Pirmā pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma darbam ar pieaugušajiem

2021. gada decembrī noslēdzās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Pedagoģija darbam ar pieaugušajiem” īstenošana, kuru organizēja Latvijas Universitátes Pieaugušo pedagoģiskās izglītības centrs atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas iepirkumam "Mācību pakalpojumi pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu apguvei".  Šī programma izveidota Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” un finansēta IZM iepirkumā.

Programmas mērķis ir pilnveidot zināšanas un prasmes pedagoģijā darbā ar pieaugušajiem.

Programmas mērķauditorija bija personas, kuras māca vai vēlas mācīt pieaugušos dažādās izglītības programmās, bet kuriem nav pedagoģiskās izglītības. Programmu apguvuva 51 dalībnieks. 

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas “Pedagoģija darbam ar pieaugušajiem” saturs tika izstrādāts sadarbībā ar LAKMA (Latvijas augstskolu un koledžu mūžizglītības asociācija), un atbilst mūsdienu pedagoģijas procesa īstenošanas vajadzībām. Programmas dalībnieki iepazinās ar izaicinājumiem un iespējām pieaugušo izglītībā 21. gadsimtā; apguva pieaugušo pedagoģijas pamatprincipus un saskarsmes un komunikācijas prasmes pieaugušo izglītībā, kā arī uzzināja par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu kvalitatīvi modernā pieaugušo izglītības vidē. Programmas noslēgumā dalībnieki izstrādāja un aizstāvēja Noslēguma darbu.

Atbilstoši iepirkuma tehniskajai specifikācijai tēmas tika īstenotas lekcijās, semināros, kursu klausītāju patstāvīgajos darbos un praksei paredzētajās stundās.

Nodarbību laikā kursu dalībniekiem bija iespēja diskutēt un dalīties profesionālā  pieredzē, kā arī modelēt un prezentēt pieaugušo izglītības nodarbību fragmentus. Kursu dalībnieki aktīvi piedalījās semināros, diskusijās, grupu (pāru) darbos, situāciju analīzē.
Programmas mācībspēki izstrādāja plašu teorētisko un didaktisko materiālu klāstu, kurš kursu dalībniekiem bija pieejams Moodle vidē.

Ņemot vērā Covid-19 pandēmijas izraisīto situāciju un dalībnieku vēlmes, mācības tika organizētas tiešsaistē attālināti (Microsoft Teams platformā).
 

Programmas satura veiksmīgai apguvei un kursu dalībnieku prasmju attīstības veicināšanai tika izmantotas mūsdienīgas mācību metodes (modelēšana, situāciju analīze, problēmrisināšana, gadījumu izpēte u.c.) un interaktīvie rīki (sli.do, Mentimeter, Kahoot, Quizizz u.c.)

Programmu īstenoja Latvijas Universitātes mācībspēki, kuriem ir ilgstoša un veiksmīga pieredze pieaugušo izglītībā - Ieva Margeviča-Grinberga, Ērika Lanka, Anita Berķe, Airisa Šteinberga un Kaspars Kiris.

Kursu noslēgumā programmas dalībnieki pozitīvi novērtēja attālināto tiešsaistes nodarbību kvalitāti, kā arī programmas lietderību. Kursu klausītāji atzīmē, ka programma ir daudzpusīga, informatīva un mūsdienīga, norādot, ka programmas saturs ir pārdomāts un visaptverošs. Klausītāji ar mazāku pedagoģisko pieredzi atzīst, ka ir guvuši visjaunāko, vissvaigāko informāciju par pieaugušo pedagoģiju un saskatījuši daudz jaunu ideju pilnveidei pieaugušo nodarbībām.

Kursu klausītāji ļoti atzinīgi vērtē docētāju darbu, norādot, ka pasniedzēji bija kompetenti, ieinteresēti, ļoti atsaucīgi un pretimnākoši.

Daži dalībnieku citāti: “Ieguvām zināšanas, iemaņas, jaunākās tendences, iespēju dalīties pieredzē un galu galā kontakti- milzīgs paldies par iespēju!”

“Ļoti patika pasniedzēju darbs, tas rada lielu vēlmi sadarboties un apgūt visu jauno un nezināmo”.

“ Mācījos ne tikai no kursa satura un tēmām, bet no pasniedzējiem kā personībām to, kā profesionāli, aizrautīgi un radoši vadīt lekcijas/ nodarbības”.

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projektā ”Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” (2022.- 2023.) sadarbībā ar Latvijas Augstskolu un koledžu mūžizglītības asociāciju (LAKMA) tiks pabeigta pieaugušo izglītotāju kompetenču ietvara izstrāde, uzlabota pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma “Pedagoģija darbam ar pieaugušajiem” atbiltoši pieaugušo izglītotāju kompetenču ietvaram un pilotēšanas rezultātiem. 2022. gadā programma tiks aprobēta.