Latvijas pieaugušo izglītības attīstības forums ”Pieaugušo izglītība šodien un rīt” aizvadīts

Šī gada 22.augustā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisinājās pieaugušo izglītības attīstības forums “Pieaugušo izglītība šodien un rīt”. Forums tika organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas īstenoto Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projektu “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” un “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” ietvaros.

Forumā piedalījās 150 dalībnieki - pieaugušo izglītības politikas īstenotāji, pieaugušo izglītotāji, ministriju, augstskolu, koledžu un profesionālās izglītības iestāžu pārstāvji, kā arī pārstāvji no pašvaldībām, nevalstiskajām organizācijām, uzņēmēji un citi pieaugušo izglītībā ieinteresētie.

Foruma mērķis bija aktualizēt esošo piedāvājumu pieaugušo izglītībā, klātesošos vienkopus iepazīstinot ar Latvijā īstenotiem Eiropas Sociālā fonda un Erasmus+ programmas projektiem un citām aktivitātēm pieaugušo izglītības atbalstam, prezentēt labās prakses piemērus un diskutēt par tiem, izteikt viedokļus par problēmām pieaugušo izglītības īstenošanā, to risināšanas ceļiem, iespējām un izaicinājumiem nākotnē.

“Mūsdienās ir ļoti svarīgi neapstāties pie reiz jau iegūtajām zināšanām, bet nemitīgi turpināt sevi pilnveidot un attīstīt,” atklājot forumu teica Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktores vietniece, departamenta direktora pienākumu izpildītāja Baiba Bašķere. Viņa uzsvēra, ka lielākais Latvijas pieaugušo izglītības izaicinājums ir palīdzēt atrast katra vajadzībām atbilstošo piedāvājumu, izstrādāt elastīgas un  kvalitatīvas izglītības programmas, kas operatīvi reaģē uz izmaiņām darba tirgū, nodrošina iespēju iedzīvotājiem jebkurā vecumā un jebkurā Latvijas reģionā aktualizēt un papildināt zināšanas, būt konkurētspējīgiem.

Valsts izglītības attīstības aģentūras Profesionālās izglītības projektu departamenta direktore Elīna Purmale-Baumane atgādināja, ka sākusies trešā pieteikšanās kārta Eiropas Sociālā fonda projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” un rosināja ikvienu strādājošo un pašnodarbināto no 25 gadu vecuma pieteikties mācībām 11 tautsaimniecības nozarēs. Laikus novērst prasmju neatbilstību darba tirgus vajadzībām īpaši tika aicināti cilvēki pirmspensijas vecumā un strādājošie pensionāri.

Sarmīte Valaine, Valsts Izglītības satura centra Profesionālās izglītības satura izstrādes struktūrvienības vadītāja, iepazīstināja ar ESF projektu “Nozaru kvalifikācijas sistēmas pilnveide profesionālās izglītības attīstībai un kvalitātes nodrošināšanai” un tajā ietvertajiem moduļu izglītības principiem, kuri īpaši aktuāli ir pieaugušo izglītības kontekstā. S. Valaine akcentēja, ka ik pēc diviem gadiem informācijas plūsmas apjoms pasaulē teju divkāršojas, tāpēc pieaugušajiem svarīgi attīstīt tieši tās kompetences, kas ļauj risināt konkrētus darba uzdevumus, nevis jāapgūst visas attiecīgajā nozarē uzkrātās zināšanas.

Ekonomikas ministrijas Nozaru politikas departamenta direktors Gatis Silovs savas uzstāšanās laikā pievērsās Ekonomikas ministrijas aktivitātēm ES fondu projektu realizācijā un norādīja uz tādiem darba devējiem būtiskiem aspektiem kā produktivitātes veicināšana, konkurētspējas palielināšana, specifisku zināšanu STEM(angliski: science, technology, engineering and mathematics (tulkojumā: dabas zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes un matemātika)) jomā pilnveide un svešvalodu apguve, kam vajadzētu mudināt uzņēmējus ieguldīt līdzekļus savu darbinieku izglītībā.

Labklājības ministrijas Darba tirgus politikas departamenta direktors Imants Lipskis informēja par Labklājības ministrijas un Nodarbinātības valsts aģentūras lomu pieaugušo izglītībā. I. Lipskis plašāk aplūkoja Nodarbinātības valsts aģentūras realizēto ESF projektu “Atbalsts bezdarbnieku izglītībai”. Raksturojot Latvijas demogrāfisko situāciju, viņš akcentēja, ka gandrīz 40% no visiem Latvijas iedzīvotājiem ir vecumā virs piecdesmit gadiem. Tieši šai auditorijai ir jāpiedāvā visefektīvākie veidi un metodes pieaugušo izglītībā.

<

Elīna Kokina, ESF projekta ”Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” vadītāja, uzsvēra nepieciešamību mācīt vadīt pārmaiņas un sadzīvot ar tām, atrast pozitīvo, pilnveidot sevi un pieņemt izaicinājumus. Viņa prezentēja projekta ietvaros izstrādāto metodisko materiālu “Praktisks ceļvedis darbam ar pieaugušajiem profesionālās izglītības iestādēs”.

Ar integrēto komunikācijas un mācību aktivitāšu programmu “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” foruma dalībniekus iepazīstināja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Publisko pakalpojumu departamenta Projektu vadības nodaļas projekta aktivitātes koordinatore Diāna Tiltiņa. Viņa uzsvēra, ka Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv šobrīd ir pieejami vairāk nekā 500 dažādi e-pakalpojumi. Latvijā turpina pieaugt e-pakalpojumu lietotāju skaits (elektronisko dokumentu aprite Latvijā 2017.gadā sasniedza 35%) un izpratne par digitālās vides sniegtajām priekšrocībām. Sabiedrības daļai, kurai  vēl pietrūkst digitālo prasmju vai zināšanu par e-pakalpojumiem, mācību programmas “Mana Latvija.lv. Dari digitāli!” ietvaros tiek sagatavoti digitālie aģenti, kas spēs sniegt atbalstu un praktisku palīdzību cilvēkiem, kuri vēlas uzsākt e-pakalpojumu lietošanu visdažādāko dzīves situāciju risināšanai.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta pārvaldes vecākā referente Līva Šmaukstele runāja par ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanu. Viņa informēja, ka strādājošie un pašnodarbinātie iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem var veikt profesionālās kompetences novērtēšanu un saņemt izdevumu kompensāciju 90% apmērā no ES fonda un valsts budžeta līdzekļiem, bet persona, kurai ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas statuss, var saņemt izdevumu kompensāciju 100% apmērā.

Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” vadītāja Ilze Seipule prezentēja Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskās platformas EPALE daudzveidīgās iespējas pieaugušo izglītības atbalstam, rosināja visus kļūt par aktīviem platformas lietotājiem un sniegt arī savu ieguldījumu tās satura veidošanā.

Laura Iveta Strode, Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte, Erasmus+ programmas projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” vadītāja, iepazīstināja ar projekta ietvaros jau izstrādātajām izglītības programmām vispārējo un profesionālo prasmju attīstīšanai, informēja par pieaugušo izglītības sadarbības tīklu atspoguļojošās kartes izstrādi.

Foruma otrajā daļā projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” satura ekspertes Silvijas Kārkliņas vadībā notika spraiga paneļdiskusija par labās prakses piemēriem pieaugušo izglītībā. Ar labās prakses piemēriem dalījās un uz klātesošo jautājumiem atbildēja Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Izglītības zinātņu nodaļas vadītāja, profesore Ilze Ivanova, Latvijas Pieaugušo izglītības apvienības valdes priekšsēdētāja Iluta Krūmiņa, Kurzemes plānošanas reģiona izglītības eksperte Ingrīda Muraškovska,  Ventspils tehnikuma direktore, Ventspils Izglītības pārvaldes vadītāja padomniece pieaugušo izglītības jautājumos Kristīne Vāgnere, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” pieaugušo izglītotājs Indulis Bērziņš, ESF projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” dalībnieks Aivars Kučāns.

Foruma otrajā daļā norisinājās arī darbs darba grupās un to prezentācijas, ko vadīja projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas programmas īstenošanai pieaugušo izglītībā” eksperte Anita Zaļaiskalne. Tika apspriesti vairāki pieaugušo izglītības attīstības aspekti: pieaugušo izglītības plānošana un vienotas pārraudzības īstenošana; darba tirgus vajadzību apzināšana un apmierināšana; formālās un neformālās pieaugušo izglītības programmu izstrāde un īstenošana; sadarbības mehānisma pilnveidošana starp pieaugušo izglītībā iesaistītajām pusēm; pieaugušo mērķgrupu informēšana par izglītības iespējām un motivēšana iesaistīties izglītībā. Darba grupas formulēja esošās situācijas problēmas, iespējas un izaicinājumus, kā arī ieteikumus problēmu risinājumiem.

Blakus pozitīviem pieaugušo izglītības īstenošanas gaitas vērtējumiem izskanēja arī vairāki izglītības politikas veidotājiem turpmāk vērā ņemami viedokļi, piemēram, pietrūkst plānveidības un kopveseluma pieaugušo izglītības piedāvājumā; nepieciešama regulāri apkopota un atjaunota informācija (vienota datu bāze) par pieaugušo izglītības iespējām; programmu piedāvājums ir pārāk universāls, ne vienmēr tiek ņemtas vērā reģionu, īpaši lauku iedzīvotāju, vēlmes; pastāv problēmas apmeklēt kursus personām ar summēto darba laiku un maiņu darbu, jo ne visi darba devēji sniedz nepieciešamo atbalstu; pietrūkst atbalsta personības pilnveidei, jo dominē tikai darba tirgus vajadzības; būtu nepieciešams vairāk reklamēt veiksmes stāstus pieaugušo izglītībā valsts mēroga medijos; pieaugušo izglītotāji paši nav pietiekami izglītoti pieaugušo pedagoģijā/andragoģijā; pieaugušie bieži nav pietiekami motivēti mācīties, nesaskata sasaisti starp mācībām un augstāku dzīves kvalitāti.

Priecē, ka foruma dalībnieku izvērtējumu anketās dominēja atzinīgi viedokļi, vērtējot forumu kā lietderīgu, saturīgu, aktuālu, saistošu, visaptverošu informāciju sniedzošu, Latvijas izaugsmi sekmējošu, pieaugušo izglītības problēmas izgaismojošu, veiksmīgi un pārdomāti plānotu un noorganizētu.

Paldies visiem ekspertiem un dalībniekiem par aktivitāti, ieinteresētību un sniegto ieguldījumu pieaugušo izglītības turpmākajai attīstībai!

Foruma prezentācijas:

 

Ilze Seipule, projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” vadītāja

Apkopojums

Latvijas pieaugušo izglītības attīstības foruma “Pieaugušo izglītība šodien un rīt” diskusiju rezultātu apkopojums (.pdf)

 


 

Fotogrāfijas no foruma apskatāmas šajā galerijā.
Fotogrāfiju autore - Agnese Zarāne.