Īstenotājiem

Resursi pieaugušo izglītotājiem

Izstrādātās vadlīnijas neformālās izglītības programmu izstrādei un atļauju izsniegšanai neformālās izglītības programmu īstenošanai

Atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 19. jūlija noteikumiem Nr. 395 “Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai” Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” ietvaros ir izstrādātas vadlīnijas:

-neformālās izglītības programmu īstenotājiem Vadlīnijas neformālās izglītības programmu izstrādei;

- pašvaldību darbiniekiem neformālās izglītības īstenošanas atļauju izsniegšanai kvalitātes kontrolei Vadlīnijas atļauju izsniegšanai neformālās izglītības programmu īstenošanai .

Programma "Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā"

DigComp 2.2: Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvara jaunākā versija

2022. gada 22. martā Eiropas Komisijas Kopīgais pētniecības centrs (JRC) publicēja Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvara (DigComp 2.2) jaunāko versiju, kurā ietverti vairāk nekā 250 jauni zināšanu, prasmju un attieksmes piemēri! Šīs ietvara versijas mērķis ir palīdzēt Eiropas iedzīvotājiem veikt zināšanu, prasmju un attieksmes pašnovērtējumu, kā arī apzināt mācību un darba iespēju piedāvājumu. DigComp 2.2 ietvaram ir nozīmīga loma Eiropas digitālās desmitgades izvirzīto mērķu sasniegšanā attiecībā uz digitalizācijas veicināšanu Eiropas Savienībā. Līdz 2030. gadam būtu jāpanāk, ka vismaz 80% visu pieaugušo ir apguvuši digitālās pamatprasmes un ES IKT nozarē ir nodarbināti 20 miljoni speciālistu.

DigComp 2.2: Eiropas Iedzīvotāju digitālās kompetences ietvara jaunākā versija

Finanšu kompetences sistēma pieaugušajiem

Ieteikumi pieaugušo neformālās izglītības programmu izstrādei un licencēšanai

Ieteikumi pieaugušo neformālās izglītības programmu izstrādei un licencēšanai sastāv no ievada, pieaugušo neformālās izglītības programmas izstrādes posmiem, kas ietver pieaugušo neformālās izglītības programmas (PNIP) nepieciešamības noteikšanu, mērķa grupas raksturojumu un vajadzības, mācīšanās rezultātu noteikšanu, PNIP saturu, mācību metodes un resursu aprakstu, kā arī ietver informāciju par pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanu un pielikumus (pieaugušo neformālās izglītības programmas noformējuma paraugs, iesnieguma paraugs).

Materiāls ir izstrādāts Erasmus+ projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” Nr. 592066-EPP-1-2017-1-LV-EPPKA3-AL-AGENDA ietvaros un ir adresēts pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenotājiem un pašvaldību darbiniekiem.

Ieteikumi pieaugušo neformālās izglītības programmu izstrādei un licencēšanai (.pdf).

Pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana pašvaldībās.

Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs (Metodiskais materiāls)

Nozarēs nepieciešamās vispārējās prasmes. Ekspertu viedoklis

Nozaru eksperti un profesionālās izglītības eksperti ir izstrādājuši ieteikumus pieaugušo izglītības satura izstrādei vispārējo prasmju attīstīšanai, balstoties uz galvenajām kompetencēm mūžizglītībā.

Nozarēs nepieciešamās vispārējās prasmes (ekspertu viedoklis):
Būvniecība
Elektronisko un optisko iekārtu ražošana
Enerģētika
Kokrūpniecība
Ķīmiskā rūpniecība un tās saskarnozares
Lauksaimniecība
Māksla un mediji
Metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības
Pārtikas rūpniecība
Poligrāfija un izdevniecība
Tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana
Transports un loģistika
Tūrisms, skaistumkopšana
Uzņēmējdarbība, finanses, grāmatvedība un administrēšana

Caurviju prasmes

Profesionālajam darbam nespecifiskās prasmes, kas saistītas ar individuālu spēju efektīvi darboties, parasti tiek aprakstītas kā vispārējas / caurviju prasmes. Vispārējās jeb caurviju prasmes ir šādas: domāšana un radošums, digitālā pratība, pašvadība, sadarbība, līdzdalība.
Caurviju prasmes
Uzņēmējdarbības kompetences ietvarstruktūra
Digitālās kompetences ietvarstruktūra ar astoņiem apguves līmeņiem un piemēriem

Profesionālās tālākizglītības programmu izstrādei

Profesiju standarti
Programmas
Nozaru kvalifikāciju struktūras

Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana

 

Dokumenti, kas izsniedzami par pieaugušo izglītības programmas apguvi

Dokumenti, kas izsniedzami par pieaugušo izglītības programmas apguvi

 

VADLĪNIJAS PIEAUGUŠO NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAS POLITIKAS IEVIEŠANAI

Vadlīnijas pieaugušo neformālās izglītības kvalitātes nodrošināšanas politikas ieviešanai (.pdf)

Pieaugušo izglītības programmas

Mūžizglītības kompetenču apguves moduļi pieaugušo izglītībā

Lai piedāvātu iespējas pilnveidot mūžizglītības kompetences, profesionālās izglītības iestāžu ekspertu darba grupas ir izstrādājušas mūžizglītības kompetenču apguves programmas pieaugušo izglītībai. Programmas ir veidotas pēc moduļu principa. Katrs modulis sastāv no šādām sadaļām. Lasīt tālāk.

RAKSTPRATĪBAS KOMPETENCE


Lasītpratība digitālajā vidē (.pdf)

DAUDZVALODU KOMPETENCE

Elektroenerģētikas nozares terminoloģija angļu valodā (.pdf)
Profesionālā angļu valoda mehāniķiem (.pdf)
Lietišķā komunikācija angļu valodā (.pdf)
Profesionālā angļu valoda tūrisma nozarē strādājošajiem (.pdf)
Profesionālā angļu valoda ēdināšanas pakalpojumu jomā strādājošajiem (.pdf)

DIGITĀLĀ KOMPETENCE

Programma "Digitālo pakalpojumu izmantošana ikdienas dzīves situāciju risināšanā"

Informāciju tehnoloģiju programmatūras pielietojums elektroenerģētikā (.pdf)
Pirmās digitālās prasmes (.pdf)
Iesācēja digitālo prasmju pilnveide (.pdf)
Digitālās prasmes dzīvei un darbam (.pdf)
Digitālās prasmes vispārīgā līmenī (.pdf)
Digitālās kompetences prasmīga ikdienas lietotāja līmenī (.pdf)
Digitālo materiālu izstrāde (skolotājiem) (.pdf)

Profesionālās pilnveides izglītības programmas (160 stundas)

Digitālās prasmes iesācējiem (.pdf)
Digitālās prasmes vispārīgā līmenī (ar priekšzināšanām) (.pdf)

UZŅĒMĒJDARBĪBAS KOMPETENCE

Produkta veidošana un pārdošana (.pdf)
Iecere (ideja) veiksmīgai uzņēmējdarbības uzsākšanai (.pdf)
Finanšu un informācijas pratība pieaugušajiem (.pdf)
Projektu bizness (.pdf)
Dizaina domāšana produktu izstrādē (.pdf)

ILGTSPĒJAS KOMPETENCE

Ilgtspējīga resursu izmantošana uzņēmumā (.pdf)
Zaļā biznesa idejas mazā uzņēmuma darbības uzsākšanā (.pdf)

MATEMĀTISKĀ KOMPETENCE UN KOMPETENCE DABASZINĀTNĒS, TEHNOLOĢIJĀS UN INŽENIERZINĀTNĒS

Būvniecības un remonta darbu plānošanas pamati (.pdf)
Mūsdienīga būvniecības procesa plānošana (.pdf)
Mūsdienīga būvniecības procesa vadīšana (.pdf)
Ražošanas automatizācijas pamati (.pdf)

KULTŪRAS IZPRATNES UN IZPAUSMES KOMPETENCE

Jūgendstila un Art Deco elementu izmantošana vizuālā tēla veidošanā (.pdf)
Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana (.pdf)
Dizaina domāšana uzņēmējiem (.pdf)

PERSONĪGĀ, SOCIĀLĀ UN MĀCĪŠANĀS KOMPETENCE

Komandas darba vadīšanas ABC (.pdf)
Efektīvas darba metodes mašinizētajā mežizstrādē (.pdf)
Sistēmiskā domāšana - palīgs problēmu risināšanai (.pdf)
Sociālā un pilsoniskā pratība (.pdf)
Komunikācijas prasmes veiksmīgai integrācijai darba tirgū (.pdf)

APVIENOTĀS JEB INTEGRĒTĀS KOMPETENCES

Matemātiskās, inženierzinātņu un uzņēmējdarbības kompetences elektrotehnikā (.pdf)

PROFESIONĀLĀ KOMPETENCE

SPA un Wellness: labsajūtas tūrisma piedāvājums, 1. līmenis (.pdf)
SPA un Wellness: labsajūtas tūrisma piedāvājums, 2. līmenis (.pdf)
Labas higiēnas prakse pārtikas mājražošanā (.pdf)
Miltu konditoreja iesācējiem (1.līmenis) (.pdf)
Tirdzniecības vietas iekārtošana (.pdf)
Mūsdienīga pieeja konditorejas izstrādājumu gatavošanā un noformēšanā (2.līmenis) (.pdf)

 

Citos projektos izstrādātas izglītības programmas

Cad/Cam (.pdf)
Kompozītmateriāli (.pdf)
Tehniskās redzes sistēmas (automatizācija) (.pdf)
Tehniskās dokumentācijas lasīšana (metālapstrāde) (.pdf)
Tehniskās dokumentācijas lasīšana (elektrosektors) (.pdf)

 

KONTAKTI

Projekta vadītāja Laura Iveta Peniga
Tālr. 67047754
E-pasts: laura-iveta.peniga@izm.gov.lv

Projekta tīmekļa vietnes administratore Viktorija Jākobsone
E-pasts: viktorija.jakobsone@izm.gov.lv