināt, praktiski darbojoties ik dienu!

Paldies visām iesaistītajām pusēm par veiksmīgi realizēto projektu!

Informāciju sagatavoja Jolanta Pabērza,
Madonas novada Centrālās administrācijas
Izglītības nodaļas izglītības darba speciāliste

ROPAŽU NOVADA PIEREDZE NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS "DIGITĀLO PAKALPOJUMU IZMANTOŠANA IKDIENAS DZĪVES SITUĀCIJU RISINĀŠANĀ"

Ropāžu novada pašvaldības Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministriju Dienas centrā “Vangaži”, Parka ielā 2, Vangažos, Vangažu pilsētā realizēja Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektu „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (projekta numurs Nr. 101051304-NCLV-ERASMUS-EDU-2021-AL-AGENDA-IBA), kurš norisinājās 7.02.2023. - 27.02.2023.

Projekta ietvaros tika izstrādāta un licencēta 7 moduļu neformālās izglītības programma “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā”, divdesmit vienas stundas apmērā. Tā tika pielāgota programmu mērķa grupas mācību vajadzībām un spējām. Programmas pilotēšanā piedalījās pieaugušie ar trūkstošām digitālajām prasmēm atbilstoši Eiropas Komisijas ieteikumam “DigComp 2.2: Digitālās kompetences ietvars pilsoņiem - ar jauniem zināšanu, prasmju un attieksmju piemēriem” 1. – 3. līmenim. Programmu kopumā pilotēja divdesmit viens Ropažu novada iedzīvotājs. Programmas pilotēšanas rezultāti un ieteikumi turpmākai projekta attīstībai un atkārtota piedāvājuma veidošanai Izglītības, jaunatnes lietu, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar programmas dalībniekiem ir iesniedzis projekta sadarbības iestādei Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijai.

Lepojamies, ka Ropažu novada pašvaldība šo projektu realizēja kā pirmā starp visām Latvijas pašvaldībām, kuras ir vai plāno iesaistīties “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” 7 moduļu projektā.

NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” PILOTĒŠANA PAŠVALDĪBĀS.

Eiropas Savienības Erasmu + programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā “ ietvaros 15.novembrī Baltijas Datoru akadēmijā notika pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru pieredzes apmaiņas seminārs “Neformālās izglītības programmas pieaugušajiem: saturs, iesaiste, īstenošana”.

Semināra ievadā Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālo un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte –projektu vadītāja Laura- Iveta Peniga iepazīstināja ar darba organizēšanu un projekta realizācijas gaitu neformālās izglītības programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” pilotēšanai Latvijas pašvaldībās.

Turpinot semināra norises gaitu, Baltijas Datoru akadēmijas izpilddirektore Signe Briķe stāstīja par neformālās programmas saturu un īstenošanas gaitu, kā arī iepazīstināja ar moduļu aprakstiem un galvenajiem uzdevumiem. Tika sniegta plaša informācijas par programmas apguves sasniedzamajiem rezultātiem un mācību metodēm, pielāgojot mērķgrupas vajadzībām un digitālajām prasmēm.

Preiļu novada pašvaldības pieaugušo, neformālās un karjeras izglītības koordinatore Solvita Ķibere iepazīstināja ar paaudžu iedalījumu un raksturoja galvenās mērķgrupas, to paradumus un raksturīgākās iezīmes. Latvijas pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori darbojās darba grupās un aktīvi iesaistījās diskusijās par mērķu grupas aizsniegšanu, uzrunāšanu, iesaistīšanu. Darba grupas uzsvēra mācību vadīšanas pasniedzēju jeb lektoru nozīmīgo lomu sekmīgai programmas realizēšanai. Tika apzinātas realizācijas vietas un mērķauditorijas grupas. Katras pašvaldības koordinators dalījās savā pieredzē un labās prakses piemēros. Diskusijas rezultātā tika izveidots sadarbības modelis pašvaldībās un programmas realizēšanas gaitas galvenie virzieni.

13. decembrī Latvijas pieaugušo izglītības koordinatori pulcējās tiešsaistes seminārā par programmas pilotēšanu pašvaldībās. Preiļu novada pašvaldības pieaugušo, neformālās un karjeras izglītības koordinatore Solvita Ķibere prezentēja apkopotos aptaujas rezultātus par neformālās izglītības programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošanu ikdienas dzīves situāciju risināšanā” pilotēšanu pašvaldībās. Mācību programmas īstenošanā un aprobācijā piedalīsies 19 Latvijas pašvaldības- Gulbenes, Limbažu, Ādažu. Preiļu, Ropažu, Kuldīgas, Jēkabpils, Aizkraukles, Tukuma, Bauskas, Varakļānu, Jelgavas, Ludzas, Smiltenes, Madonas, Dobeles, Valmieras pašvaldības, Liepājas valstspilsēta un Jelgavas valstspilsēta.

Mācību programmas realizācijas laikus pašvaldības pārstāvji izvēlējās no 2023. gada janvāra līdz 2023. gada aprīlim. Respondenti ir izvirzījuši mērķgrupas, kuriem būtu aktuālas projekta tēmas un vēlas piedalīties projekta aprobācijā - seniori, uzņēmēji, pašvaldību iestāžu darbinieki, ilgstoši bezdarbnieki, pirmspensijas vecuma iedzīvotāji un ikviens interesents. Apkopojot telpu un resursu nodrošinājumu,visās pašvaldībās ir iespējams īstenot programmas apguvi klātienes vai jaukta tipa nodarbībās. Kopējā diskusijā tika aktualizēti dažādi jautājumi par reklāmu, publikācijām vietējos mēdijos un organizatoriskie jautājumi.

Baltijas Datoru akadēmijas izpilddirektore Signe Briķe stāstīja par neformālās programmas “Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā” moduļu aprakstu un īstenošanas gaitu. Tika uzsvērta atgriezeniskās saites nepieciešamība pēc programmas apguves gan dalībniekiem, gan īstenotājiem. Galvenie izaicinājumi un labās prakses atziņas apkopojamas metodiskajā materiālā tālākai programmas iedzīvināšanai un ilgtspējai pašvaldībās. Pieaugušo izglītības koordinatori izteica atzinību par piedāvāto metodisko palīdzību un mācību materiālu resursiem digitālo prasmju apguvei, e-pakalpojumu un dzīves situāciju interneta resursu piedāvājumu, finanšu pratības mācību video un digitālo prasmju novērtēšanas testu paraugiem.

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālo un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte –projektu vadītāja Laura- Iveta Peniga noslēdza semināru ar kopēju diskusiju, kur tika aktualizēti jautājumi par reklāmu, publikācijām vietējos mēdijos un dažādi organizatoriskie jautājumi. Projekta vadītāja aicināja pašvaldības koordinatorus izvērtēt projekta nepieciešamību iedzīvotāju grupām, piedāvājot mācības īpaši tiem iedzīvotājiem, kuriem digitālās prasmes ir visvairāk vajadzīgas. Projekta vadītāja informēja par turpmāko projekta realizācijas gaitu un mācību procesa norisi pašvaldībās.

Informāciju sagatavoja:
Solvita Ķibere
Preiļu novada Izglītības pārvaldes (PNIP)
pieaugušo, karjeras un neformālās izglītības speciālists
t.26162423
solvita.kibere@preili.lv

LATVIJAS PAŠVALDĪBU PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS KOORDINATORI GŪST PIEREDZI IGAUNIJĀ

Augusta sākumā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” ietvaros 12 pašvaldību – Jelgavas, Dobeles, Ventspils, Liepājas, Varakļānu, Ludzas, Preiļu, Gulbenes, Mārupes un Smiltenes - pieaugušo izglītības koordinatori kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecāko eksperti - projektu vadītāja Lauru Ivetu Penigu devās mācību baucienā uz Igaunijā, lai uzzinātu, kā tiek organizēta pieaugušo izglītība un iepazītos ar labo praksi īstenojot mūžizglītības projektus kaimiņvalstī. Mācību brauciena programma sākās Tallinas Tautskolā, kur dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar pieaugušo neformālās izglītības mācību procesa organizāciju, iestādes telpām, kā arī kopīgi diskutēt par to kā motivēt iedzīvotājus iesaistīties pieaugušo neformālās izglītības nodarbībās. Igaunijā tautskolas ir iecienītas un tajās var mācīties ikviens, kurš to vēlas, neatkarīgi no iepriekš iegūtās izglītības un vecuma, pieaugušie labprāt mācās un apgūst jaunas prasmes. Šobrīd pieprasītākās izglītības programmas Tallinas Tautskolā ir kaligrāfija, angļu valoda, kulinārija un māksla. Kopumā vairāk kā 250 dažādas izglītības programmas ir pieejamas un gada laikā vidēji 3000 pieaugušie apmeklē nodarbības. Mācības notiek dažāda lieluma grupās, kā arī ir iespēja individuāli apgūt izvēlēto programmu. Lielākoties mācības ir par maksu, bet daudz zemāku nekā privātajās izglītības iestādēs un iedzīvotājiem no dažādām sociālajam grupām ir bez maksas.

Igaunijā ir 13 tautskolas dažādos reģionos un tās visas darbojas pēc līdzīgiem principiem un mērķiem. Visām skolām ir piešķirta Eiropas kvalitātes zīme, kas apliecina, ka īstenotās programmas atbilst prasībām attiecībā uz pieaugušo neformālās izglītības kvalitāti.

Tautskolu mērķis ir veicināt iedzīvotāju personisko un profesionālo attīstību un dot iespēju iedzīvotājiem apgūt jaunas prasmes.

Pēc Tautskolas apmeklējumu Latvijas pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem bija iespēja uzzināt, kā darbojas Igaunijas Pieaugušo izglītības asociācija “Andras”. Nevalstiskā organizācija “Andras “ ir dibinātā 1991. gadā ar mērķi veicināt pieaugušo izglītības attīstību Igaunijā un sniegt atbalstu pieaugušo izglītības politikas īstenotājiem. Organizācijā darbojas 65 biedri. Tikšanās laikā tika uzzināts, kādas akcijas un kampaņas tiek īstenotas, lai veicināta iedzīvotāju vēlmi mācīties, kā tiek veidots dialogs ar lēmumu pieņēmējiem un kādi projekti šobrīd tiek īstenoti. Kā labo praksi var piemināt, ka Igaunijā ir izveidots plašs un koordinēts brīvprātīgo tīkls, kuri informē vietējo sabiedrību par pieaugušo izglītības iespējām un aktivitātēm. Tika pārrunātas arī iespējamās sadarbības iespējas un diskutēts par to, kā veiksmīgāk sadarboties ar lēmum pieņēmējiem un vietējām pašvaldībām, lai tiktu sadzirdētas iedzīvotāju vajadzības pieaugušo izglītībā.

Mācību vizītes laikā tika apmeklēts arī Veru apriņķa Pieaugušo izglītības centrs, kur iedzīvotājiem notiek dažādas pieaugušo neformālās izglītības nodarbības un aktivitātes. Kopā ar centra brīvprātīgajām organizatorēm tika diskutēt par iedzīvotāju iesaisti pieaugušo izglītības aktivitātēs un kā veicināt vīriešu iesaisti nodarbību apmeklēšanā. Diskusijas laikā kopīgi iezīmējās vairākas problēmas – grūti sasniegt iedzīvotājus no attālākajiem reģioniem, zems vīriešu iesaistes procents un vajadzības ir vairāk nekā piešķirtais finansējums.

Pieredzes apmaiņa noslēdzās Tartu pieaugušo ģimnāzijā, kur bija iespēja ne tika uzzināt par vakarskolas pieredzi kā motivēt iedzīvotājus atgriezties formālajā izglītībā un turpināt iesāktās mācības, bet arī tikties ar Igaunijas Izglītības un pētniecības ministrijas Pieaugušo izglītības politikas departamenta vecāko eksperti un iepazīties ar Igaunijas pieaugušo izglītības sistēmu un piedāvājumu. Bezdarbnieku Apdrošināšanas fonda galvenā speciāliste informēja par Igaunijas pieaugušo izglītības finansējuma modeli.

Tartu pieaugušo ģimnāzija ir izglītības iestāde, kur var apgūt formālo izglītību iedzīvotāji, kuri pārtraukuši mācības dažādu apstākļu dēļ. Skolas vadība dalījās ar labo praksi, ka viņuprāt panākumu atslēga ir tā, ka viņi strādā pie katra skolēna individuālā mācību plāna un ir elastīgas mācību pieejas piekritēji. Katrs skolēns šeit jūtas gaidīts un kopīgi tiek strādāts pie tā, lai ir iespēja iegūt izglītību un turpināt studijas koledžās un augstskolās.

Mācību un pieredzes apmaiņas vizīte Igaunijā aizritēja veiksmīgi un dalībnieki ar jaunām idejām un vēlmi darboties vēl labāk atgriezās mājās. Kopvērtējumā vizītē Igaunijā bija ļoti vērtīga, jo bija iespēja tikties ar dažādām pusēm, kuras ir iesaistītas pieaugušo izglītības politikas veidošanā un kopīgi tika diskutēts par aktualitātēm un veidota sadarbība, lai nākotnē būtu iespēja kopīgi īstenot projektus.

Latvijas pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem ir iespēja mācīties un pilnveidot savu profesionālo kompetenci Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” ietvaros. Projekta laikā ir iespēja apgūt teorētiskās zināšanas par pieaugušo izglītības tēmām, kā arī doties pieredzes apmaiņā uz dažādām pašvaldībām un iepazīt klātienē kā tiek organizēta pieaugušo izglītība.

Agnese Lejniece,
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra
Personības izaugsmes un pilnveides nodaļas vadītāja

Aizkraukles novada pašvaldība

Alūksnes novada pašvaldība

Augšdaugavas novada pašvaldība

Ādažu novada pašvaldība

Balvu novada pašvaldība

Bauskas novada pašvaldība

Cēsu novada pašvaldība

Daugavpils pilsētas

Dienvidkurzemes novada pašvaldība

Dobeles novada pašvaldība

Gulbenes novada pašvaldība

Jelgavas novada pašvaldība

Jelgavas pilsētas pašvaldība

Jēkabpils novada pašvaldība

Jūrmalas valstspilsēta

Krāslavas novada pašvaldība

Kuldīgas novada pašvaldība

Ķekavas novada pašvaldība

Liepājas valstspilsēta

Limbažu novada pašvaldība

Līvānu novada dome

Ludzas novada pašvaldība

Madonas novada pašvaldība

Mārupes novada pašvaldība

Ogres novads

Olaines novada pašvaldība

Preiļu novada pašvaldība

Rēzeknes novada pašvaldība

Rēzeknes pilsētas dome

Rīgas valstspilsētas pašvaldība

Ropažu novada pašvaldība

Salaspils novada dome

Saldus novada pašvaldība

Saulkrastu novada pašvaldība

Siguldas novada pašvaldība

Smiltenes novada pašvaldība

Talsu novada pašvaldība

Tukuma novada pašvaldība

Valkas novada pašvaldība

Valmieras novada pašvaldība

Varakļānu novada pašvaldība

Ventspils novada pašvaldība

Ventspils valstspilsēta

KONTAKTI

Projekta vadītāja Laura Iveta Peniga
Tālr. 67047754
E-pasts: laura-iveta.peniga@izm.gov.lv

Projekta vecākā eksperte Kristīne Bulka
E-pasts: Kristine.Bulka@izm.gov.lv

Projekta tīmekļa vietnes administratore Viktorija Jākobsone
E-pasts: viktorija.jakobsone@izm.gov.lv