Latvijā pēc vienotas kārtības izsniedz un anulē licences neformālās izglītības programmu īstenošanai

Lai veicinātu neformālās izglītības, tostarp digitālo prasmju apguves, pieejamību un kvalitāti Latvijā, valdībā apstiprināti jauni, visā valstī vienoti noteikumi “Atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai izsniegšanas kārtība”.

Nepieciešamība noteikt vienotu kārtību, kādā pašvaldība izsniedz un anulē atļauju neformālās izglītības programmas īstenošanai, radusies, izvērtējot iepriekš spēkā esošo praksi, kad katra pašvaldība noteica savu programmu licencēšanas kārtību. Paredzams, ka turpmāk tiks nodrošināts kvalitatīvāks neformālās izglītības programmas īstenošanas pakalpojuma piedāvājums tā saņēmējiem. Vienota atļaujas izsniegšanas kārtība mazinās administratīvo slogu un veicinās vienotu izpratni par šo procesu pakalpojuma sniedzējiem.

Valdībā apstiprinātais tiesību akts nosaka, kurā pašvaldībā personai, kas vēlas īstenot neformālo izglītības programmu, iesniedzams iesniegums atļaujas saņemšanai, kā arī - kāda informācija iekļaujama iesniegumā atļaujas saņemšanai, kādi dokumenti pievienojami iesniegumam, kādus sasniedzamos rezultātus programma plāno īstenot u.c.

Ilgtermiņa mērķis ir veicināt vienmērīgi augstāku neformālās izglītības programmu kvalitāti, nodrošinot izglītības programmas īstenošanas atļaujas saņemšanas procedūras caurskatāmību un standartizāciju, sekmējot bērnu, jauniešu un pieaugušo iesaisti mūžizglītībā.

Saite uz tiesību aktu: https://likumi.lv/ta/id/343813-kartiba-kada-tiek-izsniegtas-atlaujas-neformalas-izglitibas-programmas-istenosanai

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes

Jautājumi, kas saņemti no pašvaldībām:

Jautājums: Izpētot kārtīgi Izglītības likuma attiecīgos punktus, piemēram, 17.pankta trešās daļas 16.punktu, kurš skan šādi: 16) izsniedz licences interešu izglītības un atļaujas neformālās izglītības programmu īstenošanai; secinu, ka tomēr šie jaunie MK noteikumi attiecas tikai uz iepriekš saukto pieaugušo neformālo izglītību, kurai nepieciešams gatavot jaunus saistošos noteikumus, taču interešu izglītības licencēm var palikt iepriekšējie saistošie noteikumi, attiecīgi tikai tos grozot(jo jāizņem pieaugušo neformālās izglītības daļa), vai pareizi sapratu?

Atbilde: Jā, MK noteikumi Nr.395 attiecas tikai uz atļauju izsniegšanu neformālo izglītības programmu īstenošanai. Norādām, ka Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punkts nesatur pilnvarojumu saistošo noteikumu izdošanai un saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 11.1 punktu Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmu īstenošanai. Tādējādi pašvaldībām iekšējos noteikumos nav jānosaka regulējums, kas ietverts MK noteikumos Nr. 395.

Jautājums: MK noteikumos nekur netiek minēts ne par CV, ne izglītības dokumentu iesniegšanu, vai tiešām nav nepieciešams pie iesnieguma pievienot izglītības apliecinošus dokumentus?

Atbilde: MK noteikumu Nr.395 pielikumā “Neformālās izglītības programmas apraksta paraugs” 8.punktā iesnieguma iesniedzējam ir jānorāda informācija par intelektuālajiem resursiem programmas nodrošināšanai (programmas īstenošanā iesaistītās personas, viņu izglītība un/vai profesionālā kvalifikācija un darba pieredze). Ņemot vērā minēto, pašvaldībai, izvērtējot iesniegumu, tai skaitā neformālās izglītības programmas aprakstu, ir iespējams iegūt informāciju vai izglītības programmas intelektuālie resursi nodrošina izglītības procesa īstenošanu atbilstoši programmas aprakstam.

Jautājums: Izziņu no soda reģistra mēs arī varam pieprasīt iesniegt papildus?

Atbilde: Iesniedzot iesniegumu ir jāpievieno tikai MK noteikumos Nr.395 5.punktā norādītie dokumenti. Iesniegumā persona norāda apliecinājumu, ka personas, kuras īstenos programmu nepilngadīgām personām, izņemot pašvaldības dibināto izglītības iestāžu darbiniekus, atbilst Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā daļā un Izglītības likuma 50. pantā noteiktajām prasībām;

Jautājums: Vai jaunu atļaujas izsniegšanu mēs varam formulēt kā pārreģistrāciju? (ja ir kādas izmaiņas jau izsniegtā atļaujā)

Atbilde: MK noteikumi Nr.395 neparedz jaunas atļaujas izsniegšanu kā “pārreģistrāciju”. MK noteikumu Nr.395 11.punkts nosaka izglītības programmas īstenotāja rīcību situācijā, ja dokumentos, kas ir bijuši par pamatu atļaujas saņemšanai, ir izdarīti būtiski grozījumi un kā rezultātā pašvaldība izvērtē iesniegtos dokumentus un lemj par jaunas atļaujas izsniegšanu un iepriekšējās atļaujas anulēšanu. Savukārt, MK noteikumu Nr.395 12.punkts nosaka rīcību gadījumos, ja tiek izdarīti grozījumi, kas nav minēti MK noteikumu Nr.395 11.punktā.

Jautājums: Vai SN pielikumā varam izmantot MK noteikumu jau esošo neformālās izglītības programmas apraksta paraugu?

Atbilde: Kā jau iepriekš norādījām (atbilde uz e-pasta 1.jautājumu), tad pašvaldībai nav jāizdod saistošie noteikumi, lai noteiktu kārtību atļauju izsniegšanai neformālo izglītības programmu īstenošanai, jo kopš 2023.gada 19.jūlija spēkā stājušies MK noteikumi Nr.395. Attiecībā par neformālās izglītības programmas aprakstu, norādām, ka tas, atbilstoši MK noteikumu Nr.395 5.punktam, ir noteikts kā obligāti pievienojams pielikums iesniegumam.

Jautājums: Pie būtiskām izmaiņām netiek minēta vietas maiņa, tad jaunu atļauju nav nepieciešams izsniegt, ja, piemēram, īstenošanas vieta no vienas skolas mainās uz citu?

Atbilde: Ja neformālās izglītības programmai tiek mainīta īstenošanas vieta, kas ietekmē, piemēram, materiālo resursu nodrošinājumu, tad šādas izmaiņas tiek uzskatītas par būtiskām izmaiņām, t.i. izmaiņas, kas minētas MK noteikumu Nr.395 11.punktā. Situācijā, ja izmaiņas neskar MK noteikumu Nr.395 11.pantā minēto, tad izglītības programmas īstenotājs, atbilstoši MK noteikumu Nr.395 12.punktam, informē pašvaldību un pēc dokumentu saņemšanas pašvaldība izvērtē iesniegto informāciju.

Jautājums: Kāds ir šo atļauju termiņš?

Atbilde: Izglītības likumā un MK noteikumos Nr.395 nav noteikts atļaujas termiņš, bet ir noteikts, ka, ja dokumentos, kas bijuši par pamatu atļaujas saņemšanai, ir izdarīti būtiski grozījumi, personai ne vēlāk kā mēnesi pēc attiecīgo grozījumu izdarīšanas ir pienākums iesniegt pašvaldībai iesniegumu jaunas atļaujas saņemšanai, tam pievienojot tikai tos dokumentus, kuros ir izmaiņas. Pašvaldība pēc dokumentu izvērtēšanas pieņem lēmumu par atļaujas izsniegšanu un iepriekšējās atļaujas anulēšanu. Savukārt, ja izmaiņas nav būtiskas, par tām persona informē pašvaldību. Noteikumos uzskaitītas izmaiņas, kas uzskatāmas par būtiskām.

Jautājums: Tad precizējot sadaļu par termiņu mēs nosakām to pašu kas ir bijis pašvaldībā 3. gadi no izdošanas dienas?

Atbilde: Atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atļauja ir beztermiņa.

Jautājums: Vai atļauju izskatam ir kādas vadlīnijas?

Atbilde: Nē, atļaujas izskatam nav vadlīnijas. Atļaujas formu nosaka pašvaldība. Būtiski atļauju noformēt norādot tajā nepieciešamo un būtisko informāciju, proti, atļaujas izsniedzēju, atļaujas saņēmēju, izglītības programmas, kurai izsniegta atļauja, nosaukumu, izsniegšanas datumu un derīguma termiņu.

Jautājums: Kur ir tas atļauju reģistrs vai ar to domāts pašvaldībā jau esošais reģistrs?

Atbilde: Atbilstoši MK noteikumiem Nr. 395 izsniegto atļauju reģistrs ir katras pašvaldības veidots reģistrs, kurā ir ietveramas ziņas, tostarp personas dati, kas nepieciešami izglītības procesa pārvaldībai, kā arī saziņai ar programmas īstenotāju, piemēram: atļaujas izsniegšanas datums un numurs; atļaujas saņēmēja juridiskās personas nosaukums un reģistrācija numurs vai fiziskas personas vārds, uzvārds un personas kods; programmas, kuras īstenošanai izsniegta atļauja, nosaukums; programmas īstenošanas vietas adrese vai programmas īstenotāja adrese, ja programmu pilnībā plānots īstenot attālināti vai tālmācībā; atļaujas derīguma termiņš; atļaujas anulēšanas datums, ja atļauja anulēta.

Izsniegto atļauju reģistrs var būt arī jau esošs reģistrs attiecīgajā pašvaldībā, kas nepieciešamības gadījumā aktualizējams.

Jautājums: Atļaujas mēs izsniedzam kā tādu dokumentu pieprasītājam uz rokas, tāpat kā iepriekš licences, tikai tagad atļaujas? Vai tas ir lēmums par atļaujas izsniegšanu, ar kuru iepazīstinām pieprasītāju, bet uz rokas neko neizsniedzam?

Atbilde: Atbilstoši MK noteikumu Nr.395 14.punktam, pašvaldībai ir jāizsniedz parakstīta atļauja piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

Jautājums: Citēju MK noteikumu anotācijā minēto: "Attiecībā uz tām personām, kurām ir izsniegta spēkā esoša licence neformālās izglītības programmas īstenošanai, Izglītības likuma pārejas noteikumu 99.punkts paredz, ka juridiskās un fiziskās personas, kuras līdz 2023. gada 31. maijam saņēmušas pašvaldības licenci pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai, ir tiesīgas turpināt attiecīgās izglītības programmas īstenošanu ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. maijam. Savukārt Izglītības likuma pārejas noteikumu 100. punkts paredz, ka Izglītības iestādes, kuras ir reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, bet nav akreditētas, un kuras līdz 2023. gada 31. maijam ir uzsākušas pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanu, ir tiesīgas turpināt attiecīgo izglītības programmu īstenošanu bez atļaujas ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. maijam." Tad sanāk, ka visas iepriekš izsniegtās licences pēc 31.05.2024. vairs nebūs derīgas un līdz šim datumam tās jāpaspēj attiecīgi pārtaisīt par atļaujām pēc fizisku un juridisku personu atkārtota iesnieguma? Un kāpēc tikai tās, kuras izsniegtas līdz 31.05.2023.? Tās, kuras izsniegtas pēc, būs derīgas līdz iepriekš izsniegto licenču termiņa beigām?

Atbilde: Atbilstoši Izglītības likuma pārejas noteikumiem kā pēdējais neformālo izglītības programmu īstenošanas termiņš bez atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai atbilstoši MK noteikumiem Nr.395 ir noteikts 2024.gada 31.maijs. Kā rezultātā neformālo izglītības programmu īstenošanai pēc šī datuma jebkurai izglītības iestādei, neatkarīgi vai tā ir reģistrēta Izglītības iestāžu reģistrā vai nē, ir nepieciešams saņemt atļauju neformālās izglītības programmas īstenošanai atbilstoši MK noteikumiem Nr.395. Savukārt, lai pašvaldība varētu pieņemt lēmumu par atļaujas izsniegšanu, ir nepieciešams fiziskas vai juridiskas personas iesniegums, kas noformēts un iesniegts atbilstoši MK noteikumiem Nr.395.

Vienlaikus vēršam uzmanību tam, ka akreditētas izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot neformālās izglītības programmas bez atļaujas saņemšanas, atbilstoši Izglītības likuma 46.panta ceturtajā daļā noteiktajam.

Jautājums: Un tad atļaujas mēs izsniedzam kopš šī brīža, kaut arī vēl iesniegumi nāk pēc Pašvaldību SN formām, jo nav paspēts vēl atjaunot informāciju datu bāzēs?

Atbilde: MK noteikumi Nr. 395 stājās spēkā 2023.gada 13.jūlijā un ņemot vērā minēto atļauju izsniegšanai ir jāpiemēro tikai minētie MK noteikumi, tai skaitā iesnieguma iesniedzējam ir jāizmanto MK noteikumos Nr.395 pielikumā esošais neformālās izglītības programmas apraksta paraugs.

Jautājumi, kas saņemti no izglītības iestādēm:

Jautājums: atsaucoties uz jauno noteikumu punktiem: 2. Atļauju izsniedz vai anulē tās administratīvās teritorijas pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā plānots īstenot vai tiek īstenota programma vai tās daļa vai kurā reģistrēts programmas īstenotājs, ja programmu pilnā apjomā plānots īstenot vai tā tiek īstenota attālināti vai tālmācībā (turpmāk – pašvaldība). 4.4. programmas plānotās īstenošanas vietas adresi vai citas norises vietas nosaukumu, ja programmu plānots īstenot ārpus telpām, un apliecinājumu par telpu piemērotību kvalitatīvas izglītības nodrošināšanai un drošumu klātienes nodarbībām, ja programmu pilnā apjomā vai daļēji plānots īstenot klātienē vai programmu plānots īstenot neklātienē. Lūdzu sniedziet skaidrojumu konkrētai situācijai: esam reģistrēta pieaugušo neformālās izglītības iestāde, kura veic arī klātienes izbraukuma apmācības pie klientiem. Nav iespējams ilgtermiņā prognozēt no kuras Latvijas vietas mums varētu būt pieprasījums pēc klātienes izbraukuma apmācībām, tāpēc lūdzu sniedziet skaidrojumu, vai šādos gadījumos pietiktu atļauju saņemt tikai tajā pašvaldībā, kurā esam reģistrēti (t.i. Rīgā) un ko mums tādā gadījumā vajadzētu norādīt iesniegumos pie Programmas realizēšanas adrese.

Atbilde: Neakreditētas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētās izglītības iestādes patlaban tiesīgas turpināt neformālās izglītības programmu īstenošanu bez atļaujas saņemšanas, bet ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. maijam (lūdzu skat. Izglītības likuma Pārejas noteikumu 100. punktu).

Savukārt, sākot ar 2024. gada 1. jūniju, izglītības iestādēm, kas ir reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā un nav akreditētas, būs jāsaņem atļauja neformālās izglītības programmas īstenošanai atbilstoši Ministru Kabineta 2023.gada 13.jūlija noteikumiem Nr. 395 “Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai” (turpmāk – MK noteikumi).

Kopš 2023. gada 19. jūlija, MK noteikumi ir vienīgais normatīvais akts, kas nosaka vienotu kārtību un prasības atļauju izsniegšanai neformālās izglītības programmas īstenošanai Latvijā. Ar MK noteikumu pieņemšanu un stāšanos spēkā, attiecīgais regulējums par neformālās izglītības programmu licencēšanu pašvaldību saistošajos noteikumos zaudējis spēku.

Atbilstoši MK noteikumu 2. punktam, atļauju izsniedz vai anulē tās administratīvās teritorijas pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā plānots īstenot vai tiek īstenota programma vai tās daļa vai kurā reģistrēts programmas īstenotājs, ja izglītības programmu pilnā apjomā plānots īstenot vai tā tiek īstenota attālināti vai tālmācībā. Tātad, iesnieguma iesniegšanas vieta ir atkarīga no izglītības programmas ieguves formas. Situācijā, ja neformālās izglītības programmu plānots īstenot tikai klātienē, tad iesniegums par atļaujas saņemšanu iesniedzams konkrētajā pašvaldībā. Savukārt, ja plānots īstenot neformālās izglītības programmu kā attālinātas mācības, t.i. kā klātienes izglītības procesa daļu, kura izglītojamie mācās, tai skaitā izmantojot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, fiziski neatrodieties vienā telpā vai mācību vietā vai arī tālmācībā, kas ir izglītības ieguves forma, kādā izglītības saturu apgūst patstāvīgi individuālā veidā, izmantojot izglītības iestādes piedāvātus īpaši strukturētus mācību materiālus, dažādus tehniskos līdzekļus un elektroniskos saziņas līdzekļus, tad iesniegums iesniedzams pašvaldībā, kurā reģistrēts izglītības programmas īstenotājs.

Jautājums: Ja kopš 2023. gada 19. jūlija, MK noteikumi Nr. 395 (turpmāk – MK noteikumi) ir vienīgais normatīvais akts, kas nosaka vienotu kārtību un prasības atļauju izsniegšanai neformālās izglītības programmas īstenošanai Latvijā un ar MK noteikumu pieņemšanu un stāšanos spēkā, attiecīgais regulējums par neformālās izglītības programmu licencēšanu pašvaldību saistošajos noteikumos zaudējis spēku, tad kā nākas, ka Rīgas Domes saistošie noteikumi Nr. 73 joprojām ir statusā “spēkā esošs” https://likumi.lv/ta/id/155410-par-interesu-un-pieauguso-neformalas-izgl..., turklāt tajos ir atsauce uz Izglītības likuma 17 panta 17.panta trešās daļas 16.punktu, 46.panta piekto daļu un 47.panta trešo daļu, kas arī joprojām ir spēkā?

Atbilde: Jā, kopš 2023.gada 13.jūlija, kad stājās spēkā MK noteikumi Nr.395, vienīgais normatīvais akts, kas Latvijā nosaka atļauju izsniegšanu neformālo izglītības programmu īstenošanai ir minētie MK noteikumi. Attiecībā par Jūsu minētajiem Rīgas Domes saistošajiem noteikumiem, jānorāda, ka tie reglamentē arī licenču izsniegšanu interešu izglītībā, kas ir daļa no Izglītības likuma 17.panta trešās daļas 16.punkta.

Jautājums: Vai atbilstoši MK noteikumu pielikuma vadlīnijām par Neformālās izglītības programmas aprakstu, lai vienu un to pašu mācību tēmu pasniegtu klātienē, tālmācībā un neklātienē, pēc noklusējuma, mums jau ir nepieciešams saņemat 3 atļaujas? Turklāt mūsu gadījumā klātienes apmācības visbiežāk notiek izbraukumā pie pasūtītāja – darba devēja, jo praktiskajās nodarbībās tiek pielietotas uzņēmuma rīcībā esošās bīstamās iekārtas, iepriekš pārliecinoties par to tehnisko atbilstību un drošību. Ja esam reģistrēti Rīgā, bet, piemēram, saņemam pieprasījumu no Dobeles par izbraukuma apmācībām – klātienē, vai tas nozīmē, ka jāsaņem atļauja arī Dobeles novadā?

Atbilde: MK noteikumu Nr.395 2.punkts nosaka, ka “atļauju izsniedz vai anulē tās administratīvās teritorijas pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā plānots īstenot vai tiek īstenota programma vai tās daļa vai kurā reģistrēts programmas īstenotājs, ja programmu pilnā apjomā plānots īstenot vai tā tiek īstenota attālināti vai tālmācībā.” Tas nozīmē, ka tiek paredzētas tikai 2 veida situācijas, pirmā, kad neformālā izglītības programma pilnībā vai tās daļa tiks īstenota klātienē, tad iesniegums jāiesniedz tajā pašvaldībā, kur tiek plānotas klātienes mācības un otrā situācija, ja mācības pilnā apjomā plānots īstenot attālināti vai tālmācībā, tad iesniegums iesniedzams pašvaldībā kurā reģistrēts programmas īstenotājs.

Attiecībā par Jūsu konkrēto jautājumu par izbraukuma klātienes mācībām Dobelē, tad jā, jums ir jāsaņem atļauja neformālās izglītības programmas īstenošanai Dobeles novadā.

Programma neatkarīgi no tās īstenošanas formas (klātiene, neklātiene, tālmācība) ir viena, bet atļaujas izsniegšana pēc iepriekš aprakstītā ir atšķirīga.

Jautājums: Rodas arī jautājums, ja izglītības iestāde pārtop par Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādi un licencē un akreditē kaut vienu mācību programmu, tad citas neformālās izglītības programmas var pasniegt bez papildu atļaujām?

Atbilde: Jā, atbilstoši Izglītības likuma 46.panta ceturtajai daļai akreditētas izglītības iestādes ir tiesīgas īstenot neformālās izglītības programmas bez atļaujas saņemšanas.

Jautājums: Vai pašvaldībām būs arī vienots izcenojums par atļauju izsniegšanu?

Atbilde: MK noteikumi Nr. 395 nenosaka obligātu maksu par atļaujas izsniegšanu, tas ir autonoms pašvaldības lēmums.

Jautājums: Vai Atļaujas var izsniegt ar elektronisko parakstu un kurš to paraksta. (Mums līdz šim ir interešu Licencēšanas komisija, kura darbojas uz vērtēšanas komisijas nolikuma pamata un Licenci paraksta komisijas priekšsēdētāja).

Atbilde: Jā, atļauju par neformālās izglītības programmas īstenošanu var parakstīt ar elektronisko parakstu, kas satura laika zīmogu un to paraksta pašvaldības parakstiesīga persona, kurai ir piešķirtas tiesības parakstīt atļauju par neformālās izglītības programmas īstenošanu.

Jautājums: No kura laika izsniegtās neformālās Licences/Atļaujas automātiski iegūst beztermiņa statusu? No š.g. maija vai jūlija?

Atbilde: Ministru kabineta 2023.gada 13.jūlija noteikumi Nr.395 “Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai” stājās spēkā 2023.gada 19.jūlijā, līdz ar to atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai, kas izsniegtas pēc 2023.gada 19.jūlija ir beztermiņa.

Jautājums: Kā ir ar tām Licencēm/atļaujām, kuras izsniegtas piemēram 2022.gadā un izsniegtas uz 3 gadiem ? Vai tām būs jāveic jauna programmu iesūtne un apstiprināšana, lai iegūtu beztermiņa statusu?

Atbilde: Atbilstoši Izglītības likuma pārejas noteikumu 99.punktam, juridiskās un fiziskās personas, kuras līdz 2023. gada 31. maijam saņēmušas pašvaldības licenci pieaugušo neformālās izglītības programmas īstenošanai, ir tiesīgas turpināt attiecīgās izglītības programmas īstenošanu ne ilgāk kā līdz 2024. gada 31. maijam. Pēc šī termiņa, lai īstenotu neformālās izglītības programmu, ir nepieciešams saņemt pašvaldības atļauju neformālās izglītības programmas īstenošanai.

Jautājums: Vai pieauguši Atļaujas saņēmējiem, lai pasniegtu kursus ir nepieciešama pedagoģiskā izglītība?

Atbilde: Neformālās izglītības programmas, kuras mērķa auditorija ir pieaugušie, programmas īstenotājam nav noteikta prasība par pedagoģisko izglītību. Informācija par neformālās izglītības programmas īstenošanās iesaistītajām personām, viņu izglītību un/ vai profesionālo kvalifikāciju un darba pieredzi ir norādāma neformālās izglītības programmas aprakstā.

Jautājums: Vai lai izsniegtu Atļaujas pašvaldībā nav jāveido SN, bet izsniegšanu pamato MK noteikumi Nr.395?

Atbilde: Jā, tā kā Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 16. punkts nesatur pilnvarojumu saistošo noteikumu izdošanai un saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 11.1 punktu Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmu īstenošanai. Tādējādi pašvaldībām iekšējos noteikumos nav jānosaka regulējums, kas ietverts 2023.gada 13.jūlija noteikumi Nr.395 “Kārtība, kādā tiek izsniegtas atļaujas neformālās izglītības programmas īstenošanai”.

Jautājums: Kā atšķirt, kad izsniegt interešu izglītības Licenci, kad Atļauju neformālās izglītības Atļauju, ja runa iet par nepilngadīgo programmām. Jo noteikumos nav minēts vecums. Tas nozīmē, ka uz Atļauju var pretendēt arī programma no 12 – 18 gadu vecumam?

Atbilde: Saeima 2022.gada 15.septembrī pieņemot grozījumus Izglītības likumā, tai skaitā grozījumus, kas skar jautājumus par neformālās izglītības programmām, paplašināja neformālās izglītības tvērumu arī uz jauniešu mērķauditoriju, līdz ar to neformālās izglītības programmas var tikt īstenotas arī jauniešiem no 13-25 gadiem, atbilstoši Jaunatnes likumā noteiktajam.

Jautājums: Ja Atļauju saņēmusi nepilngadīgā programma, vai Vecāki saņemto rēķinu par pakalpojumu arī var gada beigās iesniegt VID un atgūt nodokļa atmaksu?

Atbilde: Atbilstoši šobrīd spēkā esošajiem Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr. 336 “Noteikumi par attaisnotajiem izdevumiem par izglītību un ārstnieciskajiem pakalpojumiem” attaisnotajos izdevumos ietveramie izdevumi par izglītības pakalpojumu attiecas tikai uz interešu izglītības programmu apgūšanu bērniem līdz 18 gadu vecumam.