REALIZĒTIE PROJEKTI

EIROPAS PROGRAMMAS ĪSTENOŠANA
PIEAUGUŠO IZGLĪTĪBAS JOMĀ

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenots un  Eiropas Komisijas finansiāli atbalstīts projekts „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” 
(Granta lēmuma numurs 2012-3753/001-001)

Projekts risinājās no 2012. gada 1. oktobra līdz 2014. gada 31. martam. Projekta kopējais finansējums -- 136 000 EUR, no kuriem Eiropas Komisija nodrošināja 102 000 eiro, bet Latvijas Valsts 34 000 eiro.

Projekta mērķi:

  1. Sekmēt sadarbību un informācijas apmaiņu starp augstskolām, privātajiem partneriem, valsts, pašvaldību un nevalstiskajām institūcijām ar mērķi palielināt to pieaugušo Latvijas iedzīvotāju skaitu, kuri dzīves laikā pilnveido savas prasmes, iemaņas un kvalifikāciju.

  2. Veicināt diskusiju par mūžizglītības problēmām Latvijā

  3. Izplatīt informāciju par pieaugušo izglītības iespējām Latvijā

Projekta tiešā mērķa grupa -- Latvijas iedzīvotāji ar zemām pamatprasmēm  (bez pamata vai vidējās izglītības) vecumā no 25-64 gadiem.

Projekta netiešā mērķa grupa -- nevalstiskās organizācijas, sociālie partneri, pašvaldības, skolas, augstskolas, interešu centri, kuriem projekta laikā un pēc projekta noslēguma ir kopīgi jāsadarbojas, lai palielinātu to iedzīvotāju skaitu, kuri savas dzīves laikā pilnveido savas prasmes, iemaņas un kvalifikāciju.

Lai sasniegtu mērķi, projekta laikā organizēti pieci reģionālie semināri, seši starpnozaru forumi un nacionālā konference, kur diskutētas problēmas un izstrādāti ieteikumi pieaugušo izglītības jomā Latvijā. Reģionālajos semināros un noslēguma konferencē prezentēti labās prakses piemēri un izstrādātas konkrētas  rekomendācijas ciešākai sadarbībai starp sektoriem, kas atbildīgi par pieaugušo izglītības politikas īstenošanu Latvijā. 

Projekta ietvaros 1000 Latvijas iedzīvotāji saņēmuši konsultācijas par izglītības iespējām, kurās izvērtēta līdzšinējā darba pieredze un izglītības līmenis un izstrādāts individuāls rīcības plāns esošās izglītības papildināšanai.

Projekta ietvaros sagatavoti seši ziņojumi par dažādiem pieaugušo izglītības aspektiem Latvijā:

  • “Mūžizglītība un pieaugušo izglītības sistēma” Skatīt ziņojumu
  • “Pieaugušo izglītības kvalitāte un tās nodrošinājums” Skatīt ziņojumu
  • “Pieaugušo izglītības piedāvājums un pieprasījums” Skatīt ziņojumu
  • “Pieaugušo izglītības resursi jauniešu bezdarba mazināšanai” Skatīt ziņojumu
  • “Karjeras attīstības atbalsts un motivācijas mācīties veicināšana pieaugušajiem” Skatīt ziņojumu
  • “Latvijas administratīvi teritoriālo struktūru iesaiste pieaugušo izglītības pārraudzībā un īstenošanā” Skatīt ziņojumu

 

Projekta ietvaros notikuši četri novadu semināri:

Zemgales plānošanas reģiona seminārs  

Projekts „”Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”  un pārskats par pieaugušo izglītības situāciju Latvijā, Ingrīda Muraškovska, projekta „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” vadītāja. Skatīt prezentāciju

Zemgales plānošanas reģiona pieredze pieaugušo izglītības īstenošanā, Edgars Paulovičs, Zemgales plānošanas reģiona projektu vadītājs. Skatīt prezentāciju

Dobeles pašvaldības labās prakses piemērs, Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks. Skatīt prezentāciju

Auces pašvaldības labās prakses piemērs, Anita Segliņa, Auces novada Pieaugušo izglītības un informācijas centra vadītāja. Skatīt prezentāciju

Jelgavas pašvaldības labās prakses piemērs, Sarmīte Vīksna, Zemgales reģionālā Kompetenču attīstības centra direktore. Skatīt prezentāciju

ES Mūžizglītības programmas  finansēšanas iespējas un sekmīga to izmantošana pieaugušo izglītības projektiem, labas prakses piemēri pieaugušo izglītības finansēšanā ārzemēs, Linards Deidulis, VIAA  Grundtvig vecākais  programmas speciālists.  Skatīt prezentāciju

Labās prakses piemērs - Auces novads (skatīt pilnu aprakstu)

Labās prakses piemērs - Dobeles novads (skatīt pilnu aprakstu)

Labās prakses piemērs - Jelgavas novads (skatīt pilnu aprakstu)

Kurzemes plānošanas reģiona seminārs

Projekts „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” un pārskats par pieaugušo izglītības situāciju Latvijā”, Ingrīda Muraškovska, projekta  vadītāja. Skatīt prezentāciju 

Kurzemes Plānošanas reģiona pieredze atbalsta sniegšanā pieaugušo izglītības attīstībai reģionā, Kristiāns Godiņš,  Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājs. Skatīt prezentāciju

Ventspils pilsētas pašvaldības labās prakses piemērs, Ilze Buņķe, Ventspils Augstskolas mācību prorektora padomniece attīstības jautājumos, Ventspils pilsētas deputāte. Skatīt prezentāciju

Talsu novada pašvaldības labās prakses piemērs, Inga Sokolova, Talsu novada Pieaugušo izglītības centra vadītāja. Skatīt prezentāciju

Kuldīgas novada pašvaldības labās prakses piemērs, Ināra Oļena, Kuldīgas novada Pieaugušo izglītības  centra direktore. Skatīt prezentāciju

Labās prakses piemērs - Talsu novads (skatīt pilnu aprakstu)

Labās prakses piemērs – Ventspils pilsēta (skatīt pilnu aprakstu)

Labās prakses piemērs - Kuldīgas novads (skatīt pilnu aprakstu)

Latgales plānošanas reģiona seminārs

Projekts „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” un pārskats par pieaugušo izglītības situāciju Latvijā, Ingrīda Muraškovska, projekta vadītāja. Skatīt prezentāciju

Pieaugušo izglītības attīstības virzieni jaunajā politikas plānošanas periodā, Baiba Bašķere, IZM Izglītības departamenta direktores vietniece. Skatīt prezentāciju

Pieaugušo izglītība Latgales plānošanas reģiona attīstības perspektīvā, Iveta Maļina-Tabūne, Latgales plānošanas reģiona administrācijas vadītāja. Skatīt prezentāciju

Daugavpils pilsētas pašvaldības labās prakses piemērs, Ilze Onzule, Daugavpils pilsētas domes Vispārējās un profesionālās izglītības pārvaldes izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos. Skatīt prezentāciju

Preiļu novada pašvaldības labās prakses piemērs, Ineta Liepniece, biedrības „Preiļu NVO centrs” direktore. Skatīt prezentāciju

Balvu novada pašvaldības labās prakses piemērs, Maruta Castrova, Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centra vadītāja. Skatīt prezentāciju

Labās prakses piemērs - Daugavpils pilsēta (skatīt pilnu aprakstu)

Labās prakses piemērs - Preiļu novads (skatīt pilnu aprakstu)

Labās prakses piemērs - Balvu novads (skatīt pilnu aprakstu)

Vidzemes plānošanas reģiona seminārs

Projekts „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” un pārskats par pieaugušo izglītības situāciju Latvijā, Dr. paed. Ingrīda Muraškovska, projekta  vadītāja. Skatīt prezentāciju

Vidzemes Augstskola kā mūžizglītības īstenotāja, Dr. oec.  Ingūna Jurgelāne, Vidzemes Augstskolas Mūžizglītības centra vadītāja. Skatīt prezentāciju

Apmācības pēc darba devēju pieprasījuma tekstilnozarē – rezultatīvie rādītāji darba devēju skatījumā, Liena Subatiņa – Brazeviča, LDDK nozares konsultante darba devēju satura jautājumos. Skatīt prezentāciju Skatīt prezentāciju

Cēsu novada pašvaldības labās prakses piemērs, Daiga Rubene, Cēsu Pieaugušo izglītības centra direktore. Skatīt prezentāciju

Valkas novada pašvaldības labās prakses piemērs, Rolands Rastaks, Valkas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietnieks. Skatīt prezentāciju

Jaunpiebalgas novada pašvaldības labās prakses piemērs, Vita Žīgure, Jaunpiebalgas novada Reģionālās tautskolas vadītāja. Skatīt prezentāciju

Pieaugušo izglītības attīstības virzieni jaunajā politikas plānošanas periodā, Evija Papule, IZM Valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore. Skatīt prezentāciju

Cēsu novada pašvaldības labās prakses piemērs (skatīt pilnu aprakstu)

Valkas novada pašvaldības labās prakses piemērs (skatīt pilnu aprakstu)

Jaunpiebalgas novada pašvaldības labās prakses piemērs (skatīt pilnu aprakstu)

Projekta ietvaros notikušas divas starptautiskas konferences:

"Pieaugušo izglītība: sistēma indivīda un reģionu izaugsmei"   

Reģionu izaugsmes veicināšana: jaunākās pieejas un risinājumi. Dr.oec.Tatjana Volkova, Banku augstskolas profesore. Skatīt prezentāciju

Kā mācās gados jauni pieaugušie. Dr.paed.Jozefs Helds, Tībingenas universitātes profesors. Skatīt prezentāciju Skatīt prezentāciju latviski

Pieaugušo izglītība darba devēju skatījumā. Anita Līce, LDDK izglītības un nodarbinātības eksperte. Skatīt prezentāciju

Artūrs Mežals, LTRK pārstāvis. Skatīt prezentāciju

Pieaugušo izglītība Latvijā - sistēma indivīda un reģionu izaugsmei IZM skatījumā. Skatīt prezentāciju

"Pieaugušo izglītības politika un īstenošana Latvijā: 1993-2013 un 2013-2020"  

Projekts „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, Dr. paed. Ingrīda Muraškovska, Izglītības un zinātnes ministrijas projekta vadītāja. Skatīt prezentāciju

Rīgas plānošanas reģiona pieredze pieaugušo izglītības īstenošanā un labās prakses piemēri. Dace Grīnberga, Rīgas plānošanas reģiona ES fondu Informācijas centra vadītāja. Skatīt prezentāciju

Signe Neimane, Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra direktore. Skatīt prezentāciju

Andra Ķergalve, Jaunpils reģionālās attīstības centra pieaugušo izglītības koordinatore. Skatīt prezentāciju

Vaira Ābele, Limbažu 3. vidusskolas struktūrvienības – Jauniešu un pieaugušo vakara (maiņu) vakarskolas vadītāja, Limbažu domes deputāte. Skatīt prezentāciju

Valsts nodrošinātie pieaugušo izglītības pakalpojumi mērķgrupām. Dr. paed. Ingrīda Muraškovska, Izglītības un zinātnes ministrijas projekta „Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā” vadītāja. Skatīt prezentāciju

Vietējo pašvaldību ieguldījums pieaugušo izglītības pieejamības veicināšanā: piedāvātāju tīkla attīstības koordinācija un uz izglītības vajadzībām vērstu pakalpojumu  proaktīvs piedāvājums. Gunārs Kurlovičs, Dobeles novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks. Skatīt prezentāciju

Līga Miķelsone, Zemgales reģionālā Kompetenču attīstības centra Uzņēmējdarbības atbalsta nodaļas vadītāja. Skatīt prezentāciju

Daiga Rubene, Cēsu Pieaugušo izglītības centra direktore. Skatīt prezentāciju

Pieaugušo izglītība kā resurss uzņēmumu konkurētspējas  attīstībā. Anita Sāne, Latvijas Personāla vadīšanas asociācijas valdes locekle. Skatīt prezentāciju

Rīgas Izglītības un informatīvi metodiskā centra labās prakses piemērs (skatīt pilnu aprakstu)

Jaunpils novada pašvaldības labās prakses piemērs (skatīt pilnu aprakstu)

Limbažu novada pašvaldības labās prakses piemērs (skatīt pilnu aprakstu)

Projekta ietvaros notikuši seši starpresoru forumi:

"Mūžizglītības un pieaugušo izglītības sistēma" 

Projekts ”Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, Ingrīda Muraškovska, projekta  vadītāja. Skatīt prezentāciju

Zinātnieku un praktiķu sadarbības tīkli: ES zinātnisko projektu pieredze, Dr. sc. soc.Tālis Tisenkopfs. Skatīt prezentāciju

Pieaugušo izglītības problēmu analīze – cilvēka, organizācijas, valsts kontekstā. Dr. paed.Rita Birziņa, neatkarīgā eksperte. Skatīt prezentāciju

Rīcība Izglītības attīstības pamatnostādnēs iestrādātā pieaugušo izglītības modeļa ieviešanai praksē. Dr. paed.Andra Fernāte, neatkarīgā eksperte. Skatīt prezentāciju

Pieaugušo izglītības finansēšanas modeļa analīze, finansējuma sadales principi un deleģējuma mehānismi, Gunārs Kurlovičs, neatkarīgais eksperts. Skatīt prezentāciju

Pieaugušo izglītības attīstības perspektīvas, IZM Izglītības departamenta pārstāvis. Skatīt prezentāciju

"Pieaugušo izglītības kvalitāte un tās nodrošinājums" 

Projekts ”Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, Ingrīda Muraškovska, projekta vadītāja. Skatīt prezentāciju

Pieaugušo izglītības kvalitāte un tās nodrošinājums, Dr. paed. Andra Fernāte, neatkarīgā eksperte. Skatīt prezentāciju

Pieaugušo izglītība NAP2020 mērķu sasniegšanai, Pēteris Vilks, Starpresoru koordinācijas centra vadītājs. Skatīt prezentāciju

Pieaugušo izglītības kvalitātes nodrošināšanas prakse Latvijā, Andra Šenberga, Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietniece, Licencēšanas un reģistru departamenta direktore. Skatīt prezentāciju

Vispārējās izglītības pedagogu tālākizglītība. Karīna Brikmane, IZM Izglītības departamenta vecākā referente. Skatīt prezentāciju 

"Pieaugušo izglītības piedāvājums un pieprasījums" 

Projekts ”Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, Ingrīda Muraškovska, projekta vadītāja. Skatīt prezentāciju 

Pieaugušo izglītības piedāvājums un pieprasījums, Dr. paed.Rita Birziņa, neatkarīgā eksperte. Skatīt prezentāciju 

Pieaugušo izglītības pieprasījuma un piedāvājuma attiecības, īstenojot Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014 – 2020, Baiba Bašķere, IZM Izglītības departamenta direktores vietniece. Skatīt prezentāciju 

Pieprasījuma un piedāvājuma salāgošanas mehānisms bezdarbnieku un darba meklētāju apmācības jomā, Imants Lipskis, LM Darba tirgus politikas departamenta direktors. Skatīt prezentāciju 

EM pieredze komersantos nodarbināto personu apmācību projektu īstenošanā, Zane Dziļuma, EM ES fondu ieviešanas departamenta vecākā eksperte. Skatīt prezentāciju 

"Pieaugušo izglītības resursi jauniešu bezdarba mazināšanai" 

Projekts ”Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, Ingrīda Muraškovska, projekta vadītāja. Skatīt prezentāciju 

Pieaugušo izglītības resursi jauniešu bezdarba mazināšanai, Tamāra Pīgozne, neatkarīgā eksperte. Skatīt prezentāciju 

Izglītības iespēju paplašināšana jauniešiem Izglītības attīstības pamatnostādņu 2014 – 2020 kontekstā, Līga Lejiņa, IZM Valsts sekretāra vietniece, Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktore. Skatīt prezentāciju 

Jauniešu bezdarbs – cēloņi, problēmas un „Jauniešu garantija” kā risinājums, Imants Lipskis, LM Darba tirgus politikas departamenta direktors. Skatīt prezentāciju 

EM darba tirgus vidēja un ilgtermiņa prognozes līdz 2020. gadam, Normunds Ozols, EM Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomikas attīstības un darba tirgus nodaļas vadītājs. Skatīt prezentāciju 

"Karjeras attīstības atbalsts un motivācijas mācīties veicināšana pieaugušajiem"

Projekts ”Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, Ingrīda Muraškovska, projekta vadītāja. Skatīt prezentāciju 

Karjeras attīstības atbalsts un motivācijas mācīties veicināšana pieaugušajiem, Inga Bērziņa, neatkarīgā eksperte. Skatīt prezentāciju 

Karjeras attīstības atbalsts pieaugušajiem  jaunajā politikas plānošanas periodā, Baiba Bašķere, IZM Izglītības departamenta direktores vietniece. Skatīt prezentāciju 

"Latvijas administratīvi teritoriālo struktūru iesaistīšanās pieaugušo izglītības pārraudzībā un īstenošanā"

Projekts ”Eiropas programmas īstenošana pieaugušo izglītības jomā”, Ingrīda Muraškovska, projekta vadītāja. Skatīt prezentāciju 

Latvijas administratīvi teritoriālo struktūru iesaistīšanās pieaugušo izglītības pārraudzībā un īstenošanā, Kristiāns Godiņš, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājs. Skatīt prezentāciju 

Pieaugušo izglītības sistēma 2015-2020. Baiba Bašķere, Izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā. Skatīt prezentāciju