Pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori gūst pieredzi Liepājā

Jau vairāk nekā gadu Izglītības un zinātnes ministrija Eiropas Savienības Erasmus+ programmas projekta „Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” ietvaros pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoriem ir iespēja mācīties, pilnveidot savu profesionālo kompetenci andragoģijā un dalīties savā pieredzē veidojot pieaugušo izglītības politiku pašvaldībās.

Līdz šim mācības tika aizvadītas attālinātā formātā, bet, uzlabojoties epidemioloģiskajai situācijai valstī, tika izlemts, ka būtu vērtīgi tikties klātienē un iegūt jaunu pieredzi. Par pirmo klātienes tikšanos vietu tika izvēlēta Liepāja, jo šogad ir izveidota Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra Personības izaugsmes un pilnveides nodaļa, tās tiešais mērķis ir veicināt pieaugušo iesaisti mūžizglītībā un jaunu prasmju apguvi. Liepājā aktīvi darbojas arī Liepājas Universitātes un Liepājas Valsts tehnikuma Mūžizglītības nodaļas, kuras piedāvā gan kvalifikācijas paaugstināšanas kursus, gan pieaugušo neformālās izglītības nodarbības.

Liepājā notika trīs dienu (31. maijs – 2. jūnijs) pieredzes apmaiņas seminārs: „Pieaugušo izglītības pārvaldība pašvaldībā”, kurā piedalījās 19 pieaugušo izglītības koordinatori no visiem Latvijas reģioniem. Semināra programma bija saplānota tā, lai dalībniekiem būtu iespēja vienam otru iepazīt klātienē, iegūt jaunu pieredzi, diskutēt, dalīties labajā praksē un iezīmēt nākotnes perspektīvas, veidojot vienotu valsts pieaugušo izglītības politiku.

Seminārs iesākās ar interaktīvu pastaigu Liepājā. Pastaigas laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīties, piedzīvot pilsētas šarmu, sajust vēja brāzmas, kā arī iesaistīties dažādās ledus laušanas aktivitātēs un vakara noslēgumā veikt radošo darbu par Liepāju, integrējot arī pieaugušo izglītības tematu. Otrās dienas pirmajā daļā Izglītības ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte - projektu vadītāja Laura Iveta Strode iepazīstināja ar pieaugušo izglītības koordinatoru pienākumiem un uzdevumiem pašvaldībā. Pēc tam bija iespēja uzzināt, ko pieaugušo izglītības jomā dara Kurzemes plānošanas reģions, un kādas ir sadarbības iespējas, veidojot pasākumus un projektus. Tālāk sekoja labās prakses piemēri un pieredzes stāsts no Liepājas Valsts tehnikuma Mūžizglītības nodaļas. Nodaļas darbības spektrs ir plašs – uzņēmumu darbinieki, darba meklētāji, pārkvalifikācijas programmas un ikviens interesents, kurš vēlas mācīties. Nodaļas vadītāja Aigija Kraukle izteica pateicību par to, ka tika nominēti pieaugušo neformālās izglītības balvai “Saules laiva” 2021. gadā un saņēma pateicības rakstu par aktīvu darbu pašvaldībā, pieaugušo izglītības veidošanā. Otrās dienas otrā daļa turpinājās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes telpās, kur dalībniekiem bija iespēja redzēt Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra telpas un gūt ieskatu par paveikto līdz šim. Personības izaugsmes un pilnveides nodaļa īpaši lepojas ar izveidoto pilotprojektu “Senioru izaugsmes akadēmija”, bagātīgo “Digitālās nedēļas 2022” realizēto programmu, dažāda satura pieaugušo neformālās izglītības nodarbībām, kā arī, ka iedzīvotājiem ir pieejamas individuālās karjeras konsultācijas. Pēcpusdienas daļā dalībnieki diskutēja par to, kā veidot pieejamu pieaugušo izglītību Latvijā un praktiski apguva platformu Jotform. Apguva prasmes, lai ērti veidotu aptaujas anketas un reģistrācijas formas nodarbībām. Otrās dienas noslēgumā pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori viesojās Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļā un iepazinās ar labās prakses piemēriem, kā veidot pieaugušo izglītības programmas, iesaistīties pieaugušo izglītības starptautiskos projektos, lai apgūtu jaunas prasmes un pilnveidotu jau esošās. Trešās dienas rīta pusē notika semināra izvērtēšana un kopīgu aktivitāšu plānošana. Jau tika iezīmētas nākošās klātienes tikšanās un brauciens uz Igauniju, lai iepazītu arī citu valstu pieredzi veidojot pieaugušo izglītības politiku.

Semināru organizēja Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra Personības izaugsmes un pilnveides nodaļa un Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments. Lielu paldies organizatori saka Kurzemes plānošanas reģiona izglītības jomas koordinatorei, Liepājas Valsts tehnikuma Mūžizglītības nodaļai un Liepājas Universitātes Mūžizglītības nodaļai, kā arī visiem dalībniekiem, kuri ļāvās izaicinājumam un bija klātesoši seminārā. Pateicoties sadarbībai un pieredzes apmaiņai var īstenot kvalitatīvu, daudzveidīgu pieaugušo izglītību Latvijā!

Materiāls izveidots pēc diskusijas “Kā veidot pieejamu pieaugušo izglītību pašvaldībā”
Pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatoru pieredzes apmaiņas seminārā
“Pieaugušo izglītības pārvaldība pašvaldībā”
31. maijs-2.jūnijam, 2022, Liepājā

1. Kāda ir šī brīža Latvijas situācija pieaugušo izglītības politikā?

• Starta pozīcijā: atvērta un dažāda līmeņa izpratne.
• Sadrumstalota, nav struktūras, nepietiekoši cilvēkresursi, nepietiekošs ES finansējuma atbalsts.

2. Kas būtu jāmaina, jāpilnveido, lai iedzīvotājiem būtu pieejama kvalitatīva un daudzveidīga pieaugušo izglītība?

• Koordinēta sistēma: vienoti mērķi , uzdevumi un sasniedzamie rezultāti.
• Pieaugušo izglītības personāls = komanda.
• Valsts finansēta pieaugušo izglītība.

3. Ar ko jāsāk?

• Izveidot domubiedru grupu.
• Izglītot pašus pieaugušo izglītības pasniedzējus.
• Samazināt pedagogu noslodzi.
• Saprast esošo situāciju novadā.
• Novērtēt resursu atbilstību.
• Noskaidrot vajadzības.
• Mājaslapā izveidot sadaļu “Pieaugušo izglītība”, kur varētu iegūt nepieciešamo pamatinformāciju un dalīties ar savu pieredzi.
• Apzināt savas pašvaldības iestādes un uzņēmumus kā NVO, skolas, tehnikumus, augstskolas, tautskolas u.c. darbības virzienus.
• Konkurences līdzsvarošana- iet un stāstīt par sevi un piedāvāt sadarboties un kopā realizēt projektus.
• Sadarboties ar IZM, VARAM, FM, LM, pašvaldības iestādēm.

4. Ko varam darīt mēs, pieaugušo izglītības koordinatori?

• Aktīvi iesaistīties.
• Koordinēt pieaugušo izglītības procesu no pieprasījuma līdz īstenošanai, darbojoties kā vidutājs starp iedzīvotāju un mācību procesa nodrošinātāju.
• Veidot pieejamu un atvērtu mācību vidi savā pašvaldībā

5. Kā varam veicināt iedzīvotāju vēlmi un interesi iesaistīties pieaugušo izglītības aktivitātēs?

• Stāstīt veiksmes stāstu masu medijos, sociālajos tīklos un platformās.
• Veidot atvērtas diskusijas un info dienas par iespējām mācīties pieaugušajiem

6. Kas mums pašiem pietrūkst, lai labāk varētu veikt darba pienākumus kā pieaugušo izglītības koordinatori pašvaldībās?

• Nepietiekams finansējums, pašvaldības atbalsts.
• Laika trūkums visu ideju īstenošanai.
• Pieaugušo izglītības koordinatora lielā darba slodze pamatdarbā.
• Pieaugušo neformālās izglītības likums
• Pilnas slodzes darbinieks – pieaugušo izglītības koordinators

7. Kā uzrunāt iedzīvotājus, lai noskaidrotu viņu mācību vajadzības?

• Uzrunāt caur darba devējiem.
• Reklamēt un stāstīt par sevi pilsētas svētkos.
• Sociālie tīklu izmantošana kā reklamēšanas platforma.
• Sarunas ar uzņēmējiem.
• Individuālās sarunas ar cilvēkiem.
• Tikšanās ar jauniešu centiem.
• Sarunas ar senioru centriem un biedrībām.
• Ievietot informāciju iedzīvotāju sociālo tīklu forumos.
• Ziņu izsūtīšana pašvaldības datubāzē esošajiem kontaktiem.
• Vides reklāmas stendi ar informāciju par pieaugušo izglītību savā pašvaldībā.

Agnese Lejniece
Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde
Izglītības attīstības un metodiskā atbalsta centra Personības izaugsmes un pilnveides nodaļas vadītāja