Realizētie projekti

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotais ES programmas “Erasmus+” projekts par pieaugušo izglītību Latvijā 2017. – 2019.

Laika posmā no 2017. gada 1. novembra līdz 2019. gada 31. decembrim Izglītības un zinātnes ministrija īstenoja ES programmas “Erasmus+” projektu “Nacionālie koordinatori Eiropas pieaugušo izglītības programmas īstenošanai”.

 

Īsumā par projektu

Projekta īstenošanas laiks: 26 mēneši (1.11.2017. – 31.12.2019.)
Projekta numurs: 2017-2292/001-001
Finansējums: 182 667,00 eiro
Eiropas Komisijas sniegtais finansējums “Erasmus+” programmā: 137 000,00 eiro
Valsts finansējums: 45 667,00 eiro

 

Projekta mērķi un uzdevumi:

  • stiprināt pieaugušo izglītības īstenotāju tīklu, lai uzlabotu, sistematizētu, paplašinātu pieaugušo izglītības piedāvājumu, sadarbību pieaugušo izglītības jomā, pieaugušo izglītības pieejamību un atbilstību dzīves un darba vajadzībām;
  • stiprināt sinerģiju starp formālo un neformālo izglītību, labās prakses pārnesi no vienas izglītības formas otrā;
  • atbalstīt jaunus pieaugušo izglītības piedāvātājus, īpaši profesionālās un vispārējās izglītības iestādes, kurām trūkst pieredzes pieaugušo izglītībā, neformālajā izglītībā, mehānisma iegūto prasmju novērtēšanā un atzīšanā darba un izglītības vajadzībām;
  • veicināt iespējas piedāvāt priekšlaicīgi mācības pārtraukušajiem un mazprasmīgiem pieaugušajiem veidus, kā atsākt izglītību un apmācību vai piedalīties otrās iespējas izglītības programmās, kuras nodrošina viņu konkrētajām vajadzībām atbilstošu mācību vidi un ļauj tiem iegūt trūkstošo kvalifikāciju;
  • veidojot pieaugušo izglītības piedāvājumu, pēc iespējas ņemt vērā vietējā, reģionālā un valsts darba tirgus vajadzības;
  • nodrošināt efektīvu koordināciju pieaugušo izglītībā;
  • ieviest Eiropas profesionālās izglītības caurskatāmības instrumentus - EKI, ECVET, EQAVET − pieaugušo neformālajā izglītībā iegūto prasmju novērtēšanā, apstiprināšanā un atzīšanā;
  • atbalstīt un iedrošināt profesionālās izglītības iestādes un citus pieaugušo izglītības piedāvātājus, ieviešot patstāvīgu, elastīgu pieaugušo izglītības piedāvājumu, individuālo pieeju, integrējot dažāda vecuma pieaugušos izglītojamos sākotnējās profesionālās izglītības grupās, meklējot jaunus, modernus risinājumus pieaugušo izglītības piedāvāšanā, piemēram,  mācīšanos darba vietā;
  • veicināt starptautisko sadarbību pieaugušo izglītībā.

 

Projekta rezultāti:

Izstrādāti Ieteikumi neformālās izglītības programmu izstrādei un licencēšanai. Lai apzinātu reālo situāciju pieaugušo izglītībā, tika rīkoti semināri, reģionālās diskusijas un forumi.

Izstrādāti 36 mācību moduļi pieaugušo pamatkompetenču attīstīšanai. Šie moduļi tiek īstenoti arī pēc projekta noslēgšanās.

Izveidota ekspertu darba grupa, kas strādā, lai ieviestu Eiropas pieredzi arī Latvijā.

Īstenots konkurss “Labā prakse uzņēmumu iesaistē pieaugušo izglītībā”, kurā tika iesniegtas 185 anketas un noteiktas 10 nominācijas. Tās pasniegtas pieaugušo izglītības forumā “Es strādāju un mācos”.

Izmantojot CEDEFOP analītisko ietvaru pieaugušo prasmju pilnveidei, izveidots pieaugušo izglītības plāna ietvars: 3 līmeņi, 10 jomas.

Ieviesta prakse – reizi gadā organizēt reģionālās diskusijas un pieaugušo izglītības forumu.

2019. gadā tika rīkotas 4 diskusijas: Daugavpils Būvniecības tehnikumā, Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikumā, Saldus tehnikumā, Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma Saulaines struktūrvienībā. Šo diskusiju mērķis bija atbalstīt vietējās pašvaldības un pieaugušo izglītības īstenotājus mērķtiecīgas un kvalitatīvas pieaugušo izglītības piedāvāšanā: pieaugušo aizsniegšana, ieinteresēšana, motivēšana, iesaistīšana, pielāgota kvalitatīva mācīšanās piemērotā vidē, pieaugušo izglītības tīkla veidošana pašvaldībās, atbalsta nodrošināšana.

2018. gadā notika forums “Pieaugušo izglītība Latvijā” un 2019. gadā “Es strādāju un mācos”.

2018. un 2019. gadā tika sarīkoti 22 semināri, diskusijas, darba grupas. Darba grupā  par inovācijām profesionālajā un pieaugušo izglītībā piedalījās eksperts no Spānijas. Darba grupā par profesionālās un pieaugušo izglītības finansēšanas modeļa izstrādi – eksperti no Somijas.