Pieaugušo izglītības koordinatoru seminārs Jēkabpilī

Pieaugušo izglītības koordinatori Latvijā mācās un pilnveido savu profesionālo kompetenci Eiropas Savienības Erasmus + programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas ieviešanai Latvijas pieaugušo izglītībā” ietvaros. Projekta laikā koordinatoriem ir iespēja apgūt kā teorētiskās zināšanas, tā doties pieredzes apmaiņā, lai klātienē iepazītu pieaugušo izglītības aktualitātes un to organizēšanu katrā pašvaldībā.

12.oktobrī Latvijas pašvaldību pieaugušo izglītības koordinatori kopā ar Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecāko eksperti – projektu vadītāju Lauru Ivetu Penigu – viesojās Jēkabpils Agrobiznesa koledžā, lai diskutētu par sadarbību pieaugušo izglītības jomā.

Dienas programmas sākumā Jēkabpils Agrobiznesa koledžas vadītāja Rita Pole iepazīstināja semināra dalībniekus ar koledžas struktūru un piedāvājumu mūžizglītības jomā, tam sekoja aizraujošs Jēkabpils Agrobiznesa koledžas direktora vietnieces studiju un tālākizglītības jomā Ingrīdas Veipas stāstījums par aktivitātēm pieaugušo izglītībā un īstenotajām programmām, atzīstot ka pēdējā laikā pastiprinājusies iedzīvotāju interese par grāmatvedības, uzņēmējdarbības, un dārzkopības programmām.

Semināra turpinājumā Varakļānu novada pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatore Līna Nagle iepazīstināja koordinatorus ar augusta nogalē veiktas aptaujas rezultātiem, kuros aktualizētas sadarbības formas pieaugušo izglītības jomā Latvijā, to funkcijas, galvenie uzdevumi un priekšlikumi problēmjautājumu risināšanai. Tika noskaidrots, ka veiksmīgas sadarbības pamatā ir regulāra indivīdu vajadzību, vēlmju un interešu apzināšana, kas atbalstošā formā fokusējas uz kopīga mērķa sasniegšanu.

Turpinājumā Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte – projektu vadītāja Laura Iveta Peniga stāstīja par pieaugušo izglītības koordinatoru tīkla stiprināšanos un vērsa koordinatoru uzmanību uz jau sasniegtajiem projekta mērķiem, tostarp, izveidoto pieaugušo izglītības koordinatora amata aprakstu un Ceļvedi pašvaldībām pieaugušo izglītības pārvaldībā, kā arī informēja par turpmāko projekta gaitu un pieaugušo izglītības koordinatora perspektīvu.

Pēc abām prezentācijām koordinatori aktīvi iesaistījās diskusijās par katrā pašvaldībā īstenoto sadarbības formu, veiksmes stāstiem un labās prakses piemēriem, kā arī analizējot būtiskākos klupšanas akmeņus, kas šāda veida sadarbību vājina.

Dienas otrajā pusē semināra dalībnieki devās uz Jēkabpils Tālākizglītības un informācijas tehnoloģiju centru, kur tiem bija iespēja pārrunāt izglītības jomas aktualitātes Jēkabpils pusē ar Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāju Juri Līci, savukārt Jēkabpils TITC izglītības darba speciāliste Inga Grīnberga koordinatorus iepazīstināja ar centra sasniegumiem, ekonomiskajiem rādītājiem un populārāko programmu nosaukumiem.

Semināra laikā tika gūtas vērtīgas atziņas par to, cik svarīgs ir mērķtiecīgs komandas darbs un katrs tās dalībnieks, tika iezīmētas iespējamās sadarbības, īstenojot jaunus projektus un sadarbības formas, kas veicinās pieaugušo izglītības attīstību Latvijā.

Līna Nagle,
Varakļānu novada pašvaldības pieaugušo izglītības koordinatore